Skaistumkopšana

Kā jāsterilizē instrumenti skaistumkopšanas salonos? 

Ministru kabineta 09.10.2018. noteikumi Nr.631 „Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai” attiecas arī uz manikīra/pedikīra pakalpojumu.V nodaļā ir aprakstīta darba piederumu uzturēšana, dezinfekcija un sterilizācijas kārtība. Pakalpojumu sniedzējs darba piederumu sterilizāciju nodrošina, ievērojot sterilizācijas iekārtas lietošanas instrukcijā noteikto sterilizācijas režīmu un izvēlas tādas sterilizācijas metodes, kas nodrošina vīrusu, sēnīšu, baktēriju un to sporu iznīcināšanu, izmantojot piesātinātā ūdens tvaika sterilizāciju (autoklāvēšanu) vai karstā gaisa sterilizāciju. Neizmanto ultravioletā starojuma iekārtas (iekārta nodrošina dezinfekcijas līmeņa saglabāšanu), ultraskaņas iekārtas (paredzēta piederumu tīrīšanai).Saskaņā ar 1.pielikumu, ja darba piederumi paredzēti kontaktam tikai ar veselu ādu, bet ir iespēja nejaušam kontaktam ar bojātu vai saskaras ar asinīm – nepieciešama tīrīšana, dezinfekcija ar augsta līmeņa dezinfekcijas līdzekli. Ja pakalpojuma sniedzējs vēlas nodrošināt papildus drošību, izmanto sterilizāciju.

Vēlos veikt relaksējošas masāžas, vai obligāti kabinetā ir jābūt izlietnei ar auksto un karsto ūdeni, ja tā atrodas tajā pašā ēkā, tikai citā telpā?

16.01.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem” (turpmāk – Noteikumi) 7.punkts nosaka, ka darba telpā ir jābūt roku mazgātnei, pie kuras novieto šķidrās ziepes, roku dezinfekcijas līdzekli un roku žāvētāju vai vienreizējās lietošanas dvieļus. Par Noteikumu ievērošanu ir atbildīgs kosmētiskā kabineta vadītājs (2.punkts).

Veicot ķermeņa masāžas, pirms un pēc klienta apkalpošanas, rokas ir jāmazgā un jādezinficē (26.punkts), turklāt lielākoties masāžas veic izmantojot dažādus kosmētiskos līdzekļus, piemēram, eļļas. Tādēļ no higiēnas un epidemioloģiskās drošības viedokļa, roku mazgātni ir nepieciešams ierīkot darba telpā.

Interesējos par tetovējumu noņemšanu ar lāzeru un kādi noteikumu to regulē. Kur man būtu jāmeklē informācija par šo nozari regulējošajiem noteikumiem? Kādas ir prasības uzņēmumam vai personai, kas sniedz šo pakalpojumu un arī kādām prasībām jāatbilst pašai ierīcei?

Lāzera iekārtu izmantojot ārstniecībā, atbilstoši Ārstniecības likuma (http://likumi.lv/doc.php?id=44108) 1.panta 21.punktam, tā ir medicīniskā ierīce: (Medicīniskās ierīces - jebkuri instrumenti, aparāti, iekārtas, materiāli vai citi priekšmeti, kurus lieto atsevišķi vai kopā ar kādām citām ierīcēm, ieskaitot programmatūru, kas vajadzīga, lai personas varētu izmantot ierīces, kā to paredzējis ražotājs, lai diagnosticētu, novērstu, novērotu, ārstētu vai atvieglotu slimības, diagnosticētu, novērotu, ārstētu, atvieglotu vai kompensētu traumas vai fiziskus trūkumus, pētītu, aizstātu vai pārveidotu personas organisma uzbūvi vai fizioloģiskos procesus, kontrolētu dzimstību, un ar kuriem paredzēto iedarbību uz personām nepanāk ar farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem un metaboliskiem līdzekļiem, bet tām šādi līdzekļi var palīdzēt (priekšmeti, kuri nav medicīniskas ierīces, bet kurus ražotājs īpaši paredzējis lietošanai kopā ar kādu medicīnisko ierīci, nodrošinot to, ka šo ierīci lieto atbilstoši ierīces ražotāja paredzētajam mērķim, arī ir uzskatāmi par medicīniskajām ierīcēm).

