Informācija Publikācija
zāļu iepakojums

Veselības inspekcija ir apkopojusi (pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumu Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.4 punktu) un Veselības inspekcijas tīmekļvietnē publicējusi zāļu reģistrācijas īpašnieku un to pilnvaroto pārstāvju iesniegtos paziņojumus par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2019. gadā.

Publicētie paziņojumi ietver informāciju

 • par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu,
 • par katra paziņojuma sniedzēja organizēto vai sponsorēto pasākumu, norādot
  • pasākuma nosaukumu,
  • norises vietu un laiku,
  • informāciju par atlīdzību pasākuma organizēšanā un norisē iesaistītajiem speciālistiem (lektoriem un konsultantiem),
  • minot katra speciālista vārdu, uzvārdu, specialitāti un saņemto atlīdzību,
  • kā arī apkopotu informāciju par pasākuma organizēšanas un norises izmaksām, iekļaujot izdevumus ēdināšanai, telpu nomai, tehniskajam aprīkojumam, samaksu trešajai personai (ja tāda iesaistīta), samaksu par pasākuma pieteikuma izskatīšanu, izdevumus dalību apstiprinošu dokumentu sagatavošanai, stenda vietas nomas maksu cita rīkotāja pasākumā.

Kopā Veselības inspekcija  ir saņēmusi 63 zāļu reģistrācijas īpašnieku un to pilnvaroto pārstāvju iesniegtos paziņojumus par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2019. gadā, un to kopējā summa sastāda 4 795 640.87 euro un 34 apliecinājumus, ka iepriekšējā gadā materiālais vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm nav sniegts, kā arī nav organizēti vai sponsorēti pasākumi.

Starp lielākajiem atbalsta sniedzējiem 2019. gadā bija SIA KRKA Latvija, Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle, SIA sanofi-aventis Latvia, SIA SERVIER LATVIA, SIA BERLIN-CHEMIE/MENARINI BALTIC un SIA Roche Latvia, kas sniedza dažāda veida atbalstu, tostarp finansiāli atbalstīja dažādu semināru, konferenču, kongresu organizēšanu, kā arī atbalstīja ārstu izglītošanos starptautiskos pasākumos.