Atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 1. Par medicīnas ierīcēm:
  Eiropas Padomes 1993. gada 14. jūnija Medicīnas ierīču direktīva (MDD)  93/42/EEC;
  Eiropas Padomes 1990. gada 20. jūnija direktīva 90/385/EEC Kā tuvināt dalībvalstu likumus, kas attiecas uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm;
  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 27. oktobra direktīva 98/79/EC In vitro diagnostikas ierīcēm. 
   
 2. Eiropas Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīvu 2004/83/EK par minimālajiem standartiem un statusu, lai trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus atzītu par bēgļiem vai personām, kam kādā citā veidā vajadzīga starptautiska aizsardzība, un par sniegtās aizsardzības apjomu;
   
 3. Par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā: Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīva 2004/38/EK
   
 4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra direktīva 2005/36 EK Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. 
   
 5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē