Īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšana ir pakalpojums, ko sniedz Latvijas Republikas reglamentētā profesijā ārvalstu speciālists no Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts uz noteiktu laiku līdz 1 gadam, vienlaicīgi saglabājot savu pastāvīgo profesionālo darbību savā mītnes valstī.

Veselības inspekcija izsniedz atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai māsas (vispārējās aprūpes māsa), ārsta palīga, māsas palīga, zobārsta asistenta profesijās.   

Veselības inspekcija lēmumu par atļauju veikt īslaicīgu profesionālo darbību Latvijā pieņem divu nedēļu līdz četru mēnešu laikā no visu dokumentu iesniegšanas.

Termiņš: Divu nedēļu līdz četru mēnešu laikā no visu dokumentu iesniegšanas brīža.

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Māsas (vispārējās aprūpes māsa), ārsta palīgi, māsas palīgi, zobārsta asistenti, kas vēlas pirmo reizi uzsākt sniegt īslaicīgus pakalpojumus savā profesijā Latvijā (turpmāk – pretendents) par to paziņo Veselības inspekcijai, iesniedzot deklarāciju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā un klāt pievienotus dokumentus (oriģināli vai notariāli apliecināti attiecīgā dokumenta kopijas) elektroniski, nosūtot pa pastu vai klātienē.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, kas aizpildīta valsts valodā
 • Personu apliecinoša dokumenta kopiju un pretendenta valsts piederību apliecinoša dokumenta kopiju (ja tā nav norādīta personu apliecinošā dokumentā), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
 •  Dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), vai notariāli apliecinātu attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
 • Mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus) vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā derīgi iesniegšanai atzīšanas institūcijā trīs mēnešus no to izdošanas dienas).
 • Mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā derīgi iesniegšanai atzīšanas institūcijā trīs mēnešus no to izdošanas dienas).
 • Dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu;
 • Pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā.
 • Dokumentus, kas apliecina profesionālās darbības apdrošināšanu, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā (derīgi iesniegšanai atzīšanas institūcijā trīs mēnešus no to izdošanas dienas).
 • Ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta, dokumentu vai notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta atvasinājumu (norakstu, izrakstu vai kopiju), kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā pretendenta mītnes valstī vai citā ES dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā.

Atkārtotai deklarācijai par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pievieno tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējai deklarācijai pievienotajiem dokumentiem vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš.

Dokumentus var iesniegt:

 1. Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv
 2. sūtot dokumentus, kuri parakstīti ar drošu elektronisko parakstu uz vi@vi.gov.lv
 3. sūtot pa pastu (Rīga, Klijānu iela 7, LV-1012)
 4. klātienē Veselības inspekcijā (Rīga, Klijānu iela 7, LV-1012)

2.solis Pakalpojuma saņemšana

Veselības inspekcija, pēc lēmuma pieņemšanas par atļauju veikt īslaicīgu profesionālo darbību Latvijas Republikā, informē pretendentu:

 1. elektroniski, uz deklarācijā norādīto elektroniskā pasta adresi;
 2. pa pastu uz deklarācijā norādīto adresi;
 3. klātienē- Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā;
 4. māsas (vispārējās aprūpes māsa) profesijā –paziņojums EPC platformā izveidotajā profilā.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)


Ja esat Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis un Jums ir radušās problēmas saistībā ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesu kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tad ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu ).

 

Atgādinājums

Maksa par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu – 100 euro ;

Maksa atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 5. marta noteikumi Nr. 103 “Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus”

 

Normatīvie akti

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
(Saeima; likumi; 2001.07.20.)

Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
(Ministru kabinets; noteikumi; 351; 2005.05.28.)

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā
(Ministru kabinets; noteikumi; 168; 2017.03.31.)

Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
(Ministru kabinets; noteikumi; 566; 2017.09.22.)

Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus
(Ministru kabinets; noteikumi; 103; 2019.03.09.)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/36/EK "Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu"
(Eiropas Parlaments un Padome; direktīva; 2005.09.07.)

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība (Ministru kabinets; noteikumi; 317; 2016.05.24.)

Reģistru nodaļa

vi [at] vi.gov.lv