Savukārt kārtību, kādā veic medicīnisko ierīču reģistrāciju, atbilstības novērtēšanu, kā arī to izplatīšanas, ekspluatācijas un tehnisko uzraudzību regulē 02.08.2012. MK noteikumi Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.581). Lūdzam iepazīties ar Noteikumu Nr.581 saturu: http://likumi.lv/doc.php?id=114588

Vēršam uzmanību, ka Noteikumu Nr.581 23.pielikumā noteikts, ka lāzerķirurģiskās un lāzerterapijas iekārtas atbilst medicīnisko ierīču 1.drošības grupai. Savukārt atbilstoši Noteikumu Nr.581 166.pantam 1.drošības grupas medicīniskās ierīces drīkst lietot sertificētas ārstniecības personas.

Ārstniecības likums nosaka, ka ārstniecības pakalpojumus drīkst sniegt tikai ārstniecības iestādēs, kas atbilst obligātajām prasībām ārstniecības iestādē un ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā. Obligātās prasības ārstniecības iestādei nosaka 20.01.2009. MK noteikumi Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”: http://likumi.lv/doc.php?id=187621 .

Informācija par medicīnas ierīcēm ir pieejama Inspekcijas mājas lapā: http://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/medicinas-ierices/informacija-juridiskam-personam un Zāļu valsts aģentūras mājas lapā: http://www.zva.gov.lv/?id=562&sa=523&top=3

Detalizēta informācija par ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu reģistrāciju, darbību un normatīvo regulējumu ir pieejama Inspekcijas mājas lapā: http://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe

Cik bieži ir jāmaina solāriju lampas? Vai ir kāds veids kā to var pārbaudīt pakalpojumu saņēmējs?

Higiēnas prasības solāriju pakalpojumu sniedzējiem nosaka 27.12.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr.834 „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.834), kas nosaka higiēnas un nekaitīguma prasības saimnieciskās darbības veicējam, kas sniedz kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu, tā telpām, iekārtām un apkalpojošajam personālam, kā arī šo prasību uzraudzības kārtību, lai nodrošinātu sabiedrības veselības saglabāšanu, vienlaikus ievērojot ekonomiskās un tehnoloģiskās prasības.

Solārija iekārtas ir aprīkotas ar darba stundu uzskaites un sauļošanās laika mērītājiem. Solārija iekārtu lampām ir dažāds darba stundu ilgums atkarībā no lampu modeļa, tipa utt., piemēram, lampu Sunmax A-class Intensive Bronze Plus 100W darba stundu skaits ir 800h, bet Hanau Magic Sun 100W – 1000h. Līdz ar to arī lampu nomaiņas biežums jeb derīgums katrai solārija iekārtai būs dažāds (nav konkrēts, nemainīgs lielums).

Jūs kā patērētājs, lai pasargātu sevi no neatbilstoša pakalpojuma saņemšanas un tādējādi arī veselības riska, varat pieprasīt datus par solāriju iekārtu lampu maiņu un to nolietojuma pakāpi pakalpojuma sniedzējam (šie ieraksti tiek veikti ne retāk kā reizi mēnesī elektroniski vai papīra formā), kā arī dokumentālu apliecinājumu par iekārtas maksimālo efektīvo UV starojuma līmeni (Noteikumu Nr.834 17.p. un 19.p.).
Informējam, ka solārija iekārtās, kurās radītais UV starojuma līmenis nepārsniedz Noteikumos Nr.834 noteikto 0,3W/m2, parasti ir garāks maksimālais sauļošanās laiks par 3-7min (aptuveni no 15min līdz 30min).

