Aicinājums COVID-19

Veselības inspekcija informē, ka noteikumos Nr.360* ir veikti grozījumi, nosakot, ka no 7. novembra arī pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana notiks attālināti. Izņēmums ir šo programmu praktiskās daļas, bez kuru apguves nebūtu iespējams iegūt konkrētās prasmes.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Veselības inspekcija aicina zāļu reģistrācijas īpašniekus, to pilnvarotos pārstāvjus, un citas personas, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, organizējot Ministru kabineta 17.05.2011. noteikumu Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”  24. punktā minētos pasākumus ar profesionālu un zinātnisku ievirzi, nodrošināt to norisi attālināti.

Bilde ar tekstu

* Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"