Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai izvērtētu pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas speciālisti veic novērtējumu. Pieteikumu var iesniegt arī brīvprātīgi par jebkuru objektu (būvi), tad tiek piemērota maksa atbilstoši Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādim.

Prasība obligāta bērnu nometnēm un izglītības iestādēm pirms to reģistrācijas, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Bērnu nometnes, izglītības iestādes pārstāvis vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai. Veselības inspekcijas speciālists veic objekta higiēnisko novērtēšanu uz vietas. Rezultātā tiek sagatavots atzinums. Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana
Veselības inspekcijā jāiesniedz:

 • Pieteikums;
 • Īpašuma apliecinošie dokumenti vai nomas līgums;
 • Telpu inventarizācijas plāna kopija vai iekārtotā objekta tehnoloģiskā shēma;
 • Skaidrojošais raksts par objektu - objekta nosaukums, darba profils, pakalpojumi.

Speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus.

Pakalpojums – „Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem (atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai)” saņemšana ir maksas pakalpojums, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”, objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma, izņemot attiecībā uz 4.7. apakšpunktā minētajiem objektiem).

! Ja pieteikums atzinuma sagatavošanai tiek iesniegts par nometnes darbības uzsākšanu, dokumenti iesniedzami portālā www.nometnes.gov.lv

Ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti tiek iesniegts e-adresē:

 • izvēlas veidlapu "Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai";
 • aizpilda veidlapu un nospiež izvēlni "Saglabāt";
 • pievieno iesniegumam pielikumus un/vai izvērstāku ziņas tekstu;
 • pārbauda sagatavotā iesnieguma saturu un nospiež izvēlni "Sūtīt".

2. Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu klients var saņemt atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
 • pa pastu;
 • klātienē.

Maksājumi

Pozīcija Cena
ar platību līdz 500 m2 95.21 EUR
ar platību vairāk par 501 m2 110.51 EUR
šahtveida akai 41.53 EUR
dzīvojamai mājai, dzīvoklim 56.85 EUR
inženiertehniskai būvei 95.21 EUR
dienas nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20 46.98 EUR
dienas nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20 53.33 EUR
diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20 59.65 EUR
diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20 66.00 EUR