Ja dzeramais ūdens attiecīgajā ģeogrāfiskajā teritorijā neatbilst 2017. gada 14. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, bet nerada draudus patērētāju veselībai un minēto neatbilstību nevar novērst 30 dienu laikā, kā arī citā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi, Veselības inspekcijas vadītājs var noteikt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (īpašas normas) uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem.

Lai saņemtu atļauju īpašo normu piemērošanai, pārtikas uzņēmums, ūdens piegādātājs, pašvaldība vai cits iesniedzējs iesniedz pieteikumu Veselības inspekcijā.

Samaksa par atzinuma sagatavošanu

Par atzinuma sagatavošanu tiek piemērota valsts nodeva 25,61 Euro apmērā, ko nosaka 2010. gada 7. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.833 „Noteikumi par valsts nodevu par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem”. Valsts nodeva ir iemaksājama Valsts kasē ar pārskaitījumu. 

Rekvizīti maksājumiem par Veselības inspekcijas pakalpojumiem, kas ir valsts nodevu objekti:

Saņēmējs: Valsts kase
Adrese: Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919
Reģistrācijas Nr.: 90000597275
Banka: Valsts kase
Bankas kods (BIC): TRELLV22
Konts: LV97TREL1060290990000