Kosmētikas līdzekļu elektroniskās paziņošanas portāls CPNP

 
Informācija aktualizēta 22.08.2014.
 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 13.pantā noteikta informācijas iesniegšana par kosmētikas līdzekļiem elektroniskā veidā Eiropas Komisijai. 
 
Informācija jāiesniedz Kosmētikas līdzekļu elektroniskās paziņošanas portālā CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), kas darbojas kopš 2012.gada gada 11.janvāra.
 
CPNP ir pieejams šeit. 
 
CPNP un informācija par to pieejama arī  Eiropas Komisijas mājaslapā.
 
Detalizēta informācija par reģistrēšanos un informācijas ievadīšanu ir atrodama lietotāja rokasgrāmatā:
 
 
Ražotāji un importētāji, kuri ir atbildīgās personas, iesniedz regulas Nr.1223/2009 13.panta 1. un 2.punktā minēto informāciju pirms kosmētikas līdzekli laiž tirgū.
 
Izplatītāji iesniedz informāciju regulas Nr.1223/2009 13.panta 3. un 4.punktā noteiktajos gadījumos.
 
Atgādinām, ka informācija jāiesniedz tikai par kosmētikas līdzekļiem, tātad produktiem, kas atbilst definīcijai regulas Nr.1223/2009 2.pantā:
 
“kosmētikas līdzeklis” ir jebkura viela vai maisījums, kas paredzēts saskarei ar cilvēka ķermeņa ārējām daļām (epidermu, apmatojumu, nagiem, lūpām un ārējiem dzimumorgāniem) vai zobiem un mutes dobuma gļotādām, lai tos tikai vai galvenokārt tīrītu, smaržinātu, mainītu to izskatu, tos aizsargātu, uzturētu labā stāvoklī vai uzlabotu ķermeņa aromātu;”
 
CPNP uztur Eiropas Komisija, tādēļ ar jautājumiem par pieejas tiesību saņemšanu, informācijas ievadīšanu vai citiem ar CPNP saistītiem jautājumiem, uzņēmējiem jāvēršas pie datu bāzes uzturētājiem, rakstot uz e-pastu sanco-cpnp@ec.europa.eu.
 
Veselības inspekcija ir CPNP datu bāzes lietotājs ar Kosmētikas regulā 1223/2009 noteiktām piekļuves tiesībām un tai nav iespējams sniegt palīdzību uzņēmējiem attiecībā uz datu bāzes lietošanu.
 
Informāciju par kosmētikas līdzekļu sastāvu saņem toksikoloģijas centri, lai to izmantotu ārstēšanas vajadzībām.
 
Paziņošana CPNP nenozīmē kosmētikas līdzekļa atļaušanu vai atbilstības apstiprināšanu. Par kosmētikas līdzekļa drošumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām atbild persona, kas to laiž Kopienas tirgū.
 
Kosmētikas līdzekļu ražotāji un importētāji saskaņā ar Kosmētikas regulu ir atbildīgās personas, tādēļ vēršam uzmanību, ka, pieprasot piekļuvi CPNP, jums jāizvēlas piekļuves profils „atbildīgā persona”. Lietotāji, kuriem nav tiesību uz šo profilu, nevar ievadīt CPNP jaunus kosmētikas līdzekļus.
 
Saskaņā ar regulu Nr.1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem:
 
  • Par kosmētikas līdzekli, ko ražo Kopienā un pēc eksportēšanas atkārtoti neimportē Kopienā, atbildīgā persona ir Kopienā reģistrēts ražotājs.
  • Importētiem kosmētikas līdzekļiem importētājs ir atbildīgā persona par katru atsevišķu kosmētikas līdzekli, ko tas laiž tirgū.
  • Ar rakstisku pilnvaru gan ražotājs, gan importētājs par atbildīgo personu var iecelt Kopienā reģistrētu personu, kura pilnvarojumam piekrīt rakstveidā.
  • Izplatītājs ir atbildīgā persona gadījumos, kad tas laiž tirgū kosmētikas līdzekli ar savu vārdu vai preču zīmi vai maina jau tirgū laistu kosmētikas līdzekli tādā veidā, kas var ietekmēt atbilstību piemērojamām prasībām.
  • Informācijas par tirgū laistu kosmētikas līdzekli tulkošana netiek uzskatīta par kosmētikas līdzekļa mainīšanu tādā veidā, kas var ietekmēt atbilstību piemērojamām šīs regulas prasībām.
  • Marķējuma tulkošana nepadara izplatītāju par atbildīgo personu.
 
Kosmētikas līdzekļiem, kuru laišana tirgū (RAŽOŠANA vai IMPORTĒŠANA) tiek sākta vai turpināta pēc 2013.gada 11.jūlija, jābūt paziņotiem CPNP, neraugoties uz to, ka tie ir agrāk bijuši paziņoti Veselības inspekcijā.
 
CPNP var nepaziņot par kosmētikas līdzekļiem, kuri laisti tirgū līdz 2013.gada 11.jūlijam, paziņoti Veselības inspekcijā, bet to ražošana vai importēšana pārtraukta, tie vairs netiek laisti tirgū pēc minētā datuma, vēl turpinās jau tirgū laisto kosmētikas līdzekļu izplatīšana Latvijā, bet tie netiek pēc 2013.gada 11.jūlija vesti uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai tur izplatītu.