Ja Jūs neapmierina higiēnas stāvoklis solārijos vai, Jūsuprāt, pakalpojuma sniedzējs izmanto neatbilstošas lampas solārijā, Jums jāvēršas ar iesniegumu Inspekcijā – iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski. Sīkāk skatīt šeit: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/izskat/_2105

Darām zināmu, ka Inspekcijas mājas lapas sadaļā „E-pakalpojumi” ir pieejams pakalpojums, kurā var iegūt informāciju par normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes iespējamajiem veidiem skaistumkopšanas uzņēmumos (frizētavās, solārijos, pirtīs, peldbaseinos), kā arī citu noderīgu informāciju. Informāciju patērētājiem skatīt šeit (informāciju par Noteikumiem Nr.834 var atlasīt pēc atslēgas vārdiem „solārijs”, „iedegums” u.c.): http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/epakalpojumi/pateretajam-sanemt-kvalitativu-pakalpojumu-preci

Apmeklēju 6 mēnešu kursus par Sejas estētiskās kopšanas speciālistu. Pēc kursu beigām man būs valsts atzīts diploms un starptautisks sertifikāts. Vai ar šādu diplomu un sertifikātu es varēšu strādāt salonā un apkalpot klientus un sniegt sejas estētiskās kopšanas procedūras?

Skaistumkopšanas speciālistu apmācības procesa izvērtēšana vai uzraudzība neietilpst Veselības inspekcijas kompetencē, tādējādi nevaram sniegt viedokli par minēto mācību kvalitāti. Jautājuma precizēšanai iesakām vērsties Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijā http://www.lkka-cidesco.lv/public/.

Saskaņā ar Ministru kabineta 24.03.2009. noteikumiem Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”, piemēram, kosmētiķis ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi vidējo profesionālo izglītību un tiek reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā Inspekcijā. 18.05.2010. MK noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” variet iepazīties ar kosmētiķa profesijas kompetencēm.

Dažādi skaistumkopšanas kursi dod iespējas darboties skaistumkopšanas un SPA salonos, taču tikai attiecīgo kursu pabeigšana neļauj to beidzējam reģistrēties un sertificēties kā ārstniecības personai, līdz ar to nedod tiesības sniegt ārstnieciskus pakalpojumus (piemēram, botulīna injekcijas, ārstniecisko masāžu).

Vēlos atvērt mazu manikīra/ pedikīra kabinetu. Kādas prasības ir no valsts iestādēm, attiecībā pret kabineta atvēršanu un kas man jāievēro?

Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr.71 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavās” (turpmāk – Noteikumi) nosaka higiēnas prasības frizētavām un manikīra, pedikīra pakalpojumiem. Personām, kas sniedz manikīra un pedikīra pakalpojumus klientiem, ir jāveic obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” prasībām.

Ar abu noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Inspekcijas mājas lapā http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/normativie-akti/epidemiologiska-drosiba.

Jūsu manikīra/ pedikīra kabinetam jāatbilst Noteikumu prasībām. Inspekcija kontrolē higiēnas prasību izpildi frizētavās un manikīra/ pedikīra kabinetos. Kontroles notiek atbilstoši konkrētam gadam apstiprinātam uzraudzības plānam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā.

Ja attiecīgās pašvaldības saistošie noteikumi pieprasa Inspekcijas atzinumu par objekta (manikīra/ pedikīra kabineta) gatavību darbības uzsākšanai (maksas pakalpojums http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/_110/pakalpojumi/vides-veseliba/buves), pēc Jūsu pieprasījuma Inspekcijas speciālisti veic objekta higiēnisko novērtēšanu ar mērķi izvērtēt telpu atbilstību paredzēto pakalpojumu īstenošanai. Minētos pakalpojumus Inspekcija sniedz arī pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma gadījumos, kad ir šaubas par izvēlēto ēku (telpu) atbilstību paredzētajiem mērķiem.

Esmu ieguvusi izglītību "Skaistumkopšanas speciālists" un "Sejas kopšanas estētists". Vēlos atvērt savu kosmētisko kabinetu. Mani interesē, lai uzsāktu kabineta darbību, vai ir nepieciešama no Jums atļauja? Vai Jūs nākat pārbaudē, kad kabinets jau sācis strādāt? Un kādi dokumenti tam nepieciešami?

