Tirdzniecībā arvien biežāk tiek piedāvāti kosmētikas līdzekļi, nosaukumā izceļot CBD klātbūtni to sastāvā. Kanabidiols, ko saīsināti pieņemts apzīmēt kā CBD, ir viens no kaņepēs sastopamiem kanabinoīdiem, līdz ar to gan patērētājiem, gan komersantiem ir būtiski to saturošu produktu izplatīšanas nosacījumi Latvijā.

Kosmētikas līdzekļu sastāvā nav tiešā veidā ierobežota kanabidiola kā vielas izmantošana, ja vien tā ir tīra viela.

 

Jāievēro Regulas Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem II pielikuma 306. punktā noteiktais aizliegums izmantot kosmētikas līdzekļu sastāvā “Dabīgās un sintētiskās narkotikas: visas vielas, kas uzskaitītas I un II tabulā 1961. gada 30. martā Ņujorkā parakstītajā Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām”.  

ANO 1961. gada 30. marta Vienotā konvencija par narkotiskajām vielām (grozīta ar 1972. gada protokolu), ANO 1971. gada 21. februāra Vienotā konvencija par psihotropajām vielām (turpmāk – ANO psihotropo vielu konvencija) pieejama šeit.

Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru saraksti ir noteikti likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 2. pielikumā.

Latvijā ir aizliegts kanabiss saskaņā ar likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2. pielikuma II nodaļas „I saraksts (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību)” 7. punkta 4. apakšpunktu. Tāpat 7. punkta 4.d) apakšpunkts aizliedz kanabisa sveķus, eļļu, ekstraktus un tinktūras.

Saskaņā ar ANO 1961. gada Vienoto konvenciju par narkotiskajām vielām “kanabiss” ir kanabisa auga ziedošā jeb augļus nesošā galotne (izņemot sēklas un lapas bez kaņepju auga galotnēm) no kuras netika ekstrahēti sveķi, lai vai kāds nosaukums tiktu izmantots (1. panta 1.(b) punkts), “kanabiss” ir jebkurš kaņepju ģints Cannabis augs (1. panta 1.(c) punkts).

Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma (turpmāk – Narkotiku likums) 5. pants nosaka, ka aizliegts audzēt, ražot, izgatavot, importēt, eksportēt, izplatīt, reklamēt, transportēt, glabāt, nodot par atlīdzību vai bez tās, iegādāties un lietot, kā arī sūtīt cauri Latvijas teritorijai I sarakstā iekļautos augus, vielas un zāles.

Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu sarakstos ir iekļauts dronabinols jeb delta-9-tetrahidrokanabinols un tā stereoķīmiskie varianti (turpmāk – Δ9-THC) saskaņā ar likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2. pielikuma III nodaļas „II saraksts (ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem)” 14. punkta 6. apakšpunktu. To atļauts izmantot tikai medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem, iegūstot speciālu atļauju (licenci). Nedz ANO psihotropo vielu konvencija, kuras II sarakstā viela Δ9-THC ir iekļauta, nedz Latvijas normatīvie akti neparedz izņēmumus no kontroles jebkādiem Δ9-THC daudzumiem vai Δ9-THC saturošiem produktiem. Par darbībām ar THC, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, Valsts policija var piemērot administratīvo vai kriminālo atbildību.

Vielai kanabidiols jeb CBD, šī brīža zinātniskie pētījumi psihotropas īpašības nepiedēvē. Saskaņā ar likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2. pielikuma II nodaļas 11. punkta 10. apakšpunktu kanabidiolam ir noteikts izņēmums, līdz ar to kanabidiols kā tīra viela Latvijā kontrolei nav pakļauta.

Jāievēro, ka tiklīdz CBD saturošais kosmētikas līdzeklis satur nosakāmu daudzumu Δ9-THC, kas pārsniedz pēdu līmeni (7,5 mg/kg jeb 0,00075 %), tas ir uzskatāms par Δ9-THC preparātu, kas ir kontrolējams ANO psihotropo vielu konvencijas ietvaros un narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Dokumentāri pierādījumi par CBD izcelsmi un tīrību ir jānodrošina attiecīgā kosmētikas līdzekļa atbildīgajai personai.

Ikvienam tirgū laistam kosmētikas līdzeklim jābūt atbildīgajai personai, kas ir juridiskā vai fiziskā persona Eiropas Savienībā. Atbildīgā persona nodrošina katra tirgū laistā kosmētikas līdzekļa atbilstību attiecīgajām prasībām, kas paredzētas Regulā 1223/2009. Kosmētikas līdzekli tirgū laiž tikai tad, ja uz kosmētikas līdzekļa trauka un iepakojuma neizdzēšamiem, viegli salasāmiem un skaidri saredzamiem burtiem ir norādīts atbildīgās personas vārds vai reģistrētais komersanta nosaukums un adrese. Šo informāciju var saīsināt tā, lai pēc saīsinājuma varētu noteikt šo personu un tās adresi. Ja ir norādītas vairākas adreses, izceļ to adresi, kur atbildīgā persona viegli pieejamā veidā sniedz kosmētikas līdzekļa lietu, t.i. dokumentāciju, kas pierāda un pamato kosmētikas līdzekļa atbilstību Regulas 1223/2009 prasībām.

