Tiesību akti.

Publiskai apspriešanai līdz 6.jūnijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx.

Noteikumu projekts paredz precizēt kārtību kādā Veselības inspekcija vērtē pacientam nodarīto kaitējumu un kaitējuma smaguma apmēru (izteiktu procentos). Vienlaikus noteikumu projekts paredz precizēt Veselības inspekcijas funkcijas medicīniskās dokumentācijas ekspertīzes ietvaros, kā arī veidu kā Nacionālais veselības dienests veic vidējā riska maksājuma apmēra aprēķinus.


Publiskai apspriešanai līdz 25.maijam nodots: 1) likumprojekts "Grozījumi "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"" - *docx. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx. un 2) likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" - *docx. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx.

1) Likumprojekts "Grozījumi "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"" paredz, ka turpmāk Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu, augu un zāļu kontroles statuss tiks noteikts likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 2.pielikumā. Minēto grozījumu mērķis ir vienkāršot un padarīt mazāk laikietilpīgu kārtību, kādā Latvijā kontrolei pakļauj narkotiskās un psihotropās vielas. Līdz ar to spēku zaudēs 2005.gada 8.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem".

2) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" paredz apvienot gan Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu kontroles statusa, gan minēto vielu iedalījuma apmēru noteikšanu vienā tiesību aktā.  

Priekšlikumus par abiem likumprojektiem varēja iesniegt rakstiski līdz 25.maijam. Līdz 2020.gada 25.maijam par likumprojektu "Grozījumi "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" tika saņemti priekšlikumi no Ģenerālprokuratūras, kas tika ņemti vērā.


Attīstības plānošanas dokumenti.

Informācija tiks papildināta...