Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr. 610 Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (MK noteikumi Nr. 610) noteiktās higiēnas prasības izglītības iestādēm ļauj panākt bērnu attīstībai optimālu vidi, samazināt riskus bērnu veselībai izglītības procesā (infekcijas slimību izcelšanās un izplatīšanās riski, vides un fizikālo faktoru nelabvēlīgā iedarbība), kā arī nodrošina bērniem psiholoģisko komfortu, veicina higiēnas iemaņu apgūšanu un ievērošanu, veselīgu dzīves veidu.

Par minēto noteikumu prasību ievērošanu ir atbildīgs iestādes vadītājs. Veselības inspekcija kontrolē higiēnas prasību izpildi izglītības iestādēs, kuras ir iekļautas Izglītības iestāžu reģistrā.  Kontroles tiek veiktas atbilstoši kārtējā gada uzraudzības programmai un noteiktajam uzraudzības biežumam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā vai pēc citas informācijas par neatbilstošu higiēnas stāvokli.

MK noteikumi Nr. 610 nosaka prasības: 

  • ēkai un teritorijai;
  • telpām, to sastāvam un iekārtojumam;
  • ūdensapgādei, kanalizācijai, apkurei, apgaismojumam, ventilācijai;
  • telpu, iekārtu, inventāra uzkopšanai;
  • internāta iekārtošanai;
  • ēdināšanas blokam (izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests).

MK noteikumos Nr. 610 ir atsevišķas prasības, kas ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.

Higiēnas prasību ievērošanu ēdināšanas blokā kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests. Uztura normas izglītības iestādēm skatīt šeit.

Ar visām MK noteikumu Nr. 610 prasībām variet iepazīties šeit. Par MK noteikumu Nr.610 ievērošanu ir atbildīgs iestādes vadītājs.

Gripas sezonas laikā izglītības iestādēm, lai ierobežotu infekcijas iekļūšanu kolektīvā, un mazinātu tās tālāku izplatīšanos, jāievēro stingrāki higiēnas pasākumi, veicot biežu koplietošanas iekārtu un virsmu dezinfekciju un regulāru telpu vēdināšanu.