Atzinums par vietas izvēli būvniecībai

 1. Pieteikums;
 2. Zemes robežu plāns (kopija);
 3. Īpašuma apliecinošie dokumenti vai nomas līgums par zemi (kopija);
 4. Izziņa par iespējamo stingra režīma aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām.

 

Atzinums par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai*

 1. Pieteikums;
 2. Projekts.
 3. Projektu realizācijas izpilddokumentācija*

 

Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai

 1. Pieteikums;
 2. Jaunbūvei:
  2.1. situācijas plāns;
  2.2. inženiertopografiskais plāns (kopija);
  2.3. rekonstrukcijai – inventarizācijas plāns (kopija);
 3. Īpašuma apliecinoši dokumenti vai pirkuma līgums (kopija);
 4. Pirmsprojekta skice;
 5. Zemes robežu plāns (kopija);
 6. Īss paredzamo darbību (tehnoloģiju) apraksts.

Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai (turpināšanai)*

 1. Pieteikums;
 2. Īpašuma apliecinošie dokumenti vai telpu nomas līgums;
 3. Telpu inventarizācijas plāns (kopija) vai iekārtotā objekta tehnoloģiskā shēma (kopija);
 4. Skaidrojošs raksts par pakalpojumu veidiem.


Atzinums par būvprojektu/ teritorālplānojumu*

 1. Pieteikums;
 2. Projekts (oriģināls) vai detālplānojums.

 

Atzinums par vienkāršotu renovāciju/rekonstrukciju

 1. Pieteikums;
 2. Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu;
 3. Skaidrojošs raksts.

 

*Pēc nepieciešamības speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus (laboratorisko izmeklējumu testēšanas pārskatus par ūdens kvalitāti, trokšņa līmeņa aprēķinus /mērījumus, mākslīga apgaismojuma mērījumi, ventilācijas sistēmu un inženierkomunikāciju izpilddokumentāciju, atbilstības deklarācijas, insolācijas aprēķinus utml.)