zobārsta kabinets

Veselības inspekcija informē, ka 2020.gada 7.oktobrī stāsies spēkā likums "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""1.

Grozījumi likumā paredz, ka no veselības aprūpes jomā reglamentēto profesiju saraksta tiek izslēgta zobārstniecības māsas profesija2. Attiecīgi 2020. gada 7.oktobrī stāsies spēkā arī izmaiņas ārstniecības personu klasifikatorā3 izslēdzot zobārstniecības māsu no ārstniecības personu profesiju klasifikatora un nosakot, ka zobārstniecības māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk – Reģistrs), reģistrācija ir aktuāla līdz reģistra derīguma termiņa beigām.

 Pārreģistrācija zobārstniecības māsām tiks veikta zobārsta asistenta profesijā. Zobārstniecības māsām piešķirtie sertifikāti būs derīgi līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām un resertifikācija nebūs jākārto. Kā arī normatīvais regulējums neparedz zobārstniecības asistenta sertifikāciju.

Reģistrā reģistrētajām zobārstniecības māsām, kurām ir aktīvs reģistrs zobārstniecības māsu profesijā, ar 2020.gada 7.oktobri tiek piešķirtas tiesības praktizēt zobārsta asistenta profesijā.

Papildus Veselības inspekcija informē, ka ir veiktas izmaiņas arī  ārstniecības personu kompetenču aprakstos, precizējot zobārsta asistenta kompetenci un izglītības līmeni4.

Attiecīgās izmaiņas tiks veiktas arī Reģistrā, sadaļā par personu nodarbinātību, precizējot informāciju par ārstniecības personu (zobārstniecības māsas)  profesijas un specialitātes kodu pēc minētā datuma.

Ārstniecības iestādēs, kurās tiek nodarbinātas zobārstniecības māsas, ar 2020.gada 7.oktobri nepieciešams veikt izmaiņas darba tiesisko attiecību nodibināšanas dokumentos, precizējot profesiju kodu atbilstoši profesiju klasifikatoram. 

 

 


[1] https://likumi.lv/ta/id/317502-grozijumi-likuma-par-reglamentetajam-profesijam-un-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanu

[2] skat. likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" nākotnes versiju, kas stāsies spēkā no 07.10.2020. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/26021-par-reglamentetajam-profesijam-un-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanu?&search=on

[3] skat. Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" nākotnes versiju no 07.10.2020. https://likumi.lv/ta/id/282367-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba?&search=on

[4] Skat. Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumu Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" nākotnes versiju no 07.10.2020. https://likumi.lv/ta/id/190610-noteikumi-par-arstniecibas-personu-un-studejoso-kuri-apgust-pirma-vai-otra-limena-profesionalas-augstakas-mediciniskas-izglitibas-programmas-kompetenci-arstnieciba-un-so-personu-teoretisko-un-praktisko-zinasanu-apjomu?&search=on