Ministru kabineta 2001.gada 16.janvāra noteikumi Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem” (turpmāk – Noteikumi) nosaka higiēnas prasības kosmētiskajiem kabinetiem, saloniem un citiem uzņēmumiem, kuros sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus, izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes. Ar Noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Inspekcijas mājas lapā http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/normativie-akti/epidemiologiska-drosiba.

Jūsu kosmētiskajam kabinetam jāatbilst Noteikumu prasībām. Inspekcija kontrolē higiēnas prasību izpildi kosmētiskajos kabinetos. Kontroles notiek atbilstoši konkrētam gadam apstiprinātam uzraudzības plānam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā.

Ja attiecīgās pašvaldības saistošie noteikumi pieprasa Inspekcijas atzinumu par objekta (kosmētiskā kabineta) gatavību darbības uzsākšanai (maksas pakalpojums http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/_110/pakalpojumi/vides-veseliba/buves), pēc Jūsu pieprasījuma Inspekcijas speciālisti veic objekta higiēnisko novērtēšanu ar mērķi izvērtēt telpu atbilstību paredzēto pakalpojumu īstenošanai. Minētos pakalpojumus Inspekcija sniedz arī pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma gadījumos, kad ir šaubas par izvēlēto ēku (telpu) atbilstību paredzētajiem mērķiem.

Labdien, vēlos sabiedriskā vietā sniegt friziera pakalpojumus - veidot visādā veida bizītes. Kādas ir higiēnas prasības? (Pakalpojumus plānots sniegt tirdzniecības centros, speciāli aprikotos stendos).

Higiēnas prasības frizētavām reglamentē 27.01.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.71 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām”. Ar to saturu Jūs varat iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv sadaļā Normatīvie akti / Sabiedrības veselība.

Vēlētos uzzināt, kur var saņemt sarakstu par skaistumkopšanas saloniem, kuros var veikt sterilu vaksāciju vai kuri atbilst sterilitātes prasībām. Un kādas ir sterilitātes prasības metāla pincešu lietošanai šajos salonos, kā arī vispārējas prasības vaksācijas veikšanai?

Inspekcijas rīcībā nav informācijas par kosmētiskajiem kabinetiem, kuros var veikt sterilu vaksāciju. Inspekcija atbilstoši attiecīgā gada uzraudzības programmai veic kontroles kosmētiskas kabinetos/salonos, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā, pārliecinoties par prasību, ko nosaka Ministru kabineta 2001.gada 16.janvāra noteikumi Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem” (turpmāk – Noteikumi) izpildi.

Minētie Noteikumi nosaka higiēnas prasības saloniem, kuros sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus, izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes. Noteikumos ir noteiktas prasības telpu, iekārtu un darba piederumu dezinfekcijai, līdz ar to Inspekcija kontrolē arī šo prasību izpildi. Ar Noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Inspekcijas mājas lapā http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/normativie-akti/epidemiologiska-drosiba.

Kādas ir prasības solārija studijas atvēršanai?

Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumi Nr. 834 „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību” (turpmāk – Noteikumi) nosaka higiēnas un nekaitīguma prasības solārijiem, to iekārtu uzraudzībai, telpām un apkalpojošajam personālam.

Ar Noteikumu tekstu var iepazīties Inspekcijas mājas lapā: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/normativie-akti/epidemiologiska-drosiba

Jūsu solāriju studijai jāatbilst Noteikumu prasībām. Inspekcijas kontroles notiek atbilstoši konkrētam gadam apstiprinātam uzraudzības plānam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā. Inspekcijas kontrole ietver solāriju vizuālo apskati, sauļošanās pakalpojumu sniedzēju dokumentu pārbaudi un nepieciešamības gadījumos – arī UV starojuma līmeņa mērījumus.

