Aicinājums COVID-19 Informācija
attaisa logu

Gaisa apmaiņu telpās nodrošina, tās regulāri vēdinot vai izmantojot ventilācijas iekārtas. Vēdinot telpu, logam ir jābūt atvērtam līdz galam. Puspavērts logs nenodrošina atbilstošu vēdināšanu.

Bērnudārzos un izglītības iestādēs

Bērnudārzos telpas vēdina pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no pakalpojuma sniegšanas vietas, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās.

Izglītības iestādēs mācību telpas vēdina pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes).

Darba vietas telpu vēdināšanai

Tiek nodrošināta svaiga gaisa pievade regulāri vēdinot telpas vai izmantojot ventilācijas iekārtas. Telpas vēdina reizi stundā vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes).

Telpu vēdināšana publiskos pasākumos

Kultūras pasākumu laikā telpu vēdināšanai izmanto automātiskās ventilācijas sistēmas. Tāpat telpas regulāri jāvēdina citu pasākumu laikā, t.sk. publisko un saimniecisko pakalpojumu iedzīvotājiem sniegšanas laikā. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, pasākumus plāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām, un pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes.

telpu vēdināšana