Budžets

 

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”:
 

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai Veselības inspekcija publicē informāciju par amatpersonām izmaksāto atalgojumu (tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu):
 
 
Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2018. gadam

Informāciju publicē saskaņā ar 2007.gada 6.marta MK noteikumu  Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.17.apakšpunktu