Īslaicīga profesionālā darbība Latvijā

Māsa (medicīnas māsa), ārsta palīgs, māsas palīgs, zobārsta asistents, kas vēlas  pirmo reizi uzsāk sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā (turpmāk – pretendents) par to paziņo Veselības inspekcijai, iesniedzot deklarāciju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā:

- pieejams elektroniski latviešu un angļu valodā

- klāt pievienojot dokumentus (oriģināli vai notariāli apliecināti attiecīgā dokumenta kopijas).

Dokumentus Veselības inspekcijā var iesniegt:

- personīgi;

- nosūtot pa pastu;

- elektroniski 

Maksa par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu – 100 euro (atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 5. marta noteikumi Nr. 103 “Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus”)


Vērtējot pretendenta kvalifikāciju Veselības inspekcija var pieprasīt pretendentam veikt kvalifikācijas pārbaudi.

Veselības inspekcija lēmumu par atļauju veikt īslaicīgu profesionālo darbību Latvijā pieņem divu nedēļu līdz četru mēnešu laikā no visu dokumentu iesniegšanas.