Aktualizētās Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem

2022. gada 22. aprīlī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” (01.09.2009).

Tajā skaitā apstiprinātie grozījumi paredz: ka līdz 2022. gada 31. decembrim Veselības inspekcijas atzinums ir nepieciešams visām nometnēm, kā arī  ģimenes ārsta izziņa ir nepieciešama visiem dalībniekiem (tai skaitā dalībniekiem, kuru veselība tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā) dalībai visās nometnēs, un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas."

Papildus informācija šeit: https://likumi.lv/ta/id/331807-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-1-septembra-noteikumos-nr-981-bernu-nometnu-organizesanas-un-darbibas-kartiba-