Vairāk par solārija pakalpojuma sniedzēju pienākumiem un atbildību var lasīt Inspekcijas mājas lapā:
http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/pras/solariji/solariju-pakalpojumu-sniedzeju-pienakumi-un-atbildiba

Atgādinām, ka solārija personālam jābūt personas medicīniskajai grāmatiņai, kurā veikti ieraksti atbilstoši prasībām, kas noteiktas personām, kuru darbs ir tieši saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Sīkāk par obligātajām veselības pārbaudēm:
http://vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/veselibas-aprupe-iedzivotajiem/obligatas-veselibas-parbaudes

Ja attiecīgās pašvaldības saistošie noteikumi pieprasa Inspekcijas atzinumu par objekta (solāriju studijas) gatavību darbības uzsākšanai, pēc Jūsu pieprasījuma Inspekcijas speciālisti veic objekta higiēnisko novērtēšanu (maksas pakalpojums) ar mērķi izvērtēt telpu atbilstību paredzēto pakalpojumu īstenošanai.

Vai Latvijā atļauts veikt pīrsingu nepilngadīgajiem?

Vēršam uzmanību uz faktu, ka valstī Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk – Likums) reglamentē profesionālo darbību kosmētiķa specialitātē, kurā viena no profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamajām prasmēm ir medicīniskā pīrsinga veikšana uz visām ķermeņa daļām (pēc atbilstoša profesionālās pilnveides izglītības dokumenta saņemšanas). Kosmētiķa kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas vidējās profesionālās izglītības programmas kosmetoloģijā, kosmētiķa specialitātes nolikums, profesijas Standarts un profesionālās sertifikācijas noteikumi.
Tātad, atbilstoši Likumam, pīrsinga pakalpojumu ir tiesīgs sniegt sertificēts kosmētiķis, kurš ieguvis atbilstošu profesionālās pilnveides izglītības dokumentu pīrsinga veikšanā.

Attiecībā uz pīrsinga, tetovēšanas un arī citu skaistumkopšanas procedūru veikšanu nepilngadīgajiem, 2015. gada 14. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.182 „Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem” 33. punkts nosaka, ka pirms pakalpojumu sniegšanas personai līdz 18 gadu vecumam pakalpojumu sniedzējs pārliecinās, ka bērns ir saņēmis vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja piekrišanu pakalpojumu veikšanai. Šie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Taču arī pašlaik, līdz minēto Noteikumu spēkā stāšanās datumam, pirms sniegt tādu pakalpojumu kā pīrsings, kas var ietekmēt bērna veselību, būtu jāsaņem bērna vecāku (aizbildņu) piekrišanu, ņemot vērā to, ka līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā un vecāki pārstāv bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Es vēlos iekārtot salonu, kurā strādāšu viena pati un īrēt telpu, taču šajā telpā nav izlietnes un tualetes, tās atrodas ārā gaitenī un to var izmantot vēl pāris firmas, kuras tur īrē telpas. Pašā telpā nav iespējams iebūvēt izlietni.
1. Vai izlietnei ir obligāti jābūt pakalpojuma sniegšanas telpā un vai salons nevar pastāvēt, ja tā atrodas ārpus?
2. Vai sterilizēšanai ir jāizmanto gan ultravioleto staru sterilizators, gan autoklāvs vai var izmantot tikai ultravioleto staru sterilizatoru?

