Elektromagnētisko lauku (EML) starptautiskās politikas salīdzinājums

 

Nīderlandes Nacionālais sabiedrības veselības un vides institūts,
R.Stam, Starojumu pētniecības laboratorija, 2011, maijs
 
 
Informācija tika iegūta,  apkopojot datus no valstu valdību un pētniecības institūciju interneta vietnēm, zinātniskām publikācijām, kā arī no personiskiem kontaktiem ar ekspertiem.
Jaudas frekvence – elektrības ražošana, transports, pārvadīšana, izplatība un izmantošana. Maiņstrāvas frekvence 50Hz tiek izmantota  Āfrikā, lielākajā daļā Āzijas, Austrālijā, Eiropā un daļā Dienvidamerikas. 60Hz frekvenci izmanto Amerika, Filipīnas, Koreja, Saūda Arābija, daļā Japānas.
Radiofrekvences – mobilās telekomunikāciju sistēmas, radio un TV, radari, mikroviļņu krāsnis, dažas medicīnas ierīces, uzraudzības un identifikācijas elektroniskās iekārtas u.c
1999.gadā Eiropas Savienības Padome publicēja rekomendāciju (1999/519/EK) elektromagnētisko lauku (EML) (0Hz – 300GHz) iedarbības uz vispārējo sabiedrību ierobežošanai.
2004.gadā Eiropas Parlaments un Padome pieņēma direktīvu 2004/40/EK EML iedarbības riska samazināšanai darba vidē (pašlaik tiek grozīta, izstrādājot jaunu direktīvu). 
Šo abu dokumentu pamatā ir Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP) izstrādātās „Vadlīnijas laikā mainīgo elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežošanai” (1998.). Komisija 2009. gadā pārvērtēja 1998.gada vadlīniju ticamību, nemainot tās frekvenču robežās no 100kHz – 300GHz, bet  2010.gadā pieņēma jaunas EML vadlīnijas (frekvenču robežās no 1Hz – 100kHz) iedarbības ierobežošanai (Eiropas Komisija pagaidām tās ir nolēmusi neieviest).
A. Iedarbība uz vispārējo sabiedrību
EML jaudas frekvence
 
Eiropas Savienība
 
Tā kā Eiropas Savienībā Rekomendācija nav juridiski obligāta, EML politika dalībvalstīs ir atšķirīga - var konstatēt trīs dažādas pieejas.
 
Pirmā grupā  ietilpst  dalībvalstis, kas rekomendāciju ir iestrādājušas saistošos nacionālos dokumentos. Tas nozīmē, ka tiek pielietoti pamata ierobežojumi un references līmeņi.. Šajā grupā ir Čehijas republika, Igaunija, Grieķija, Ungārija, Luksemburga, Portugāle un Rumānija. Luksemburga bez tam pielieto  ministra rekomendāciju,  neizvietot dzīvojamās telpas tiešā gaisa pārvadu līniju tuvumā (20m robežās no 65kV līnijām un 30m – 100m robežās līdz 220kV līnijām). Francijā robežvērtības pielieto tikai jaunām vai renovētām instalācijām. Vācija un Slovākija rekomendācijas references līmeņus pielieto kā „de facto” iedarbības limitus, bez atsauces uz pamata ierobežojumiem.
 
Otrā grupā ietilpst valstis, kuru  nacionālie normatīvi, balstīti uz Rekomendāciju vai ICNIRP vadlīnijām nav saistoši:  vai nu nav šo normatīvu vai tie ir mazāk stingri. Šajā grupā ir Austrija, Kipra, Dānija, Somija, Īrija, Latvija, Malta. Nīderlande un Apvienotā Karaliste. Neskatoties uz to dažās valstīs ir ieviesta piesardzības politika, kuru elektrības kompānijas un valstības brīvprātīgi pielieto. Spānijā nav federālās likumdošanas EML 50 Hz jomā (iedarbībai uz sabiedrību), bet dažas reģionālās valdības aizliedz būvēt jaunas pārvadu līnijas tuvu dzīvojamām mājām, skolām un sabiedriskām telpām.
 
