Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 34. 4 punktā noteikto no 2021. gada 7. aprīļa veselības tūrisms ir atļauts īpašos gadījumos, kas saistīti ar humāniem apsvērumiem vai neatliekamu vajadzību, ja saņemta Veselības ministrijas atļauja. Tas nozīmē, ka ārvalstnieks veselības (medicīnas) tūrisma pakalpojumu ārstniecības iestādē pašizolācijas laikā var saņemt, ja saņemta Veselības ministrijas atļauja, pie nosacījuma, ja pastāv  humāni apsvērumi vai neatliekama vajadzība.

Līdz ar ko, ārstniecības iestādēm, gadījumos, kas saistīti ar humāniem apsvērumiem vai neatliekamu vajadzību ārvalstniekam, ir jāvēršas Veselības ministrijā