Vai skaistumkopšanā nodarbinātajiem ir nepieciešama sanitārā grāmatiņa un ir jāiziet citas medicīnas pārbaudes?

Ar 31.07.2018. spēkā ir stājies jauns normatīvais regulējums*, kas nosaka darbus, kas ir saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Kā arī tajā ir noteiktas infekcijas slimības un to simptomi, kuru gadījumā aizliegts šajos darbos veikt darba pienākumus un nodarbinātās personas rīcība šādos gadījumos.

Līdz šim nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts iespējamu risku citu cilvēku veselībai, bija jāveic obligātās pirmreizējās un periodiskās veselības pārbaudes, noformējot personas medicīnas grāmatiņu. No 31.07.2018. personas medicīniskā grāmatiņa ir aizstāta ar ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam (veidlapa Nr. 027/u), taču skaistumkopšanā nodarbinātās personas vairs nav to darbinieku vidū, kas pakļautas šīm obligātajām pirmreizējām un periodiskām veselības pārbaudēm saistībā ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai – līdz ar to arī ārsta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam skaistumkopšanā nodarbinātajiem nav nepieciešama.

Par veicamām veselības pārbaudēm**, ja darbinieka veselību ietekmē kaitīgi darba vides faktori (piemēram, ķīmisko vielu ieelpošana no matu krāsām un ilgstoša atrašanās piespiedu pozā (stāvus)), Veselības inspekcija aicina interesēties Valsts darba inspekcijā http://www.vdi.gov.lv/lv/Minētās pārbaudes veic arodārsts. 

* Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”

** Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”. Šo noteikumu uzraudzību un kontroli veic Valsts darba inspekcija.

  

Vai aizvien ir spēkā sanitārās grāmatiņas? 

Jaunie MK noteikumi Nr.447 ”Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.447) aizvieto 20.07.2010. MK noteikumus Nr. 642 ”Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu” un 27.11.2001. MK noteikumus Nr. 494 ”Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”

 

Noteikumi Nr. 447 novērš nelietderīgu veselības pārbaužu veikšanu, nosakot to, ka obligātās veselības pārbaudes jāveic tikai personām, kuras sniedz pakalpojumus, esot tuvā kontaktā ar bērniem, un pārtikas nozarē strādājošajiem, kuriem ir tieša saskare ar pārtikas produktiem. Ar Noteikumiem Nr. 447 ir atcelta prasība nodrošināt Personas medicīnisko grāmatiņu, aizstājot to ar atzinumu par personas atbilstību veikt darba pienākumus (veidlapa Nr. 027/u).  

Noteikumi Nr. 447 arī paredz to, ka atkārtotas ikgadējas obligātās veselības pārbaudes jāveic tikai personām, kuras ir nodarbinātas darbos, esot tiešā kontaktā ar bērniem, ar mērķi veikt šo personu skrīningu uz tuberkulozi, izvērtējot personas inficēšanās riskus ar tuberkulozi, novērtējot plaušu tuberkulozes slimības pazīmes un veicot plaušu rentgenogrāfiju. Savukārt pārtikas nozarē strādājošajām personām, kuras jau iepriekš ir veikušas obligātās veselības pārbaudes, strādājot šajā nozarē, ir derīgi līdz šim veiktās obligātās veselības pārbaudes rezultāti un  ieraksts Personas medicīniskajā grāmatiņā, kas apliecina veiktu obligāto veselības pārbaudi. Pārējiem pārtikas nozarē nodarbinātajiem, kas tieši saskaras ar pārtiku, jāveic tikai pirmreizējā obligātā veselības pārbaude, kas ietver inficēšanās risku ar zarnu infekciju izvērtējumu un laboratorisku izmeklējumu veikšanu pēc epidemioloģiskām indikācijām.

Ņemot vērā to, ka ģimenes ārsts vislabāk pārzina sava pacienta slimības vēsturi,  Noteikumi Nr. 447 paredz to, ka obligāto veselības pārbaudi darbinieks veic pie sava ģimenes ārsta,  pie kura ir reģistrējies. Tāpat arī veidlapā Nr. 027/u, kā personas medicīniskajā grāmatiņā, ģimenes ārsts deva slēdzienu „Atļauts/neatļauts strādāt par ( norāda amatu par skolotāju, auklīti, ārsti u.c.) ” Maksu nosaka ģimenes ārsts pie maksas pakalpojumu cenrāža. Veselības pārbaude, lai saņemtu veidlapu Nr. 027/u, maksas pakalpojums. Pati veidlapa nemaksā neko.