Brīvās tirdzniecības sertifikāta izsniegšana kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā

 
Veselības inspekcija kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā, kas iesnieguši elektroniskā veidā Eiropas Komisijai nepieciešamo informāciju saskaņā ar regulas Nr.1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 13.pantu, izsniedz Brīvās tirdzniecības sertifikātu (turpmāk - BTS), ja tas nepieciešams kosmētikas līdzekļu eksportam uz trešajām valstīm.
 
Brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanai kosmētikas līdzekļu ražotājs iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumu Nr.354 „Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” 4.pielikumā apstiprināto formu.
 
Pamatojums
 
Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumu Nr.354 „Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” 13.pants:
 
„Veselības inspekcija izsniedz kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā brīvās tirdzniecības sertifikātu, kas apliecina, ka komersants ir paziņojis par Latvijā ražotu kosmētikas līdzekļu laišanu Latvijas tirgū. Brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanai kosmētikas līdzekļu ražotājs iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu (4.pielikums) papīra vai elektroniska dokumenta formā. Ja iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā, iesniegumam pievieno arī tā elektronisko formu.”
 
Iesniegumu iesniedz:
 
  • papīra dokumenta formā, pievienojot arī tā elektronisko formu (bez elektroniskā paraksta),
    Lai iesniegumam papīra dokumenta formā pievienotu tā elektronisko formu, iesniegumu vai tikai tā pielikumu Word formātā, nosūta uz e-pasta adresi dati@vi.gov.lv, vai arī iesniedz klātienē Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļā uz elektronisko datu nesēja, iepriekš piesakoties apmeklējumam;
 
vai
  • elektroniska dokumenta formā, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu. 
 
Pielikumā, kas ir iesnieguma neatņemama sastāvdaļa, jānorāda kosmētikas līdzekļa kategorija un nosaukums vai nosaukumi, kas ļauj to identificēt (ja nosaukums marķējumā un paziņošanas portālā norādīts vairākās valodās, norāda to nosaukumu, kurš nepieciešams sertifikātā). Tabulu var pagarināt, lai ievadītu nepieciešamo kosmētikas līdzekļu skaitu.
 
Komersants ar savu parakstu apliecina, ka pielikumā minētie kosmētikas līdzekļi atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (EK) Nr.1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.
 
BTS  izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.
 
Veselības inspekcija iesniegumu izskata atbilstoši Iesniegumu likuma 5.panta 3.daļā noteiktajam, t.i., saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
 
Brīvās tirdzniecības sertifikāts apliecina, ka komersants ir paziņojis par Latvijā ražotu kosmētikas līdzekļu laišanu Latvijas tirgū.
 
BTS netiks izsniegts par kosmētikas līdzekļiem, kuri tiek ražoti vienīgi eksportam,  jo tie bieži tiek ražoti atbilstoši trešo valstu drošuma prasībām, kas atšķiras no Eiropas Savienības (ES) prasībām. ES normatīvie akti nenosaka šādu kosmētikas līdzekļu kontroli un uzraudzību, par to atbilstību trešo valstu prasībām atbild komersants.