Latvijā pašreiz nav spēkā esošu normatīvo aktu, kas reglamentētu prasības tetovēšanas (un arī pīrsinga) pakalpojumu sniegšanai, šo pakalpojumu uzraudzība tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2001.gada 16.janvāra noteikumiem Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.22), kas nosaka higiēnas prasības kosmētiskajiem kabinetiem, saloniem un citiem uzņēmumiem, kuros sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus, izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes. Tomēr Noteikumi Nr.22 neparedz specifiskas prasības tādiem pakalpojumiem kā tetovēšana un pīrsings.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka tetovēšana (un pīrsings) ir augsta riska pakalpojumi, jo to laikā tiek traumēta āda, kas, neievērojot higiēnas prasības, piemēram, lietojot nesterilus darba instrumentus u.c., ir pietiekami, lai brūcē iekļūtu infekcijas izraisītāji un attīstītos saslimšanas (HIV, hepatīti B un C), darām Jums zināmu, ka Veselības ministrija ir izstrādājusi Ministra kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un tetovēšanas līdzekļu marķēšanas kārtību” (turpmāk – noteikumu projekts), kurā ir noteiktas prasības tetovēšanas, tai skaitā permanentā grima, mikropigmentācijas, skarifikācijas, un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai, kā arī prasības tetovēšanas līdzekļu marķēšanai.
Noteikumu Nr.22 7.punkts nosaka, ka darba telpā jābūt roku mazgātnei. Informējam, ka noteikumu projektā arī ir noteiks, ka pakalpojuma sniegšanas telpā ir jābūt ierīkotai roku mazgātnei. Turklāt paredzēts pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošināt instrumentu apstrādes telpu vai vietu, kur izvietota roku mazgātne ar tekošu auksto un karsto ūdeni, dezinfekcijas aprīkojumu un sterilizācijas iekārtām. Ja roku mazgātne, kā norādāt vēstulē, atrodas ārpus telpas un to izmanto arī daudzi citi cilvēki, Jūs nevarēsiet nodrošināt pietiekamu šīs telpas higiēnu un tīrību, lai tur varētu arī izvietot un veikt darba piederumu tīrīšanu, dezinfekciju un sterilizāciju. Tetovēšana ir invazīva procedūra, kas rada ādā sīkas brūcītes. Tetovēšanas un pīrsinga procedūras veikšana, neievērojot higiēnu, t.sk., arī roku tīrību un dezinfekciju, var radīt infekcijas risku brūcē – baktēriju un sēnīšu infekcijas, iekaisumus. Tādēļ no higiēnas un epidemioloģiskās drošības* viedokļa, roku mazgātni ir vēlams ierīkot darba telpā.
Informējam, ka noteikumu projektā paredzēta arī apmācību programma „Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības” (ja pakalpojuma sniedzējam nav medicīniskās izglītības dokuments, profesionālās izglītības vai kvalifikācijas dokuments kosmētiķa vai skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā jomā), lai pakalpojuma sniedzējam būtu atbilstošas zināšanas par higiēnas prasībām pakalpojumu veikšanai un izpratne par iespējamajiem pakalpojuma riskiem un to novēršanu,
Noteikumos Nr.22 nav noteikts kādu sterilizācijas metodi drīkst izmantot, bet noteikumu projektā ir minēts, ka pakalpojuma sniedzējam jāizvēlas tādas sterilizācijas metodes, kas nodrošina vīrusu (hepatīta B, C, HIV) un baktēriju (tuberkulozes u.c.) iznīcināšanu. Jūs varat izmantot vienu no šīm sterilizācijas metodēm, ievērojot attiecīgās sterilizācijas iekārtas instrukcijā noteikto.
Kā liecina citu valstu pieredze, tetovēšanas kabinetos instrumentu un piederumu sterilizācijai iesaka labāk izmantot autoklāvus (sterilizāciju ar sausu gaisu zem spiediena), jo netiek bojāti instrumenti un tiek nodrošināta augstāka līmeņa sterilizācijas efektivitāte.

Vai solārijs drīkst ierīkot ventilāciju, no kuras pūš spēcīgu solārija gaisu ar spēcīgu, specifisku aromātu, koplietošanas kāpņu telpā nevis ārā. Šo gaisu jāelpo pārējiem iedzīvotajiem, arī putekļi tiek sacelti milzīgi.

Solāriju pakalpojuma sniedzējam ir jāievēro 27.12.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr.834 „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.834), kas nosaka higiēnas un nekaitīguma prasības saimnieciskās darbības veicējam, kas sniedz kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu, tā telpām, iekārtām un apkalpojošajam personālam, kā arī šo prasību uzraudzības kārtību, lai nodrošinātu sabiedrības veselības saglabāšanu, vienlaikus ievērojot ekonomiskās un tehnoloģiskās prasības. Par šo noteikumu prasību ievērošanu ir atbildīgs pakalpojumu sniedzējs.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.834 15.punktu solārija iekārtām ir jābūt aprīkotām ar ventilācijas sistēmām, turklāt pakalpojuma sniegšanas vietā jāierīko dabīgo vai mākslīgo ventilāciju, lai nodrošinātu atbilstošu gaisa temperatūru telpās (12.punkts).
Katrai solārija iekārtai tiek izsniegta iekārtas tehniskā pase, kurā norādīts, kā solārija iekārta ir jāuzstāda un jāierīko ventilācijas sistēma. Šīs ventilācijas sistēmas ierīkošanā pakalpojuma sniegšanas vietā ir jāievēro 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231 15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija". Turklāt šo noteikumu 112.punktā ir noteikts, ka „āra gaisa ņemšanas ailas attālina no piesārņotā gaisa izvades vietām horizontālā un vertikālā plaknē tā, lai nenotiktu izvadītā gaisa pārplūšana uz āra gaisa ņemšanas vietu, īpaši, ja nav pieļaujama recirkulācija”.

