Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Veselības inspekcija izvērtē ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes institūciju zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, narkotisko un psihotropo zāļu uzskaites, nekvalitatīvo zāļu iznīcināšanas kārtības ievērošanu atbilstoši Mk noteikumu prasībām. Ārstniecības, soc.iestāžu vadītājs atbilstoši MK noteikumiem iesniedz VI iesniegumu (ar nepieciešamiem dokumentiem) par iestādes atbilstības novērtēšanu, lai iegādātos zālēs no zāļu lieltirgotavām vai aptiekām. VI veic pārbaudi un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu iestādei zāļu iegādei.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Ārstniecības un sociālās aprūpes iestāde iesniedz VI MK 27.03.2007. noteikumos nr. 220 2.pielikumā minēto iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem. Dokumentus var iesniegt klātienē. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.
    Iesnieguma veidlapas un norādījumi publicēti VI mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Pakalpojumi.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

Atgādinājums - atbilstoši MK noteikumiem ārstniecības, soc.iestāžu vadītājs 30 dienas pirms iepriekšējās atļaujas  derīguma termiņa beigām iesniedz VI iesniegumu par atkārtotu iestādes atbilstības pārbaudi atļaujas zāļu iegādei saņemšanai.

Brīdinājums - pārkāpjot augstāk minētos nosacījumus, iestāde nesaņem atbilstošo atļauju iegādāties zāles vai iepriekš izsniegtā atļauja tiek apturēta vai anulēta.

Normatīvie akti:

Par narkotisko un psihotropo vielu likumīgās aprites kārtību
(Saeima; likumi; 1996.06.06.)

Farmācijas likums
(Saeima; likumi; 1997.05.08.)

Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā
(Ministru kabinets; noteikumi; 377; 2005.06.04.)

Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās
(Ministru kabinets; noteikumi; 220; 2007.04.04.)

Saņemt pakalpojumu