Informācija par ķīmisko vielu reģistrāciju

 

INFORMĀCIJA PAR ĶĪMISKO VIELU REĢISTRĀCIJU

 

Ja ražojat ķīmiskās vielas vai importējat tās no valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), tādā apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā, Jums ir jāpārliecinās vai tās nepieciešams reģistrēt saskaņā ar REACH  regulu (EK) Nr. 1907/2006. Turklāt, ja ražojat vai importējat ķīmisko maisījumu, tā sastāvā var būt vielas, kas ir jāreģistrē. Dažas ķīmiskas vielas (un maisījumos esošas vielas) ir daļēji vai pilnīgi atbrīvotas no REACH reģistrācijas prasībām. Atbrīvojumi attiecas uz vielām, ko reglamentē citi tiesību akti, piemēram, vielām zālēs un biocīdos, kā arī uz dabā sastopamām vielām.

 

Jums ir jāpārliecinās, vai vielām jābūt reģistrētām, ja esat:

·       ES ražotājs un/vai importētājs, kurš ražo un/vai importē vielas kā tādas vai vielas maisījumos;

·       "vienīgais pārstāvis", kurš reģistrēts ES un kuru ir iecēlis ārpus ES reģistrēts ražotājs, sintezētājs vai izstrādājumu ražotājs, lai izpildītu importētāju reģistrācijas pienākumus.

 

Ja Jūsu piegādes ķēdē esošs uzņēmums, kuram bija pienākums reģistrēt tirgū esošu vielu līdz 2018. gada 31.maijam, nav to izdarījis, tas vairs nevar attiecīgo vielu vai maisījumu piegādāt. Nereģistrēto vielu atrašanās tirgū pēc šī datuma ir nelikumīga.

 

Pasākumi, kas jāveic, lai aizsargātu savu komercdarbību:

1.    Apziniet savai komercdarbībai būtiski svarīgās vielas.

• Izskatiet, kuras no Jūsu produkcijas sastāvdaļu un procesa materiālos esošajām vielām ir svarīgas Jūsu komercdarbībai. Tas ietver atsevišķas vielas, vielas maisījumos un Jūsu lietotajās precēs iestrādātās vielas.

2.    Pārbaudiet, vai vielas Jūsu piegādes ķēdē jau ir reģistrētas.

• Drošības datu lapā jābūt norādītam bīstamu ķīmisko vielu reģistrācijas numuram. Ja tā nav, sazinieties ar piegādātāju*.

3.    Ja viela Jūsu piegādes ķēdē nav reģistrēta, vaicājiet piegādātājiem par viņu plāniem.

• Varat arī pārbaudīt ECHA datubāzes. Reģistrācijas datubāzē ir redzamas jau reģistrētās vielas.

4.    Ja Jūsu piegādātājs plāno reģistrēt kādu vielu, pārliecinieties, vai reģistrācija attieksies uz Jūsu izmantoto vielas lietošanas veidu.

• Sazinieties ar savas nozares organizāciju, jo ir iespējams, ka tā apkopo informāciju par saviem biedriem un sektora mērogā var informēt piegādātājus par vielas tipiskākajiem lietošanas veidiem.

5.    Ja Jūsu piegādātājs neveiks vielas reģistrāciju, meklējiet citus piegādātājus.

• Uzņēmumus, kas jau ir reģistrējuši konkrēto vielu, var atrast ECHA tīmekļa vietnē, ja vien šie uzņēmumi nav pieprasījuši ievērot anonimitāti.

6.    Ja neviens piegādātājs nav nolēmis vielu reģistrēt, apsveriet konkrētās vielas tiešu importēšanu.

• Jums viela ir jāreģistrē, ja importējat to apjomā virs vienas tonnas gadā. Ja vielas apjoms ir mazāks par 10 tonnām gadā, reģistrācijas prasības ir vienkāršākas.

• Pavaicājiet savam piegādātājam ārpus ES, vai tas plāno iecelt uzņēmuma „vienīgo pārstāvi”, kas atbildēs par vielas reģistrāciju. Tādā gadījumā Jūs saglabāsiet pakārtotā lietotāja statusu, lai gan faktiski Jūs veiksiet vielas importu.

7.    Palīdziet veicināt savu piegādātāju un darījumu partneru informētību par reģistrāciju saskaņā ar REACH un citiem pienākumiem.

 

 

Plašāka informācija par ķīmisko vielu reģistrāciju un REACH  regulu (EK) Nr. 1907/2006 pieejama Eiropas ķimikāliju aģentūras (ECHA) tīmekļa vietnē.

Papildu informāciju par REACH regulas prasībām var saņemt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, kas ir REACH un CLP palīdzības dienests, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu reach@lvgmc.lv vai zvanot Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas REACH un CLP palīdzības dienestam pa tālruni 67032027.

 

 Informācijas avoti: 

·         https://echa.europa.eu/documents/10162/22372335/reach_clp_tips_registration_lv.pdf/e5d9cca6-f0cb-4d2f-8edf-85af3c1f68db

·         https://echa.europa.eu/reach-2018

·         https://echa.europa.eu/lv/regulations/reach/registration

 

 

* Vielas vai  maisījuma  piegādātājs: jebkurš ražotājs, importētājs, pakārtots lietotājs vai izplatītājs, kas laiž tirgū pašu vielu vai vielu maisījumā, vai arī kādu maisījumu