Saskaņā ar veiktajām zāļu reklāmas pārbaudēm informējam, ka zāļu reklāmas devēji un izplatītāji ne vienmēr pareizi interpretē normatīvos aktus, kas regulē zāļu reklāmu. Inspekcija atgādina, ka interneta vietnēs ievietots baneris, kurā attēlots zāļu nosaukums, indikācija, lietošanas nosacījumi u.c., ir uzskatāms par zāļu reklāmu, saskaņā ar  1999.gada 20.decembra likuma „Reklāmas likums” 1.pantu, kas nosaka, ka reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar 2011. gada 17.maija. MK noteikumu Nr. 378  "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus" [1] 16. punktu sabiedrībai paredzētajā zāļu reklāmā norāda vismaz šādu informāciju:

  1. zāļu nosaukumu, kā arī normatīvajos aktos par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām noteikto vispārīgo nosaukumu, ja zāles satur tikai vienu aktīvo vielu, 
  2. informāciju, kas nepieciešama pareizai zāļu lietošanai,
  3. skaidru un salasāmu aicinājumu uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma,
  4. aicinājumu konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu,
  5. brīdinājumu “Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai”. Šāds brīdinājums aizņem ne mazāk kā 10 procentu no vizuālā reklāmas apjoma. Burtu izmēram jābūt tādam, lai uzraksts aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no brīdinājuma tekstam paredzētā laukuma. Videoreklāmās šāds brīdinājums tiek saglabāts visu reklāmas laiku, audioreklāmās brīdinājums tiek izteikts reklāmas teksta nobeigumā,
  6. reklāmas devēju.

Atgādina, ka arī interneta vietnēs ievietots baneris ir grafisks, tekstuāls vai cita rakstura reklāmas attēlojums un uzskatāms par sabiedrībai paredzētu  zāļu reklāmu.

Neatkarīgi no banera veida (JPG banneris –statisks attēls, GIF banneris –animēts grafiskais elements, kas izveidots no statisku attēlu kopuma, Flash banneris – attēlots teksts un grafiskais attēls) uz šo zāļu reklāmas veidu attiecināmas visas augstāk minētās un citas šajos noteikumos noteiktās prasības. 


  [1] izdoti pamatojoties uz Farmācijas likuma 5.panta 5.punktu un 56.pantu un Reklāmas likuma 7.panta otro daļu