Par peldūdens mikrobioloģisko analīžu metodēm E.coli noteikšanai no 2019. gada

 Veselības inspekcija paskaidro, ka šobrīd ir pieejamas trīs metodes zarnu nūjiņu (E.coli) noteikšanai ūdenī:

  • LVS EN ISO 9308-1:2014. Ūdens kvalitāte. Escherichia coli un koliformas baktēriju skaitīšana. 1.daļa: Membrānfiltrācijas metode ūdeņiem ar zemu bakteriālo floras fonu (ISO 9308-1:2014);
  • LVS EN ISO 9308-2:2014. Ūdens kvalitāte. Escherichia coli un koliformas baktēriju skaitīšana. 2. daļa: Visticamākā skaitļa metode (ISO 9308-2:2012);
  • LVS EN ISO 9308-3:2006. Ūdens kvalitāte. Escherichia coli un koliformas baktēriju noteikšana un uzskaite. 3.daļa: Mikrometode (visiespējamākais skaits), E.coli noteikšana un uzskaite virszemes ūdenī un notekūdenī.

Oficiālajam peldvietu ūdens kvalitātes monitoringam un novērtējumam Eiropas Komisija ir atļāvusi izmantot tikai LVS EN ISO 9308-3:2006, kas ir atzīta par standartmetodi dabas ūdeņu analīzēm. Lai izmantotu citas metodes, laboratorijai, kas to vēlas darīt, noteiktā kārtībā ir jāpierāda tās veiktspēja, salīdzinot ar atļauto metodi. Šobrīd neviena laboratorija Latvijā to nav izdarījusi.

Veselības inspekcija vērš uzmanību uz to, ka pašvaldības un citas ieinteresētās puses savas peldvietas indikatīvam kvalitātes novērtējumam un sabiedrības informēšanai var izmantot jebkuru no augstāk minētajām metodēm! Tomēr Inspekcija šī novērtējuma datus neizmantos oficiālo peldvietu kopējam ilglaicīgās kvalitātes novērtējumam, kā arī iegūtos rezultātus neziņos Eiropas Komisijai.