izglītības iestādēm medijiem
Inspekcija aicina skolas kritiski izvērtēt mācību telpu platības pietiekamību vienam skolēnam.

Veselības inspekcija aicina Latvijas skolas pašiesaistīties mācību telpu platības pietiekamības izvērtējumā, tā, lai apzinātu vai katram skolēnam konkrētajā mācību telpā tiek nodrošināta minimālā noteiktā platība. Inspekcija visām Latvijas skolām nosūtījusi Telpu platības izvērtējums skolā anketu ar ietvertu uzskatāmu atbilstības novērtējuma tabulu, kurā ievadāma konkrētās mācību telpas kvadratūra, skolēnu skaits, kuri mācās šajā telpā, faktiskā platība vienam skolēnam attiecībā pret noteikto minimālo platību. Anketā ietverta arī sadaļa, kur skola  paziņo laiku un veidu kā neatbilstība tiks novērsta gadījumos, kad telpas platība neatbilst prasībām.

Veselības inspekcija atgādina, ka līdz ar jauno 2023/2024 mācību gadu skolām ir saistoša prasība par minimālās platības ievērošanu viena skolēna vietai mācību telpā.  Saskaņā ar Ministru  kabineta 27.12 2002. noteikumiem  Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” no 2023. gada 1. septembra skolām, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, ir obligāta prasība par minimālās platības ievērošanu viena izglītojamā vietai mācību telpā. Tā piemēram, mācību klasē jānodrošina 2m2 vienam izglītojamam.

Ņemot vērā Inspekcijas uzraudzības datus laika posmā, kad vēl prasībai par platību vienam izglītojamam bija tikai rekomendējošs raksturs (no 01.01.2022. līdz 23.05.2023.), secināts, ka minimālā platība viena izglītojamā vietai mācību telpā, pēc skolu pārstāvju paustā, atbilst vidēji 76% skolu.

Inspekcija vērš uzmanību, ka palielinoties skolēnu skaitam mācību telpā, pieaug arī CO2 koncentrācija gaisā. Paaugstināts CO2 līmenis ir indikators gaisa apmaiņas nepietiekamībai telpā. Tas,  savukārt, palielina infekciju slimību izplatības risku, turklāt gan skolēniem, gan skolotājiem rada sūdzības par nogurumu, galvassāpēm un grūtības koncentrēties darbam.

Inspekcija aicina Latvijas mācību iestādes telpu platības izvērtējumu veikt līdz 2023. gada 15. novembrim.