Apvienotā Karaliste (turpmāk – AK) izstājās no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 2020.gada 31.janvāra pusnaktī, taču līdz 2020.gada 31.decembrim ir noteikts pārejas periods. Pārejas periodā AK vairs nav ES dalībvalsts, bet uz to turpina attiekties ES tiesības un pienākumi, izņemot dalību ES institūciju darbā, proti, AK vairs nepiedalās ES lēmumu pieņemšanā.

Līdz pārejas perioda beigām preču aprite turpinās bez izmaiņām. Sākot ar 2021.gadu AK kļūst par trešo valsti jeb valsti ārpus ES. AK vairs nepiedalīsies ES vienotajā tirgū un muitas savienībā, tādēļ būtiski mainīsies apstākļi abu pušu uzņēmumiem. Komersantiem, kuri veic darījumu darbību ar AK, izmaiņas ar 2021. gada 1. janvāri ir neizbēgamas, tādēļ jāpārliecinās par gatavību šīm izmaiņām.

Komersanti, kas Latvijā ieved AK ražotus vai importētus kosmētikas līdzekļus, ir izplatītāji, kamēr AK nav izstājusies.

Tādēļ tagadējiem izplatītājiem, kas vēlas turpināt kosmētikas līdzekļu ievešanu no AK pēc Breksit, ieteicams apsvērt, vai tie vēlas un spēj izpildīt pienākumus, kas regulā Nr. 1223/2009 noteikti importētājam kā atbildīgajai personai. Ja kosmētikas līdzeklis ir ražots AK un tiek ievests ES pēc Breksit, tad importētājs kļūst par atbildīgo personu (pēc noklusējuma) vai tas ar rakstisku pilnvaru var pilnvarot citu ES reģistrētu personu būt par atbildīgo personu un tā pilnvarojumam piekrīt rakstveidā. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad kosmētikas līdzeklis ir ražots kādā citā trešajā valstī, importēts AK un pēc tam – ES27. Būtiskākais no atbildīgās personas pienākumiem ir nodrošināt kosmētikas līdzekļa lietu (visi atbildīgās personas pienākumi nosaukti regulas Nr. 1223/2009 5. pantā).

Komersantiem, kas ieved kosmētikas līdzekļus no AK, ieteicams sazināties ar tagadējo atbildīgo personu AK, vai tai ir kādi nodomi attiecībā uz iespējamo turpmāko atbildīgo personu ES. Līdz ar izstāšanos, juridiskā vai fiziskā persona no AK vairs nevar būt atbildīgā persona, jo regula 1223/2009 nosaka (4. panta 1. punkts), ka ES tirgū laiž tikai tādus kosmētikas līdzekļus, kuriem kā atbildīgā persona ir noteikta juridiskā vai fiziskā persona ES.

Latvijas komersantiem jāņem vērā, ka AK atbildīgās personas sniegtā informācija Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portālā (turpmāk – CPNP) vairs nebūs spēkā pēc Breksit.

Līdz pārejas perioda beigām AK atbildīgā persona var nodot CPNP esošos paziņojumus nākamai atbildīgajai personai ES27.

Jaunā atbildīgā persona pēc tam varēs paziņojumus rediģēt un papildināt, pievienojot no tās prasīto informāciju, piemēram, jaunās atbildīgās personas vārdu (nosaukumu) un adresi (regulas Nr. 1223/2009 13. panta 1. punkta b) apakšpunkts), jaunu marķējuma paraugu. Pēc Breksit iepriekšējai AK atbildīgajai personai vairs nebūs piekļuves CPNP.

ES atbildīgās personas vārds vai reģistrētais komersanta nosaukums un adrese obligāti jānorāda kosmētikas līdzekļa marķējumā. Inspekcija vērš uzmanību, ka jābūt norādītai tai atbildīgās personas adresei, kurā atbildīgā persona viegli pieejamā veidā uztur kosmētikas līdzekļa lietu. Tā kā importētiem kosmētikas līdzekļiem marķējumā jānorāda izcelsmes valsts, tad AK ražotiem kosmētikas līdzekļiem pēc izstāšanās AK būs jānorāda marķējumā kā izcelsmes valsts.

Par AK izstāšanās nākotnes ietekmi plašāka informācija Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē šeit.

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka Izstāšanās līguma 41. pantā ir paredzēts, ka preces, kas likumīgi laistas ES vai AK tirgū pirms pārejas perioda beigām un ir individuāli identificējamas, varēs turpināt brīvu apriti abos šajos tirgos un starp tiem, līdz nonāks pie galalietotājiem. 

Lai izmantotu šo nosacījumu, komersantam saskaņā ar Izstāšanās līguma 42. pantu jāspēj dokumentāri pierādīt, ka prece likumīgi laista ES vai Apvienotās Karalistes tirgū pirms pārejas perioda beigām:

''Ja ekonomikas dalībnieks attiecībā uz konkrētu preci atsaucas uz 41. panta 1. punktu, šim dalībniekam ir pienākums uz jebkāda attiecīgā dokumenta pamata pierādīt, ka šī prece tika laista tirgū Savienībā vai Apvienotajā Karalistē līdz pārejas perioda beigām''


Inspekcija aicina sekot arī jaunai informācijai Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.