Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Veselības inspekcija sagatavo nosacījumus/atzinumu teritorijas plānojumam, lai īstenotu konkrētu attīstības priekšlikumu vai plānošanas uzdevumu, detalizējot teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās prasības, panākot, ka teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantotu teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstītu ekonomiku. Šis ir bezmaksas pakalpojums.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Klients iesniedz iesniegumu Veselības inspekcijā par nosacījumu vai atzinuma sagatavošanu teritorijas plānojumam. Veselības inspekcija sagatavo nosacījumus/atzinumu teritorijas plānojumam atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" un pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.