Latvijas normatīvie dokumenti 

26.05. 2018. MK noteikumi Nr. 370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem".

 1. Izglītības likums;
  01.09.2009. MK noteikumi Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība";
  Ministru kabineta 2023. gada 26. augusta noteikumi Nr. 474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos";
  16.07.2013. MK noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”

 2. Epidemioloģiskās drošības likums;
  15.01.2019. MK noteikumi Nr. 13 "Prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai"

  05.01.1999. MK noteikumi Nr. 7  "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība";
  11.04.2000. MK noteikumi Nr. 137 "Higiēnas prasības dienesta viesnīcām";
  26.09.2000. MK noteikumi Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi";
  12.12.2000. MK noteikumi Nr. 431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām";
  28.07.2020. MK noteikumi Nr. 470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem";
  27.12.2002. MK noteikumi Nr. 610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm";
  14.06.2005. MK noteikumi Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos";
  19.07.2005. MK noteikumi Nr. 523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves";
  19.09.2006. MK noteikumi Nr. 774 "Kontaktpersonu primārā medicīniskā pārbaude, laboratoriskā pārbaude un medicīniskā novērošanas kārtība";
  21.11.2006. MK noteikumi Nr. 948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem";
  06.07.2010. MK noteikumi Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi"
  16.11.2010. MK noteikumi Nr. 1050 "Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība".
  17.09.2013. MK noteikumiNr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"
  14.04.2015. MK noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”

  08.12.2015. MK noteikumi Nr. 693 „Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu”
  24.07.2018. MK noteikumi Nr.447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai,un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību"

  09.10.2018. MK noteikumi Nr. 631 "Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai"

 3. Būvniecības likums;

  19.10.2021. MK noteikumi Nr. 693 „Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”;
  30.06.2015. MK noteikumi Nr. 332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"";  
  26.06.2015. MK noteikumi Nr.312  "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"";
  16.06.2015. MK noteikumi Nr.310 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"”.
 4. Pārtikas aprites uzraudzības likums;
  26.09.2023. MK noteikumi Nr. 547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība".

 5. Darba aizsardzības likums;
  03.08.2010. MK noteikumi Nr. 713 “Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”