Budžets

 
Informāciju publicē saskaņā ar 2016.gada 12.aprīļa MK noteikumu  Nr.225 " Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 2.un 3.punktu.
 

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019. gadam.


Informāciju publicē saskaņā ar 2018.gada 25. septembra MK noteikumu  Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".