Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai aizsargātu sabiedrības veselību, vienlaikus piemērojot samērīguma principu, Veselības inspekcija izvērtē pazeminātas ūdens kvalitātes iespējamo ietekmi uz veselību, izsniedzot par to atzinumu, kas pieļauj pazeminātas kvalitātes ūdens piegādi patērētājam konkrētu laika periodu līdz tiek īstenoti korektīvie pasākumi. Ja dzeramais ūdens attiecīgajā ģeogrāfiskajā teritorijā neatbilst noteikumu prasībām, bet nerada draudus patērētāju veselībai un minēto neatbilstību nevar novērst 30 dienu laikā, kā arī citā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi, Veselības inspekcija var noteikt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (turpmāk – īpašas normas) uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem. Pieteikumu par īpašo normu noteikšanu komersants (pārtikas uzņēmumu pārstāvis), ūdens piegādātājs, pašvaldība iesniedz Veselības inspekcijā. Veselības inspekcija izskata iesniegumu un nosaka īpašas normas, izsniedzot atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veicamajiem korektīvajiem pasākumiem. Pirms atzinuma saņemšanas persona iesniedz Veselības inspekcijā valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu Veselības inspekcijā iesniedzams pieteikums un tam pievienojami testēšanas pārskati par dzeramā ūdens kvalitāti. Speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus.
Ja dokumenti tiek iesniegti e-adresē:

  • sagatavo iesnieguma ziņas tekstu;
  • ja nepieciešams, pievieno iesniegumam pielikumus;
  • pārbauda sagatavotā iesnieguma saturu un nospiež izvēlni "Sūtīt".

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu klients var saņemt atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu;
  • klātienē.

Veidlapas un citi dokumenti

  1. Pieteikums

Normatīvie akti

Maksājumi

Pozīcija Cena
Par atzinuma par ūdens apgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēka veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem sagatavošanu 25.61 EUR