Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai izvērtētu ēku atbilstību higiēnas prasībām un tādējādi mazinātu risku sabiedrības veselībai uzturoties jaunbūvētajās ēkās, tiek veikts Veselības inspekcijas novērtējums un sagatavots atzinums. Ja tiek nodota ekpluatācijā otrās un trešās grupas ēka vai tās daļa (otrās grupas ēkas vai tās daļai, ja ēkai ir izvirzītas obligātās higiēnas prasības), ir nepieciešams Veselības inspekcijas atzinums par objekta gatavību ekspluatācijai. Uzņēmējs iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par objektu gatavību ekspluatācijai. Veselības inspekcijas speciālists veic objekta higiēnisko novērtēšanu uz vietas. Rezultātā, pēc rēķina apmaksas, tiek sagatavots atzinums par objekta/būves gatavību ekspluatācijai. Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Pirms pieteikuma aizpildīšanas un iesniegšanas Veselības inspekcija aicina veikt pašpārbaudi, aizpildot Pašnovērtējuma anketa, lai pārliecinātos par minimālo prasību izpildi pirms atzinuma pieprasīšanas .

Pakalpojuma pieprasīšanai iesniedzams aizpildīts pieteikums, kam pievienojams būvprojekts. (Atkarībā no būves veida pieteikumam nepieciešams pievienot arī citus dokumentus, piemēram, dzeramā ūdens testēšanas pārskats, ventilācijas sistēmu pases, apgaismojuma mērījumi, u.c.). Speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus.

Atbilstoši Būvniecības likuma prasībām pakalpojuma pieprasīšana veicama izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu.

Ja iesniegums un tam pievienojamie dokumenti tiek iesniegti e-adresē:

  • izvēlas veidlapu "Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšana";
  • aizpilda veidlapu un nospiež izvēlni "Saglabāt";
  • pievieno iesniegumam pielikumus un/vai izvērstāku ziņas tekstu;
  • pārbauda sagatavotā iesnieguma saturu un nospiež izvēlni "Sūtīt".

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu klients var saņemt atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu;
  • klātienē;
  • BIS

Maksājumi

Pozīcija Cena
ar platību līdz 200 m2 91.33 EUR
ar platību no 201 m2 līdz 1000 m2 104.00 EUR
ar platību vairāk par 1001 m2 110.34 EUR
daudzdzīvokļu mājai 173.73 EUR
ar platību līdz 250 m2 91.33 EUR
ar platību no 251 m2 līdz 500 m2 97.67 EUR
ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2 123.01 EUR
ar platību no 1001 m2 līdz 10 000 m2 199.06 EUR
ar platību vairāk par 10 001 m2 262.43 EUR
autostāvvietai līdz 49 automašīnām 72.33 EUR
autostāvvietai no 50 automašīnām 84.99 EUR
angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei 97.68 EUR
ceļu inženierkomunikācijai 97.68 EUR
ūdensvadu un kanalizācijas tīklam un būvei 84.99 EUR
citam 3. punktā neminētam objektam 84.99 EUR