Komersantiem, kuri veic darījumu darbību ar Apvienoto Karalisti (turpmāk – AK), izmaiņas ar 2021. gada 1. janvāri pēc AK izstāšanās (turpmāk – breksit) un pārejas perioda beigām ir neizbēgamas. AK vairs nepiedalīsies ES vienotajā tirgū un muitas savienībā, mainīsies AK statuss - tā kļūs par tā saukto “trešo valsti”. Būtiski mainīsies apstākļi abu pušu uzņēmumiem, neizbēgami radīsies tirdzniecības un pārrobežu apmaiņas šķēršļi, kas nepastāv pašlaik, tādēļ jāpārliecinās par gatavību šīm izmaiņām. Komersantiem jānosaka sava loma piegādes ķēdē un sava turpmākā sadarbība.

Eiropas Komisijas dienestu sagatavotie paziņojumi un kontrolsaraksts, palīdzēs pārliecināties par sagatavotību Brexit tiem ķīmijas jomas komersantiem, kuri veic darījumu darbību ar AK:

Inspekcija vērš ķīmisko maisījumu tirdzniecības nozarē iesaistīto komersantu uzmanību, ka Eiropas Ķimikāliju Aģentūras (turpmāk – ECHA) vietnē pieejami ieteikumi komersantiem, kuru darbību ietekmēs breksit: ECHA informatīvais materiāls „Kā Brexit ietekmēs tevi?” (How will the UK withdrawal affect you?) pieejams šeit.

Komersantiem, kas ieved ķīmiskās vielas un maisījumus no AK, ieteicams sazināties ar tagadējo sadarbības partneri AK, par tā  nodomiem attiecībā uz vienīgā pārstāvja nominēšanu ES.

Vairāk informācijas attiecībā uz uz REACH regulas un CLP regulas jomu pieejams LVĢMC kā REACH un CLP palīdzības dienesta vietnē.

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka Izstāšanās līguma 41. pantā ir paredzēts, ka preces, kas likumīgi laistas ES vai AK tirgū pirms pārejas perioda beigām un ir individuāli identificējamas, varēs turpināt brīvu apriti abos šajos tirgos un starp tiem, līdz nonāks pie galalietotājiem. 

Lai izmantotu šo nosacījumu, komersantam saskaņā ar Izstāšanās līguma 42. pantu jāspēj dokumentāri pierādīt, ka prece likumīgi laista ES vai Apvienotās Karalistes tirgū pirms pārejas perioda beigām:

“Ja ekonomikas dalībnieks attiecībā uz konkrētu preci atsaucas uz 41. panta 1. punktu, šim dalībniekam ir pienākums uz jebkāda attiecīgā dokumenta pamata pierādīt, ka šī prece tika laista tirgū Savienībā vai Apvienotajā Karalistē līdz pārejas perioda beigām.”