Prasības mazgāšanas līdzekļiem

Aktualizēts 06.09.2019.

Eiropas Savienībā mazgāšanas līdzekļiem piemēro prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem (turpmāk - Regula Nr.648/2004). Normatīvos aktus skatīt šeit.

Regulas Nr.648/2004 mērķis ir panākt augstu vides aizsardzības līmeni, jo īpaši attiecībā uz ūdens vidi, mazināt videi radīto risku, nodrošināt mazgāšanas līdzekļu brīvu apriti iekšējā tirgū, vienlaikus garantējot augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni  un uzlabot informācijas sniegšanu patērētājiem.

Regula Nr.648/2004 attiecas uz visiem mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem, kurus izmanto cietu virsmu, apģērbu, tekstilpreču un dažādu priekšmetu mazgāšanai vai tīrīšanai gan mājsaimniecībās, gan profesionālai lietošanai, piemēram, veļas mazgāšanas līdzekļi, veļas mīkstinātāji, trauku mazgāšanas līdzekļi, automašīnu kopšanas līdzekļi, sienu, flīžu, stiklu, cauruļu tīrīšanas līdzekļi. Visbiežāk mazgāšanas līdzekļi satur virsmaktīvās vielas un/vai ziepes, bet ir arī tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi, kas savu funkciju veic bez virsmaktīvajām vielām, piemēram, tīrīšanas līdzekļi uz spirta vai organisko šķīdinātāju bāzes.

Ir arī līdzekļi tīrīšanai, uz kuriem Regulas Nr.648/2004 prasības neattiecas, kā piemēram, kontaktlēcu tīrīšanas šķīdumi, piedevas degvielai motora tīrības uzturēšanai, ziepju rieksti, līdzekļi, kuru iedarbība nebalstās uz šķīdināšanu vai dispersiju u.c. Vairāk par šādiem līdzekļiem var izlasīt vadlīniju „Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes (FAQ) par mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem” 6. sadaļā. Skatīt šeit.

Regula Nr.648/2004 nosaka specifiskas prasības mazgāšanas līdzekļu marķējumam, virsmaktīvo vielu bionoārdīšanās pakāpei, ierobežojumus fosfātu un citu fosfora savienojumu saturam sastāvā, sastāvdaļu saraksta publicēšanai internetā, informācijas sniegšanai (datu apkopojums) medicīniskajam personālam.

Regulas Nr.648/2004 prasības ir jāievēro uzņēmējiem, kas laiž tirgū (ražo un importē) un izplata mazgāšanas līdzekļus.

Regulā Nr.648/2004 izmantoto terminu skaidrojums

„Mazgāšanas līdzeklis” ir jebkura viela vai maisījums, kas satur ziepes un/vai citas virsmaktīvās vielas, kuras paredzētas mazgāšanai un tīrīšanai. Tie var būt jebkāda veida mazgāšanas līdzekļi (šķidrums, pulveris, pasta; līdzekļi, kam ir stieņa, tāfelītes, ķieģeļa un veidnes forma u.tml.), ko izmanto mājsaimniecībās, iestādēs vai rūpniecībā, vai pārdod šiem mērķiem.

Citi termini, piemēram, „tīrīšana”, „virsmaktīvā viela”, „patērētāju veļas mazgāšanas līdzeklis”, „pilnīga aerobā bionoārdīšanās”, definēti  Regulas Nr.648/2004 2.pantā.

 

Informācija par prasībām attiecībā uz sastāvu

Prasības attiecībā uz virsmaktīvo vielu bioloģisko noārdīšanos

Regula Nr.648/2004 paredz, ka visām mazgāšanas līdzekļos iekļautajām virsmaktīvajām vielām bioloģiski viegli jāsadalās, ko apliecina Regulas Nr.648/2004 III pielikumā minēto testu rezultāti.

Saskaņā ar Regulas Nr.648/2004 prasībām, mazgāšanas līdzekļu ražotājiem un importētājiem jānodrošina informācija par ķīmisko maisījumu sastāvā esošo virsmaktīvo vielu bionoārdīšanās testu metodēm un to rezultātiem. Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti profesionālai lietošanai, īpašos gadījumos var piemērot atvieglotas prasības virsmaktīvo vielu bioloģiskās noārdīšanās spējai. Šādu mazgāšanas līdzekļu ražotājam vai importētājam jāgriežas ar iesniegumu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", kas ir Latvijas kompetentā iestāde un veic mazgāšanas līdzekļu novērtēšanu, lai piemērotu izņēmumus.