Pieļaujama ir kosmētikas līdzekļu tirdzniecība, kas satur tīru vielu CBD, ja tie nesatur Δ9-THC vai citas aizliegtās vai kontrolējamās vielas, un par tiem netiek izteiktas maldinošas norādes par lietošanu un funkcijām.

Regulas 1223/2009 20. panta „Apgalvojumi par kosmētikas līdzekli” 1. punkts nosaka „To kosmētikas līdzekļu, kurus dara pieejamus tirgū, marķējumā un reklāmas pasākumos neizmanto tādu tekstu, nosaukumus, preču zīmes, attēlus un figurālas vai citas zīmes, kas kosmētikas līdzekļiem piedēvē īpašības vai funkcijas, kādas tiem nepiemīt.”

Inspekcija kontrolē kosmētikas līdzekļu dokumentāciju pie atbildīgajām personām Latvijā.

Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu sarakstā CBD norāda ar glosārija ierakstā Nr. 5206 vai Nr. 5207 noteikto  kopīgo nosaukumu, atkarībā no vielas ieguves veida: CANNABIDIOL - DERIVED FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF CANNABIS vai CANNABIDIOL - SYNTHETICALLY PRODUCED.

Eiropas  Komisijas datu bāzē par kosmētikas sastāvdaļām CosIng norādītas šādas CBD funkcijas: palīdz aizsargāt ādu no ārējās vides faktoriem, uztur labā stāvoklī, antioksidants, regulē tauku (sebuma) izdalīšanos.

Inspekcija, veicot uzraudzību, ir konstatējusi gadījumus, kad komersanti negodīgi un ar aprēķinu, produktus laiž tirgū it kā kosmētikas līdzekļus, kaut arī patērētājiem rakstiskas un mutiskas informācijas veidā pozicionē šos produktus lietošanai iekšķīgi, arī piedēvējot tiem uztura bagātinātāju, vai pat ārstniecisku iedarbību. Piemēram, piedēvējot nomierinošu iedarbību CBD saturošai sējas kaņepju eļļai.

Komercprakse, piedāvājot patērētājiem CBD saturošus produktus iekšķīgai lietošanai, ir negodīga – maldinoša – komercprakse, kas ir aizliegta.

Pārtikas un veterinārais dienests kā kontrolējošā iestāde ir sniedzis skaidrojumu par CBD aizliegumu pārtikā.

CBD saturošus produktus patlaban nav atļauts laist Eiropas Savienības tirgū kā pārtikas produktus, to sastāvdaļas vai uztura bagātinātājus, tātad produktus, kas lietojami iekšķīgi, pilinot zem mēles vai citādi uzņemot iekšķīgi. CBD un pārtikas produkti, kuri satur šo vielu koncentrētā veidā, šobrīd Eiropas Savienībā tiek uzskatīti par neatļautu jauno pārtiku, jo nav pierādīta to droša izmantošanas vēsture nozīmīgā apjomā cilvēku uzturā Eiropas Savienībā pirms 1997. gada 15. maija. Tas attiecas gan uz sintētiski iegūtu CBD, gan no sējas kaņepes iegūtu CBD.

Patērētājus maldinoši ir tīmekļa vietnēs nereti sastopamie apgalvojumi, ka pieļaujams esot THC saturs līdz 0,2% vai 0,3%.

Šāds THC līmenis nav saistāms ar galaproduktiem, jo ir noteikts tīrumā augošiem kaņepju augiem, lai lauksaimnieki varētu saņemt platību maksājumus.

Komercprakse ir maldinoša, ja tirgotāji apgalvo vai kā citādi rada iespaidu, ka preci drīkst likumīgi pārdot vai pakalpojumu sniegt, bet tas neatbilst patiesībai.

Δ9-THC līmenis, kas atbilstoši ES Regulai 2021/2115 noteikts kā pieļaujamais saskaņā ar šīs regulas 4. panta 4. punkta otro daļu, attiecas tikai uz sējas kaņepju (Cannabis sativa subsp. sativa) audzēšanu, lai saņemtu ES subsīdijas par rūpnieciskām vajadzībām audzētām sertificētu šķirņu kaņepju platībām, un nav attiecināms uz gala produktiem, kas tiek ražoti no sējas kaņepēm.

Eiropas Savienības dalībvalstis ir noraidījušas Pasaules Veselības organizācijas rekomendāciju, kas paredzēja narkotiku konvencijas I sarakstā iekļautajam kanabisam un kanabisa sveķiem pievienot piezīmi, ka preparāti, kuru sastāvā pārsvarā ir CBD, savukārt THC nepārsniedz 0,2%, ir ārpus starptautiskās kontroles. Eiropas Savienības dalībvalstis kas ir ANO Narkotisko vielu komisijas locekles un tās ietvaros pārstāv visas ES dalībvalstis, noraidīja šo rekomendāciju, atbilstoši ES Padomes 2020. gada 23. novembra lēmumam 2021/3. Kā viens no iemesliem šīs rekomendācijas neapstiprināšanai tiek minēts nepietiekams zinātniskais pamatojums.