Bērnu nometnes

 

Gan nometni organizējot, gan nometni izvēloties savam bērnam dalībai, uzmanība jāpievērš ne tikai plānotajam nometnes saturam un aktivitātēm, bet arī bērnu drošībai tajā.

Ministru kabinets ir izstrādājis noteikumus, kas nosaka bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību – Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 981).

2017. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Noteikumos Nr. 981, kuros tika iekļautas prasības par minimālajām higiēnas prasībām bērnu nometnēs, pedikulozes pārbaudēm un atvieglota prasība par ārsta izziņas nepieciešamību nometnes dalībniekiem, nosakot, ka tās nepieciešamas diennakts nometnes dalībniekiem un pagarinot noformēšanas laiku. Ar veiktajiem grozījumiem Noteikumos Nr. 981 variet iepazīties šeit.

Noteikumi Nr. 981 nosaka prasības:

  • nometnes organizētāja tiesībām un pienākumiem;
  • nometnes vadītāja pienākumiem;
  • dalībnieka likumiskā pārstāvja pienākumiem;
  • nometnes darbības saskaņošanai.

Ar 2017. gada 1. oktobri Noteikumi Nr. 981 nosaka arī higiēnas prasības:

  • nometnes teritorijai un ēkai;
  •  telpām un to grupām;
  • gulēšanas inventāram (diennakts nometnēs);
  • telpu uzturēšanai un tīrībai;
  • peldvietām (ja paredzēta peldēšanās).

Saskaņā ar Noteikumiem Nr. 981 pirms bērnu nometnes darbības uzsākšanas organizētājam ir jāsaņem Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) atzinums, ka nometne ir gatava uzsākt darbību.  No 2017. gada 1. oktobra atzinums par bērnu nometnes gatavību uzsākt darbību ir maksas pakalpojums (izņemot Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajām nometnēm). Skaidrojošo informāciju skatīt šeit.

Inspekcijas atzinums pirms bērnu nometnes darbības uzsākšanas nepieciešams visām dienas un diennakts nometnēm (izņemot nometnēm ārpus telpām). Izsniegtais atzinums ir derīgs vienu gadu, līdz ar to Inspekcija rosina bērnu nometņu organizētājiem nokārtot vienu atzinumu, kas būtu derīgs visām viena organizētāja rīkotajām bērnu nometnēm konkrētajā adresē uz vienu gadu (ja konkrētajā vietā paredzēts rīkot vairākas nometnes).

Pirms tam gan nometne ir jāreģistrē Valsts Izglītības satura centra tīmekļa vietnē http://nometnes.gov.lv.  Reģistrētās nometnes ir kā apliecinājums, ka jūsu organizētā nometne (vai izvēlētā nometne savam bērnam) ir droša un saskaņota saistītajās iestādēs – Inspekcijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), kā arī pašvaldībā. Ja bērnu nometnes darbība notiks ārpus telpām, Inspekcijas atzinums nav nepieciešams.

Ar 2017. gada 1. jūliju Noteikumos Nr. 981 ir atvieglota prasība par ārsta izziņas nepieciešamību, kas bija jānoformē ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms nometnes darbības sākuma. Turpmāk ārsta izziņa ir nepieciešama tikai diennakts nometnes dalībniekiem. Izziņa jāsaņem 3 mēnešu laikā pirms bērnu nometnes darbības sākuma. Taču dalībniekiem, kuru veselības aprūpe tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā, šī izziņa nav nepieciešama (prasība attiecināma ne tikai uz sporta nometnēm). Par to, vai dalībnieka veselības aprūpe tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi noteiktajā kārtībā, dalībnieka likumiskais pārstāvis informēs nometnes organizētāju. Ārsta izziņas nav nepieciešamas arī jaunsargiem Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajos pasākumos.

Ar 2017. gada 1. oktobri Noteikumos Nr. 981 ir iekļauta prasība nometnes organizētājam nodrošināt pedikulozes pārbaudi dalībniekiem nometnes pirmajā dienā. Šo pārbaudi veiks ārstniecības persona.

Bērnu nometņu darbiniekiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ir jāveic arī obligātās veselības pārbaudes (t.i. nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa).

Noteikumu Nr.981 izpildi atbilstoši kompetencei kontrolē Inspekcija, VUGD, PVD un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Papildus informācija:

Obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem

Pieteikums bērnu nometnes darbības uzsākšanai

Metodiskais atbalsts nometnes organizēšanā

Bērnu drošība

Infografika "Informācija nometņu organizētājiem par Veselības inspekcijas atzinuma "Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai" saņemšanas kārtību"