Fosfātu satura ierobežojums

2012. gada 14. martā ar Komisijas Regulu Nr.259/2012 tika grozīta Regula Nr.648/2004 ieviešot visās ES dalībvalstīs ierobežojumus fosfātu un citu fosfora savienojumu saturam patērētāju veļas mazgāšanas līdzekļos un patērētāju automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās lietojamos mazgāšanas līdzekļos.

No 2013. gada 30. jūnija nedrīkst laist tirgū patērētāju veļas mazgāšanas līdzekļus, ja fosfora kopējais saturs ir 0,5 grami vai pārsniedz to tādā mazgāšanas līdzekļa daudzumā, ko ieteicams izmantot mazgāšanas procesa galvenajā ciklā veļas mazgājamās mašīnas standartnoslodzei, kas definēta  Regulas Nr.648/2004 VII pielikuma B daļā ūdenim ar augstu ūdens cietību:

 • vidēji netīriem audumiem augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekļu gadījumā,
 • mazliet netīriem audumiem mazgāšanas līdzekļu, kas paredzēti smalkiem audumiem, gadījumā.

No 2017. gada 1. janvāra nedrīkst laist tirgū patērētāju automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās lietojamus mazgāšanas līdzekļus, ja fosfora kopējais saturs ir 0,3 grami vai pārsniedz to standartdevā, kas definēta Regulas Nr.648/2004 VII pielikuma B daļā.

Marķējuma prasības plašam patēriņam paredzētajiem mazgāšanas līdzekļiem

Uz iepakojuma, kurā mazgāšanas līdzekļi tiek laisti pārdošanā, redzamā vietā ar skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem burtiem jābūt norādītai šādai informācijai:

 1. Mazgāšanas, tīrīšanas līdzekļa nosaukums un tirdzniecības nosaukums.
 2. Par ražojuma laišanu tirgū atbildīgās personas nosaukums vai komercnosaukums, vai firmas zīme un pilnīga adrese un tālruņa numurs.
 3. Adrese, e-pasta adrese (ja ir) un tālruņa numurs, ko izmanto, lai saņemtu medicīniskajam personālam paredzēto datu apkopojumu.
 4. Lietošanas pamācība un īpaši piesardzības pasākumi, ja tas ir nepieciešams. Šī informācija jāsniedz latviešu valodā.
 5. Tīmekļa vietnes adrese, kur publicēts pilns sastāvdaļu saraksts.
 6. Sastāvdaļas jānorāda latviešu valodā, ievērojot noteiktus, zemāk minētos, nosacījumus.

Sastāvdaļas, kuras jānorāda marķējumā, ja to koncentrācija līdzeklī pārsniedz 0,2 % svara:

 • fosfāti,
 • fosfonāti,
 • anjonu / katjonu / amfotērās / nejonu virsmaktīvās vielas,
 • skābekli / hloru saturošs balinātājs,

·EDTA (etilēndiamīntetraetiķskābe) un tās sāļi,

 • NTA (nitril-o-trietiķskābe) un tās sāļi,
 • fenoli un halogenētie fenoli,
 • paradihlorbenzols,
 • aromātiskie / alifātiskie / halogenētie ogļūdeņraži,
 • ziepes,
 • ceolīti,
 • polikarboksilāti.

Šādu vielu saturs marķējumā jānorāda ievērojot sekojošus svara % diapazonus:  <5%; 5 - 15%; 15 - 30%;  >30%.

Neatkarīgi no koncentrācijas, marķējumā jānorāda šādas sastāvdaļas:

 • fermenti,
 • dezinfekcijas līdzekļi,
 • optiskie balinātāji,
 • smaržas un aromātiskās kompozīcijas.

Ja sastāvā ir alerģiju izraisošas smaržvielas, kuru koncentrācija pārsniedz 0,01%, tad tās norāda marķējumā, saskaņā ar kopējās nomenklatūras (INCI  Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu vienotā starptautiskā nomenklatūra) nosaukumiem.

Ja ir pievienoti konservanti, tad tie jānorāda neatkarīgi no koncentrācijas, izmantojot kopējo nomenklatūru  INCI. Jāņem vērā, ka mazgāšanas līdzekļu sastāvā drīkst būt izmantoti tikai tādi konservanti, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu prasībām ir atļauti izmantošanai 6. produkta veidā, t.i. konservanti, kas paredzēti produktiem uzglabāšanas laikā. Kā arī ražotājiem jāpievērš uzmanība mazgāšanas līdzekļa sastāvā izmantotajiem maisījumiem, jo arī to sastāvā var būt konservanti.

Par izmantojamo devu norādi marķējumā

Uz patērētāju veļas mazgāšanas līdzekļu iepakojuma norāda šādu informāciju:

 • ieteicamais daudzums un/vai izmantojamā deva mililitros vai gramos, kas atbilst veļas mazgājamās mašīnas standartnoslodzei un ūdens cietības pakāpei (mīksts, vidēji ciets, ciets ūdens), norādot mazgāšanas ciklu skaitu (viens vai divi cikli);
 • augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekļiem norāda veļas mazgājamās mašīnas standartslodzei atbilstīgu "vidēji netīru" audumu proporciju skaitu, bet mazgāšanas līdzekļiem, kas paredzēti smalkiem audumiem, norāda veļas mazgājamās mašīnas standartslodzei atbilstīgu "mazliet netīru" audumu proporciju skaitu, ko var izmazgāt ar iepakojuma saturu vidējas cietības ūdenī, kas atbilst 2,5 milimoliem CaCO3/l;
 • mērtrauka ietilpību, ja tas pievienots, norāda mililitros vai gramos; tajā ir atzīme, kas atbilst mazgāšanas līdzekļa devai, kura paredzēta veļas mazgājamās mašīnas standartnoslodzei atkarībā no ūdens cietības klases (mīksts, vidēji ciets un ciets ūdens).

Veļas mazgājamās mašīnas standartnoslodze ir 4,5 kg sausu audumu, ja izmanto augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekļus, un 2,5 kg sausu audumu, ja izmanto zemas efektivitātes mazgāšanas līdzekļus. Mazgāšanas līdzeklis ir uzskatāms par augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekli, ja ražotāja norādēs nav galvenokārt uzsvērta saudzīga attieksme pret audumu, t.i., mazgāšana zemā temperatūrā, saudzīgi mazgājamas šķiedras un krāsas.

Uz patērētāju automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās lietojamo mazgāšanas līdzekļu iepakojuma norāda šādu informāciju:

 • standartdevu gramos vai mililitros, vai tablešu skaitā attiecībā uz galveno mazgāšanas ciklu vidēji netīriem traukiem maksimāli pilnā 12 vienībām paredzētā trauku mazgājamā mašīnā, norādot ūdens cietību (mīksts, vidējs un ciets ūdens).Informācijas sniegšana (datu apkopojums) medicīniskajam personālam

  Ražotājiem un importētājiem jābūt gataviem nekavējoties pēc pieprasījuma medicīniskajam personālam sniegt datu apkopojumu par mazgāšanas līdzekļa sastāvu. Šajā datu apkopojumā jābūt pilnam sastāvdaļu sarakstam un detalizētai informācijai par vielu koncentrāciju.

  Medicīniskajam personālam domātajā sastāvdaļu sarakstā norāda:

  ·mazgāšanas līdzekļa nosaukumu un ražotāju;

  • sastāvdaļas dilstošā secībā.

  Sastāvdaļas grupē svara procentu diapazonos: >10%; 1-10%; 0,1-1% un <0,1%.

  Katrai sastāvdaļai norāda parasto ķīmisko nosaukumu vai IUPAC nosaukumu, CAS numuru un INCI nosaukumu, ja tie pieejami, kā arī Eiropas Farmakopejā norādīto nosaukumu.

  Smaržu, aromātisko kompozīciju, ēterisko eļļu vai krāsvielu uzskata par vienu sastāvdaļu, un vielas, ko tās satur, atsevišķi nenorāda, izņemot alerģiju izraisošas smaržvielas, ja alerģiju izraisošās smaržvielas koncentrācija mazgāšanas līdzeklī pārsniedz 0,01%.

  Sastāvdaļu saraksta publicēšana internetā (tīmekļa vietnē)

  Plaša patēriņa produktu ražotājiem un importētājiem ir jānodrošina, ka tīmekļa vietnē ir publicēts mazgāšanas līdzekļu sastāvs. Tīmekļa vietnei ir jābūt bezmaksas un visiem pieejamai. Ražotājs  vai importētājs atbildīgs par tīmekļa vietnes saturu, un tīmekļa vietnes adrese ir jānorāda uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

  Prasības sastāvdaļu nosaukumu norādīšanai ir tādas pašas, kā norādīts sadaļā par datu apkopojumu medicīniskajam personālam. Tomēr patērētājiem domātajā informācijā netiek prasīts norādīt sastāvu svara procenta diapazonos un CAS numurus.

