Ergonomikas vadlīnijas izglītības iestādēm

 

Skola ir vieta, kur bērns pavada ļoti daudz  laika – mācību stundas, pagarinātā grupa, konsultācijas, ārpusstundu nodarbības. Nereti tās ir vairāk nekā astoņas stundas dienā, tāpēc skolas videi jābūt drošai, ērtai, patīkamai, veselību veicinošai, lai bērns varētu pilnvērtīgi mācīties un radoši attīstīties. Viens no priekšnoteikumiem ir ergonomikas pamatprincipu ievērošana. Ņemot vērā minēto, izglītības iestādēm jārada iespēja piemeklēt labākos risinājumus mēbeļu izvēlei, piemēram, aprīkojot izglītības iestādes telpas ar regulējamām mēbelēm. Līdz ar to, ir precizēts 2002. gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” (turpmāk – Noteikumi Nr. 610) 22. punkts par prasībām izglītojamajiem izmantojamajām mēbelēm un tiks svītrots Noteikumu Nr. 610 1. pielikums par mēbeļu izmēriem.

Lai nodrošinātu izglītības iestādēm nepieciešamās rekomendācijas, Veselības inspekcija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru „Darba drošības un vides veselības institūts” ir izstrādājusi rekomendācijas izglītības iestāžu mēbelēm un publicē tās savā tīmekļa vietnē, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošinās izglītības iestāžu konsultēšanu par šiem jautājumiem.

Ņemot vērā rekomendāciju izstrādes termiņu un to, ka pakalpojuma sniedzējiem būs nepieciešams laiks, lai piemērotu jaunās noteikumu prasības un iespējams veiktu mēbeļu nomaiņu, jaunās prasības mēbelēm stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.

 

Pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu vietās  bērni ikdienā pavada  ilgu laiku un veic dažādas ikdienas aktivitātes – ietur maltītes,  rotaļājas, tajā skaitā darbojas pie galda,  guļ diendusu vai atpūšas.  Nereti tās ir vairāk nekā astoņas stundas dienā, tāpēc videi jābūt drošai, ērtai, patīkamai, veselību veicinošai, lai bērns varētu pilnvērtīgi attīstīties un arī mācīties. Viens no priekšnoteikumiem ir ergonomikas pamatprincipu ievērošana.

Lai sniegtu informatīvu atbalstu izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem bērniem drošu mēbeļu iegādei, Veselības inspekcija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru „Darba drošības un vides veselības institūts” un PTAC ir izstrādājusi rekomendācijas izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās paredzētām mēbelēm un publicē tās savā tīmekļa vietnē, kā arī nepieciešamības gadījumā PTAC un Veselības inspekcija sniegs konsultācijas par šiem jautājumiem. Prasības bērnu mēbeļu drošībai nosaka arī Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, kas ir pieejami Latvijas nacionālajā standartizācijas institūcijā „Latvijas standarts”.

Ņemot vērā, ka pakalpojuma sniedzējiem būs nepieciešams laiks, lai piemērotu jaunās noteikumu prasības un iespējams veiktu mēbeļu nomaiņu, jaunās prasības mēbelēm stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. 

 

Vadlīnijas paredzētas plašam profesionāļu un interesentu lokam – izglītības iestāžu administrācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, pedagogiem, īpaši organizējot mēbeļu iepirkumus.