Beztabakas nikotīna paciņu tirdzniecība

Veselības inspekcija informē komersantus, ka tirgojot beztabakas nikotīna paciņas,  jānodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana, ņemot vērā preces bīstamību.

Beztabakas nikotīna paciņu sastāvā esošajai vielai nikotīns, kuras ķīmiskais nosaukums ir 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine (CAS Nr. 54-11-5), ir noteikta harmonizētā klasifikācija ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (turpmāk – CLP regula). Nikotīns ir spēcīga nervu sistēmu apdraudoša inde un saskaņā ar CLP regulu klasificēts kā otrās kategorijas akūti toksiska viela uzņemot orāli, dermāli vai ieelpojot. Papildus tam nikotīnam ir noteikta otrās kategorijas hroniska bīstamība iedarbībai uz vidi. 

Beztabakas nikotīna paciņās esošais ķīmiskais maisījums ir jāklasificē saskaņā ar CLP regulu un bīstams ķīmiskais maisījums jāmarķē un jāiepako saskaņā ar CLP regulā noteiktajām prasībām.

Lai maisījumu klasificētu saskaņā ar CLP regulu, nepieciešama dokumentāri apliecināta informācija par nikotīna procentuālo koncentrāciju maisījumā.

Bīstamiem ķīmiskiem maisījumiem jānodrošina drošības datu lapas latviešu valodā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 31.pantu.

Pārdodot patērētājiem toksiskas un ļoti toksiskas ķīmiskās vielas un maisījumus, jāievēro Ķīmisko vielu likuma 17.panta pirmajā daļā noteiktais aizliegums Toksiskas un ļoti toksiskas ķīmiskās vielas un maisījumus aizliegts pārdot fiziskajām personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem”.

Juridiskajām personām, kas pārdod toksiskas vai ļoti toksiskas ķīmiskās vielas vai maisījumus, jāveic minēto ķīmisko vielu vai maisījumu pircēju uzskaite. Veicot pircēju uzskaiti, saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 17.panta otrajā daļā noteikto, norāda pārdoto toksisko vai ļoti toksisko ķīmisko vielu un maisījumu nosaukumu un daudzumu, kā arī:

1) fiziskas personas – pircēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi;

2) juridiskas personas – uzņēmuma nosaukumu vai komercsabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Jāievēro, ka atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.panta 4.punktā noteiktajam, ja patērētājam tiek pārdota nedroša prece, tiek pārkāptas patērētāja tiesības.

Savukārt Preču un pakalpojumu drošuma likuma 5.panta pirmā  un ceturtā daļa nosaka, ka „droša prece ir jebkura prece, kas normālos vai paredzamos lietošanas apstākļos, arī paredzamajā lietošanas laikā un – attiecīgā gadījumā – pakalpojuma sastāvā, ievērojot uzstādīšanas un uzturēšanas prasības, nerada risku vai rada tādu minimālu ar preces lietošanu saistītu risku, kurš uzskatāms par pieļaujamu un atbilst augstam drošuma, cilvēka dzīvības, veselības un personas mantas, kā arī vides aizsardzības līmenim, ņemot vērā:

1) preces raksturojumu, arī tās uzbūvi, sastāvu un iepakojumu, un — attiecīgā gadījumā — uzstādīšanas un uzturēšanas instrukcijas;

2) ietekmi uz citām precēm, ja paredzams, ka preci izmantos kopā ar tām;

3) preces izskatu, noformējumu, marķējumu, brīdinājumus, lietošanas instrukcijas, likvidēšanas pamācības un citu ražotāja sniegto informāciju;

4) vai ir kādas kategorijas personas, it īpaši bērni un gados veci cilvēki, kas, lietojot preci, var tikt apdraudētas.

Vienlaikus, Preču un pakalpojumu drošuma likumā ir noteikti kritēriji preces drošuma vērtēšanai, ja attiecībā uz konkrēto preci nepastāv normatīvajos aktos noteiktas speciālās veselības un drošuma prasības, tostarp kā kritērijs ir minēts drošums, ar kādu persona varētu pamatoti rēķināties.

Jāņem vērā iepriekš minētais un īpaši tas, ka nikotīns ir akūti toksiska viela, spēcīga nervu sistēmu apdraudoša inde, kas izraisa spēcīgu pieradumu un atkarību no tās, lietojot ir iespējamas blakusparādības, kas galvenokārt atkarīgas no devas, iespējama pārdozēšana, šīs vielas uzņemšana organismā var izraisīt smagu saindēšanos un pat nāvi. Nikotīna nonākšana organismā īpaši bīstama ir nesmēķētājiem un deva, ko panes pieaudzis smēķētājs, bērnam var izrādīties letāla. Tāpat nikotīna uzņemšana grūtniecības laikā nopietni kaitē auglim.

Vienlaikus jāņem vērā, ka Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 3.pants nosaka, ka maksimālā nikotīna koncentrācija nikotīnu saturošā šķidrumā ir 20 mg/ml, līdz ar to minētais nikotīna koncentrācijas robežlielums būtu attiecināms uz drošumu, ar kādu persona varētu pamatoti rēķināties arī beztabakas nikotīna paciņu lietošanā, ievērojot tirdzniecības aizliegumu personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.