Noteikumi Regulas
news5541

Pēc 2019. gada 9. maija nedrīkst laist tirgū plašam patērētāju lokam vējstiklu mazgāšanas vai atkausēšanas šķidrumus, ja to sastāvā ir 0,6% vai vairāk metanola*.

Ierobežojums noteikts, lai samazinātu gadījumu skaitu, kad cilvēki smagi saindējas, norijot metanolu saturošu vējstiklu mazgāšanas vai atkausēšanas šķidrumu.

Eiropas Ķimikāliju aģentūras Riska novērtēšanas komiteja atzinusi**, ka metanols vējstiklu mazgāšanas vai atkausēšanas šķidrumā var radīt nopietnu saindēšanos, ja tā koncentrācija ir 0,6 masas % vai lielāka. Šķidruma norīšana var izraisīt redzes bojājumus, redzes zudumu vai pat būt nāvējoša.

Pamatojoties uz minētajiem atzinumiem, Eiropas Komisija secināja, ka metanola klātbūtne vējstiklu mazgāšanas šķidrumā un vējstiklu atkausēšanas šķidrumā rada nepieņemamu apdraudējumu cilvēka veselībai un ka tāpēc ir vajadzīga rīcība Savienības mērogā.

Ierobežojums noteikts REACH Regulas XVII pielikuma Ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu 69. ierakstā, kas grozīts ar  Komisijas regulu (ES) 2018/589 (2018. gada 18. aprīlis), ar ko attiecībā uz metanolu groza XVII pielikumu REACH Regulai un 2018. gada 19. aprīļa Labojumu Komisijas Regulā (ES) 2018/589.

*Metanols jeb metilspirts, CAS Nr. 67-56-1, EK Nr. 200-659-6

 

**Riska novērtēšanas komitejas 2015. gada 4. decembra atzinums