Sabiedrības veselība
bilde ar salonu
Uzmanību!

Prasības skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem noteiktas:

Vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem:

Iekšējā kontroles sistēma

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai
 • Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību (distance, higiēna un dezinfekcija, masku valkāšana, telpu vēdināšana) ievērošanu.

Piedāvājam izmantot Ekonomikas ministrijas izstrādāto Iekšējās kontroles sistēmas paraugveidlapu:

 

Uzmanību!

No 2021. gada 11. oktobra prasība pēc Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēju paškontroles lapas tiek aizstāta ar prasību izstrādāt dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu.

 

Telpu ventilēšana

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs:
  • nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm.
  • atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli.

 

Higiēnas pamatprincipi

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus higiēnas prasību ievērošanai, kas atbilst Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām rekomendācijām higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

 

Par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgais darbinieks

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nozīmē par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgo personu.
 • Atbildīgā personas pienākumos ietilpst:
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu;
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas uzraudzību (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla);
  • sniegt nepieciešamo informāciju uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tai skatā uzrāda iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu);
  • nodrošināt jebkurai personai pieejamu informāciju par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī prasību ieviešanas un izpildes kārtību pakalpojumu sniegšanas vietā vai darba vietā, tai skaitā informāciju ievietojot pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma tīmekļvietnē, ja tāda ir.

 

Informēšanas pienākums

 • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka apmeklētājiem un darbiniekiem ir pieejama informācija par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai.
 • Informācijā tiek ietverta vismaz šāda veida ziņas:
  • cilvēku skaita, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ierobežojums, ja attiecīgajam pakalpojumam tāds ir noteikts;
  • brīdinājums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • brīdinājums par minimālās 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
  • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu;
  • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot kādā vidē tiek sniegts pakalpojums - epidemioloģiski drošā, epidemioloģiski daļēji drošā vai epidemioloģiski nedrošā vidē, un kas apmeklētājam nepieciešams, lai pakalpojumu varētu saņemt.
 • Informācija izvietojama pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā.
 • Informācijai jābūt norādītai latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas.

 

Specifiskās prasības 

Specifiskās prasības skaistumkopšanā

 

Uzmanību!

Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem Covid-19 apstākļos jāievēro vispārējās prasības, kas noteiktas visiem pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem, kā arī nozarei specifiskās prasības.

 

Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem, kuri apkalpo klientusir aizliegts sniegt pakalpojumus, ja tiem nav derīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.

Papildus informāciju par Covid-19 testēšanas nosacījumiem darbiniekiem, kuri strādā skaistumkopšanas nozarē var lasīt Ekonomikas ministrijas mājas lapā - https://www.em.gov.lv/lv/skaistumkopsanas-un-labsajutas-pakalpojumi.