Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai pasargātu ūdens ņemšanas vietu no antropogēna piesārņojuma riska un minimalizētu iespēju patērētājam saņemt nedrošu dzeramo ūdeni, tiek noteiktas aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām. Aizsargjoslas nosaka esošām, projektējamām un rekonstruējamām ūdens ņemšanas vietām un ūdens padeves iekārtām no ūdens ņemšanas vietām uz apdzīvotām vietām vai atsevišķiem saimniecības objektiem, izņemot noteiktos gadījumus - ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana. Par pakalpojuma saņemšanu maksājama valsts nodeva normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana
Ūdens ņemšanas vietas īpašnieks vai to pilnvarotais pārstāvis iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu.
Atzinuma saņemšanai Veselības inspekcijā iesniedzami šādi dokumenti:

 • Pieteikums.
 • Zemes īpašuma dokumenti.
 • Zemes robežu plāns.
 • Novietnes plāns.
 • Aizsargjoslu aprēķins.
 • Esošā urbuma pase.

Speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus.

Ja iesniegums un tam pievienojamie dokumenti tiek iesniegti e-adresē:

 • izvēlas veidlapu "Atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu";
 • aizpilda veidlapu un nospiež izvēlni "Saglabāt";
 • pievieno iesniegumam pielikumus un/vai izvērstāku ziņas tekstu;
 • pārbauda sagatavotā iesnieguma saturu un nospiež izvēlni "Sūtīt".

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu klients var saņemt atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
 • pa pastu;
 • klātienē;

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Pieteikums

Normatīvie akti

Maksājumi

Pozīcija Cena
Par atzinuma par aizsargjoslas saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietām sagatavošanu 48.35 EUR