Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Veselības inspekcija apseko objektu klātienē, izvērtē iespējamās nelabvelīgas ietekmes uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem, teritorijas iepriekšizmantošanu, būvvietas raksturojumu. Rezultātā tiek izsniegts Atzinums par vietas izvēli būvniecībai. Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • pieteikums;
 • zemes robežu plāns;
 • skiču projekts vai situācijas plāns ar paredzamā objekta būvniecības vietu;
 • īss paredzamo darbību (tehnoloģiju) apraksts (ražošanas uzņēmuma vietas izvēlei), artēziskajiem urbumiem – aizsargjoslu aprēķins.

Speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus.

Ja iesniegums un tam pievienojamie dokumenti tiek iesniegti e-adresē:

 • izvēlas veidlapu "Atzinums par vietas izvēli būvniecībai";
 • aizpilda veidlapu un nospiež izvēlni "Saglabāt";
 • pievieno iesniegumam pielikumus un/vai izvērstāku ziņas tekstu;
 • pārbauda sagatavotā iesnieguma saturu un nospiež izvēlni "Sūtīt".

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu klients var saņemt atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
 • pa pastu;
 • klātienē.

Veidlapas un citi dokumenti

Pieteikums

Normatīvie akti

https://likumi.lv/ta/id/344735

Maksājumi

Pozīcija Cena
dzeramā ūdens urbumam 46.99 EUR
citam objektam 53.33 EUR