Skola ir vieta, kur bērns pavada ļoti daudz  laika – mācību stundas, pagarinātā grupa, konsultācijas, ārpusstundu nodarbības. Nereti tās ir vairāk nekā astoņas stundas dienā, tāpēc skolas videi jābūt drošai, ērtai, patīkamai, veselību veicinošai, lai bērns varētu pilnvērtīgi mācīties un radoši attīstīties. Līdz ar to, ir precizēts 2002. gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” (turpmāk – Noteikumi Nr. 610) 22. punkts un no 2020. gada 1. janvāra stājās prasība, ka mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus.

Lai nodrošinātu izglītības iestādēm nepieciešamās rekomendācijas, Veselības inspekcija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru „Darba drošības un vides veselības institūts” ir izstrādājusi rekomendācijas izglītības iestāžu mēbelēm un publicē tās savā tīmekļa vietnē, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošinās izglītības iestāžu konsultēšanu par šiem jautājumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu vietās  bērni ikdienā pavada  ilgu laiku un veic dažādas ikdienas aktivitātes – ietur maltītes,  rotaļājas, tajā skaitā darbojas pie galda,  guļ diendusu vai atpūšas.  Nereti tās ir vairāk nekā astoņas stundas dienā, tāpēc videi jābūt drošai, ērtai, patīkamai, veselību veicinošai, lai bērns varētu pilnvērtīgi attīstīties un arī mācīties. Viens no priekšnoteikumiem ir ergonomikas pamatprincipu ievērošana. Tāpēc saskaņā ar Ministru kabineta 2013.  gada 17. septembra noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas  prasības  bērnu  uzraudzības  pakalpojuma  sniedzējiem  un  izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 32. punktu no 2018. gada 1. janvāra pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus.

Lai sniegtu informatīvu atbalstu izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem bērniem drošu mēbeļu iegādei, Veselības inspekcija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru „Darba drošības un vides veselības institūts” un PTAC ir izstrādājusi rekomendācijas izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās paredzētām mēbelēm un publicē tās savā tīmekļa vietnē, kā arī nepieciešamības gadījumā PTAC un Veselības inspekcija sniegs konsultācijas par šiem jautājumiem. Prasības bērnu mēbeļu drošībai nosaka arī Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, kas ir pieejami Latvijas nacionālajā standartizācijas institūcijā „Latvijas standarts”.

 

Vadlīnijas paredzētas plašam profesionāļu un interesentu lokam – izglītības iestāžu administrācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, pedagogiem, īpaši organizējot mēbeļu iepirkumus.