Par ārstniecības iestāžu reģistrāciju

Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) viena no funkcijām saskaņā ar Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumu Nr. 76 „Veselības inspekcijas nolikums” 3.20. punktu ir ārstniecības iestāžu reģistrācija Ārstniecības iestāžu reģistrā.

Inspekcija informē, ka turpmāk, konstatējot ārstniecības iestādes neatbilstību kādai no normatīvo aktos noteiktām prasībām, t.sk., ja netiks izpildītas vides pieejamības prasības un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz būves/telpu izmantošanu atbilstoši tās lietošanas veidam, vairs netiks pieņemts lēmums par ārstniecības iestādes reģistrāciju ar nosacījumu, bet gan tiks pieņemts lēmums par reģistrācijas atteikumu. Apkopojot līdzšinējo Inspekcijas pieredzi ārstniecības iestāžu reģistrācijā ar nosacījumu, konstatēts, ka noteiktais nosacījums, piemēram, attiecībā uz vides pieejamības prasību izpildi, praktiski netiek izpildīts norādītajā termiņā.

Ārstniecības likuma 55. panta pirmajā daļā noteikts, ka ar ārstniecību drīkst nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes, kas atbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām.

Tādējādi ārstniecības iestāde, kas neatbilst ārstniecības iestādei normatīvajos aktos noteiktām obligātām prasībām, nav tiesīga reģistrēties Ārstniecības iestāžu reģistrā, lai sniegtu ārstniecības pakalpojumus.

Obligātās prasības ārstniecības iestādēm, t.sk., ārstniecības iestāžu telpām ir noteiktas Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” (turpmāk – Noteikumi Nr.60). Noteikumu Nr. 60 3. punktā ir noteikts, ka ārstniecības iestāde, ievērojot būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktās prasības, atrodas atbilstoši tās darbībai projektētā vai pielāgotā ēkā un nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 60 187. punktu atkāpes no vides pieejamības prasībām, kas noteiktas Noteikumu Nr. 60 4. punktā, attiecas tikai uz tām ārstniecības iestādēm, kas ir reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā līdz 01.01.2014. Ārstniecības iestādēm, kas vēlas reģistrēties Ārstniecības iestāžu reģistrā pēc 01.01.2014., obligāti ir jānodrošina vides pieejamības prasības.

Normatīvo aktu prasības par vides pieejamības nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem ir spēkā kopš 01.01.2014., t.i., 2,5 gadus.

Inspekcija pēc minēto noteikumu stāšanās spēkā ir informējusi visas ārstniecības iestādes un pašvaldības par jaunām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz ārstniecības iestāžu reģistrācijas noteikumiem. Inspekcija ieskatā ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai ārstniecības iestādes, kas vēlas reģistrēties vai reģistrēt jaunas telpas, būtu iepazinušās ar izmaiņām normatīvo aktu prasībās un pirms dokumentu sniegšanas reģistrācijai izvērtējušas to atbilstību normatīvo aktu prasībām un tos ievērotu.