Ja dzeramais ūdens tiek iegūts no jauna sateces baseina vai esošajā sateces baseinā tiek konstatēts jauns piesārņojuma avots vai ir konstatēta iepriekš neparedzēta vai izveidojusies ārkārtas situācija, kas uz laiku var izraisīt ķīmisko rādītāju vērtību pārsniegšanu, Veselības inspekcija var piešķirt ūdenim pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības (īpašas normas) saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra noteikumu Nr. 547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 7.sadaļā noteikto kārtību.

Lai saņemtu atļauju īpašo normu piemērošanai ūdens piegādātājs, pašvaldība vai cits iesniedzējs iesniedz pieteikumu Veselības inspekcijā.

Īpašās normas, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumiem Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"  piemēro līdz īpašo normu termiņa beigām. 

Samaksa par atzinuma sagatavošanu

Par atzinuma sagatavošanu tiek piemērota valsts nodeva 25,61 Euro apmērā, ko nosaka 2010. gada 7. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.833 „Noteikumi par valsts nodevu par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem”. Valsts nodeva ir iemaksājama Valsts kasē ar pārskaitījumu. 

Rekvizīti maksājumiem par Veselības inspekcijas pakalpojumiem, kas ir valsts nodevu objekti:

Saņēmējs: Valsts kase
Adrese: Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919
Reģistrācijas Nr.: 90000597275
Banka: Valsts kase
Bankas kods (BIC): TRELLV22
Konts: LV97TREL1060290990000