Izziņa kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs

 

 Uz leju >>


Pamatojoties uz 2006. gada 14. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību" (turpmāk – Noteikumi) prasībām, Veselības inspekcija izsniedz dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ārstniecības personām (māsām, vecmātēm), kas apliecina:

 
  • personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju,
  • personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā,
  • ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionāla pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma dēļ.
 
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 
Izziņas sagatavošanai iesniedz iesniegumu (elektroniski pieejams šeit), kuram pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus): 
 
  1. Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (diploms);
  2. Latvijas Republikas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra apliecība;
  3. Sertifikāts specialitātē (ja tāds ir);
  4. Dokuments, kas apliecina vārda/ uzvārda maiņu;
  5. Izziņa no darba devēja (-iem) par profesionālo pieredzi un reputāciju darbā pēdējo piecu gadu laikā.
 
Ja ārvalstu kompetentā institūcija papildus pieprasa apliecināt personas labu veselību un/vai labu reputāciju, nepieciešams iesniegt aizpildītu kompetentās ārvalstu institūcijas izsniegtu pieprasījumu.
 
Veselības inspekcija, lai apliecinātu personas labu veselību un/vai labu reputāciju var papildus pieprasīt šādus dokumentus:
  
  1. Izziņu no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli, ja ārvalstu institūcijas izsniegtā pieprasījumā nav atzīmes par to;
  2. Izziņu no darba devēja (-iem) par profesionālo pieredzi un reputāciju darbā pēdējo piecu gadu laikā (ja tāda nav iesniegta Veselības inspekcijā).
 
Iesniegumu un pievienotos dokumentus iesniedz:
 
Veselības inspekcijā
Rīgā, Klijānu ielā 7,
Reģistru nodaļā.
 
Pieņemšanas laiki: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.9.00 līdz 16.00
Izziņas sagatavošanas termiņš ir 15 dienas. Ja nepieciešama papildus pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, pieprasīto izziņu izsniedz 30 dienu laikā (Noteikumu 11.punkts).
 
Samaksa par izziņu:
 
Atbilstoši Noteikumu 13.punktam maksa par pakalpojumu ir 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas par katru pieprasīto dokumentu.
 
Kontaktinformācija:
 
Sanda Osemļjaka
tālr.: 67387662, e-pasts: sanda.osemljaka@vi.gov.lv