Ventilācijas sistēmas ierīkošana ēkā atbilstoši normatīvajiem aktiem ir sertificēta būvinženiera atbildība. Problēmas risināšanai un ierīkotās ventilācijas atbilstības izvērtēšanai aicinām vērsties Jūsu pašvaldības Būvvaldē. Individuāla slēdziena sagatavošanai ierīkotās ventilācijas sistēmas atbilstības izvērtēšanā iespējams pieaicināt arī sertificētu būvinženieri (maksas pakalpojums).

Kādu dokumentāciju ir nepieciešams sakārtot un iesniegt, ja vēlos sniegt friziera, vizāžista, skropstu pieaudzēšanas pakalpojumus pie klienta mājās?

Veselības inspekcija informē par šādiem normatīvajiem aktiem, kas jāievēro, sniedzot šos pakalpojumus:

• Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr.71 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām” (turpmāk – Noteikumi Nr.71) nosaka higiēnas prasības frizētavām, t.sk. manikīra un pedikīra pakalpojumiem. Noteikumos Nr.71 ir atrunātas prasības frizētavas telpām un iekārtojumam, darba piederumiem (t.sk. to tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai), klientu apkalpošanai izmantojamai veļai, aizliegumiem klientu apkalpošanā u.c. prasības;

• Ministru kabineta 2001.gada 16.janvāra noteikumi Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.22) nosaka higiēnas prasības kosmētiskajiem kabinetiem, saloniem un citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus, izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes. Noteikumos Nr.22 ir atrunātas prasības kosmētisko kabinetu telpām, telpu aprīkojumam, iekārtām un darba piederumiem (t.sk. to tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai), klientu apkalpošanai izmantojamai veļai, aizliegumiem klientu apkalpošanā u.c. prasības;

• Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” (turpmāk – Noteikumi Nr.494) nosaka, ka personas, kas ir nodarbinātas darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, t.sk. pakalpojumu sniegšana klientiem frizētavās un kosmētiskajos kabinetos, tiek pakļautas obligātajām pirmreizējām (pirms stāšanās darbā) un periodiskām veselības pārbaudēm (t.i. nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa). Veicamo veselības pārbaužu biežums un veids ir noteikts Noteikumu Nr.494 1.pielikuma 2.punktā.

Pamatojoties uz Preču un pakalpojumu drošuma likumu, pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt tikai drošu, cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai, kā arī videi nekaitīgu pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par sniegtā pakalpojuma drošumu, tādēļ domājot par minētā pakalpojuma sniegšanu pie klienta mājās, rūpīgi jāizvērtē, kā tiks nodrošinātas normatīvajos aktos noteiktās higiēnas prasības un vai pakalpojums atbildīs droša pakalpojuma prasībām, jo saskaņā ar Noteikumiem Nr.71 un Noteikumiem Nr.22 daudzreizējas lietošanas instrumenti (piemēram, šķēres, ķemmes, pincetes, kosmētikas uzklāšanas otas u.c.) pēc katra klienta apkalpošanas ir jātīra, jāmazgā un jādezinficē, turklāt nepieciešams nodrošināt vismaz divus darba instrumentu komplektus.

Kā pakalpojuma sniedzēja juridisko jautājumu sakārtošanā aicinām vērsties Uzņēmu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā.