Ārstniecības iestādes var brīvprātīgi pievienoties Eiropas references tīkliem

Veselības inspekcija informē, ka saskaņā ar Ārstniecības likuma 55.2 pirmo daļu ārstniecības iestādes var brīvprātīgi pievienoties Eiropas Savienības dalībvalstu veselības aprūpes sniedzēju un ekspertīzes centru kopīgi veidotiem Eiropas references tīkliem, kuru mērķis ir nodrošināt īpašu specializētu augstas kvalitātes veselības aprūpi pacientam, kuram ir reta vai maz izplatīta, sarežģīta slimība.

Prasības ārstniecības iestādēm, kuras vēlas brīvprātīgi pievienoties Eiropas references tīkliem, un kārtību, kādā ārstniecības iestādes pievienojas šiem tīkliem, nosaka Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumi Nr.487 „Noteikumi par ārstniecības iestāžu pievienošanos Eiropas references tīkliem” (https://likumi.lv/ta/id/300857-noteikumi-par-arstniecibas-iestazu-pievienosanos-eiropas-references-tikliem), kas stājušies spēkā 2018.gada 10.augustā.

 

Ārstniecības iestādēm, kas vēlas pievienoties esošam Eiropas references tīkliem, Eiropas komisijai jāiesniedz:

1.Dalības pieteikums, norādot tīklu (nosaukums), kuram vēlas pievienoties, un iekļauj:

 • aizpildītu pieteikuma veidlapu ar pašnovērtējuma aptaujas lapu (pieejama inspekcijas tīmekļvietnē);
 • dokumentus, kas apliecina ārstniecības iestādes atbilstību dalībai attiecīgajā tīklā (pieejami inspekcijas tīmekļvietnē);
 • ziņas par ārstniecības iestādes pārstāvi (vārds, uzvārds un kontaktinformācija).

2. Veselības inspekcijas apliecinājums, ka ārstniecības iestāde atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā.


Ārstniecības iestādēm, kas vēlas pievienoties kopīgai jauna tīkla veidošanai sadarbībā ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgās medicīnas jomas ārstniecības iestādēm, Eiropas Komisijai iesniedz:

1. Kopīgi izstrādātu tīkla izveides pieteikumu attiecīgajā medicīnas jomā. Tajā norāda pieteiktā tīkla nosaukumu un iekļauj:

 • aizpildītu tīkla izveides pieteikuma veidlapu ar pašnovērtējuma aptaujas lapu (pieejama inspekcijas tīmekļvietnē);
 • dokumentus, kas pamato jauna tīkla izveidi (pieejami inspekcijas tīmekļvietnē);
 • apliecinājumu, ka ārstniecības iestādes, kas iesniedz pieteikumu, pārstāv vienu medicīnas jomu un sniedz aprūpi attiecīgās slimību grupas pacientiem;
 • ziņas par ārstniecības iestādi (nosaukums), kura darbosies kā tīkla koordinators, un minētā koordinatora pārstāvi (vārds, uzvārds un kontaktinformācija);
 • ziņas par ārstniecības iestādēm (nosaukumi), kuras iesniegušas pieteikumu;

2. Dalības pieteikums, norādot tīklu (nosaukums), kuram vēlas pievienoties, un iekļauj:

 • aizpildītu pieteikuma veidlapu ar pašnovērtējuma aptaujas lapu (pieejama inspekcijas tīmekļvietnē);
 • dokumentus, kas apliecina ārstniecības iestādes atbilstību dalībai attiecīgajā tīklā (pieejami inspekcijas tīmekļvietnē);
 • ziņas par ārstniecības iestādes pārstāvi (vārds, uzvārds un kontaktinformācija);

3. Veselības inspekcijas apliecinājums, ka ārstniecības iestāde atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā.

Pirms dokumentu iesniegšanas Eiropas Komisijai, ārstniecības iestādēm Veselības inspekcijā jāiesniedz iesniegums (brīvā formā) ar lūgumu saņemtu apliecinājumu par ārstniecības iestādes atbilstību iesniegšanai Eiropas Komisijai.

Veselības Inspekcija, izvērtējot Ārstniecības iestāžu reģistrā pieejamo informāciju, izsniegs rakstveida apliecinājumu  ārstniecības iestādei par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

 

Informāciju par dokumentāciju, kas ārstniecības iestādēm jāiesniedz Eiropas Komisijai ir pieejama arī: 

1) http://ec.europa.eu/chafea/health/hp-ern-2016-documents_en.html

2) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/ern_implementingdecision_20140310_lv.pdf

3) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/ern_delegateddecision_20140310_lv.pdf