Veselības inspekcija informē, ka līdz šī gada 18. maijam ir iespēja pieteikties sabiedriskajai apspriedei par grozījumiem Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”.

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz precizēt peldvietu sarakstu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, kas nosaka izmaiņas teritoriju administratīvajā iedalījumā un skar šobrīd noteikto peldvietu sarakstu, kur norādīts novadu, pagastu iedalījums, ko nepieciešams precizēt. Tāpat paredz precizēt peldvietu sarakstu un svītrot vienu peldvietu no  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu saraksta un iekļaut vienu jaunu peldvietu iekšzemes peldvietu sarakstā.

Ar plašāku informāciju lūdzu iepazīties Veselības ministrijas tīmekļvietnē šeit

https://www.vm.gov.lv/lv/sabiedriskai-apspriedei-lidz-18-maijam-nodoti-grozijumi-ministru-kabineta-noteikumos-nr-692-peldvietas-izveidosanas-uzturesanas-un-udens-kvalitates-parvaldibas-kartiba