  Eiropas Komisijas uzturētā tīmekļa vietnē CosIng var atrast informāciju par INCI nosaukumiem, IUPAC nosaukumiem, Eiropas Farmakopejā norādītiem nosaukumiem un CAS numuriem.  

  Mazgāšanas līdzekļi profesionālai lietošanai

  Rūpniecībā un iestādēs izmantojamiem mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem, kas nav paredzēti plašai sabiedrībai, sastāvdaļas var nenorādīt marķējumā, kā arī var neveikt sastāvdaļu saraksta publicēšanu tīmekļa vietnē, ar nosacījumu, ja līdzvērtīga informācija ir sniegta tehnisko datu lapās, drošības datu lapās vai citā piemērotā veidā.

  Īpašās prasības šķidrajiem veļas mazgāšanas līdzekļiem kapsulās

  Saindēšanās centri ziņoja par ievērojamu skaitu nelaimes gadījumu (nopietna saindēšanās un acu bojājumi), ko izraisījuši šķidrie patērētāju veļas mazgāšanas līdzekļi vienreizējai lietošanai paredzētā šķīstošā iepakojumā. Lai samazinātu šādu produktu pievilcību maziem bērniem un aizsargātu bērnus, šķidrajiem patērētāju veļas mazgāšanas līdzekļiem vienreizējai lietošanai paredzētā šķīstošā iepakojumā tika noteiktas īpašas prasības Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (turpmāk  CLP) II pielikuma 3.3. iedaļā. Piemēram, kapsulām jāatrodas ārējā iepakojumā, kas ir blāvs vai necaurredzams, stabili stāvošs, viegli atkārtoti aizverams, aprīkots ar aizdari, kas neļauj maziem bērniem atvērt iepakojumu, uz tā redzamā vietā un uzmanību piesaistošā formā ir drošības prasību apzīmējums „Sargāt no bērniem” u.t.t. Kā arī šķīstošajam iepakojumam jāatbilst īpašām prasībām attiecībā uz izturību, šķīdību, rūgtvielu klātbūtni.

  Vai ir nepieciešams sertificēt vai reģistrēt mazgāšanas līdzekļus?

  Lai tirgotu mazgāšanas līdzekļus Latvijā, nav nepieciešama sertificēšana vai reģistrēšana. Ražotājs, kā arī importētājs ir atbildīgs par mazgāšanas līdzekļa (sastāva, dokumentācijas, marķējuma un iepakojuma) atbilstību visām normatīvo aktu prasībām.

  Mazgāšanas līdzekļu importētājiem jāpievērš uzmanība:

  • Lai sastāvā esošo virsmaktīvo vielu bionoārdīšanās testu metodes un rezultāti atbilstu Regulas Nr.648/2004 prasībām;
  • Ja gada laikā importēto mazgāšanas līdzekļu sastāvā esošo vielu apjoms sasniedz 1 tonnu un vairāk, tad, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (turpmāk  REACH), šī viela jāreģistrē Eiropas ķimikāliju aģentūrā (ECHA). Papildus informāciju par vielu reģistrāciju var iegūt VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC), kas ir REACH un CLP palīdzības dienests (e-pasta adrese: reach@lvgmc.lv).

  Citi normatīvie akti, kuri jāņem vērā par mazgāšanas līdzekļiem

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu  ar grozījumiem (CLP);
  • Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumi Nr.628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem”;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu;
  • Ministru kabineta 22.12.2016. noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”;
  • Ministru kabineta 18.10.2005. noteikumi Nr.782 „Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību”.

  Ar regulu un Ministru kabineta noteikumu saturu iespējams iepazīties Inspekcijas tīmekļa vietnē sadaļā Normatīvie dokumenti/ Ķīmija un kosmētika.

  Noderīgi informācijas avoti

  Informatīvs materiāls ar biežāk uzdotiem jautājumiem un atbildēm par mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem pieejams angļu valodā Questions and agreed answers concerning the correct implementation of Regulation (EC) No 648/2004 on detergents”.

  Iestāžu kompetence

  • Veselības inspekcija ir Latvijas kompetentā iestāde Regulas Nr.648/2004  8. panta pirmās daļas izpratnē, kas veic mazgāšanas līdzekļu tirgus uzraudzību saskaņā ar regulas 10. pantu.
  • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) ir Latvijas kompetentā iestāde regulas 8. panta pirmās  daļas izpratnē, kas veic mazgāšanas līdzekļu novērtēšanu, lai piemērotu izņēmumus saskaņā ar regulas 5. pantu.