Aicinājums Informācija

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) bieži saņem medicīnisko ierīču izplatītāju un importētāju jautājumus par samazinātas Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk arī – PVN) likmes piemērošanu medicīniskām ierīcēm, kā arī pieprasījumus ar lūgumu izvērtēt vai medicīniskajām ierīcēm ir piemērojama samazināta PVN likme.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 6.nodaļas 42.pants nosaka, ka nodokļa samazināto likmi 12 procentu apmērā piemēro medicīnisko ierīču (arī to komplektējošo daļu, rezerves daļu un piederumu) piegādei, ja tiek izpildīti visi sekojošie nosacījumi:

  • ierīces tiek laistas apgrozībā normatīvajos aktos par medicīnisko ierīču reģistrāciju noteiktajā kārtībā;
  • ierīces parasti izmanto organisma funkcijas traucējumu ārstniecībā vai atvieglošanā;
  • ierīces ir paredzētas tikai personu ar organisma funkcijas traucējumiem individuālai lietošanai.

Atzinumu sniegšana par konkrētas medicīniskās ierīces vai medicīnisko ierīču veidu atbilstību kritērijiem, kas noteikti Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) kompetencē, līdz ar to, lai mazinātu komersantu iesniegumu skaitu, taupītu resursus, kas tiek patērēti gatavojot atbildes vēstules vai sniedzot konsultācijas telefoniski, aicinām visus jautājumus par pievienotās vērtības nodokļu piemērošanu medicīniskajām ierīcēm, sazināties ar VID, zvanot pa informatīvo tālruni 76120000 vai rakstot e-pastu: vid@vid.gov.lv vai vēršoties personīgi VID klientu apkalpošanas centros. Pirms saziņas ar VID, iesakām iegūt apliecinošu dokumentāciju, kas apliecinātu medicīniskās ierīces atbilstību noteiktajām prasībām, kā arī noskaidrot medicīniskās ierīces pielietojumu – mērķi.

Saskaņā ar 2019. gada 9. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Veselības inspekcijas nolikums” 3.21. punkta noteikto, Inspekcijas uzdevumos ietilpst atbilstoši kompetencei kontrolēt medicīnisko ierīču ekspluatāciju ārstniecības iestādēs un tirgū laisto medicīnisko ierīču atbilstību normatīvajiem aktiem.