Trešā grupā ietilpst  dalībvalstis ar stingrākiem pamata ierobežojumiem vai references līmeņiem – balstoties uz piesardzības principu vai arī uz sabiedrības spiedienu. References līmeņus bieži pielieto kā „de facto” iedarbības limitu, kuru nedrīkst pārsniegt.Ir lielas atšķirības īpašos noteikumos un limitos.
 
Īss kopsavilkums
Beļģija: federālie ierobežojumi elektriskā lauka intensitātei kopš 1987.gada ir vienlīdzīgi Rekomendācijas references līmenim. Flandrijā kopš 2004.gada ir spēkā lēmums par iekštelpu vidi,   nosakot magnētiskās plūsmas blīvuma robežvērtību  mājās un ēkās, kas pieejamas publikai,   10% no Rekomendācijas references līmeņa.
Bulgārija: ir noteikti minimālie attālumi starp mājām un pārvadu līnijām vai apakšstacijām atkarībā no sprieguma. Nav citu iedarbības limitu uz vispārējo sabiedrību, izņemot emisiju limitus no video ekrāna. 50cm attālumā no ekrāna, limits elektriskā lauka intensitātei ir 0,5% no Rekomendācijas references līmeņa (0,25% - magnētiskās plūsmas blīvumam).
Dānija: Dānijas nacionālā veselības padome rekomendē nebūvēt jaunas mājas vai bērnu iestādes tuvu  augstsprieguma elektrības pārvades līnijām vai arī otrādi  -  jaunas pārvades līnijas nedrīkst būvēt šo ēku tuvumā – attālumus nosaka pragmātiski apsvērumi. Šī rekomendācija 2007.gadā tika atkārtoti apstiprināta. Dānijas elektrības nozare un lokālās valdības piekrīt pasākumiem par saprātīgām izmaksām izmeklēt magnētisko lauku samazinājuma iespēju gadījumos,  ja vidējā gada EML iedarbība ir augstāka par 0,4 µT (mikroteslas) (0,4% no references līmeņa Rekomendācijā). To gan pielieto tikai jaunām struktūrām.
Itālija: Pamata limiti magnētiskās plūsmas blīvumam ir identiski ar rekomendācijas references līmeņiem. 10 reizes zemāku t.s. „uzmanības vērtību” pielieto esošās situācijās ar EML iedarbību vairāk kā 4 stundas mājās, spēļu laukumos un skolās. „Kvalitātes mērķis” ir 3% no references vērtības jaunām mājām, spēļu laukumiem vai skolām tuvu pārvadu līnijām, apakšstacijām vai transformatoriem. Vēl striktāki limiti (0,2% no references līmeņa) tika pieņemti trīs reģionos, pirms stājās spēkā federālais likums. To arī pielieto elektrības pārvadu līnijām tuvu mājām, skolām un citām vietām, kur cilvēki uzturas vairāk kā 4 stundas dienā.
Lietuva: nosaka normatīvu elektrisko lauku intensitātei 10% no rekomendācijas references līmeņa (mājām)  un 20% - ārpus mājām.
Nīderlande: Infrastruktūras un vides ministrija rekomendē, lokālām institūcijām un elektrības kompānijām izvairīties  no situācijām vietās, kur ilgstoši uzturas bērni, kas atrodas  tuvu pārvadu līnijām, ar magnētisko plūsmas blīvumu vidēji gadā lielāku par 0,4µT (0,4% no rekomendācijas līmeņa). Rekomendācijas pamatā ir EML iespējamā saistība  (epidemioloģiskie pētījumi) ar bērnu leikēmiju.
Polija: robežvērtību  20% (elektriskie lauki) un 75% (magnētiskie lauki) no Rekomendācijas references līmeņa pielieto vietās kur ir mājas, slimnīcas, skolas un bērnu dārzi.
Slovēnija: robežvērtību 10% no rekomendācijas references līmeņa pielieto jauniem vai pārveidotiem avotiem tuvu mājām, skolām, bērnu dārziem, slimnīcām, sanatorijām, spēļu laukumiem, parkiem, rekreācijas zonām, publiskām ēkām un tūristu mītnēm.
Zviedrija: saistībā ar Vides kodeksu un likumdošanu 1998.gadā publicē vadlīnijas politikas veidotājiem,  izskaidrojot kā pielietot piesardzības principu saistībā ar 50Hz frekvences elektriskiem un magnētiskiem laukiem. Esošās situācijās magnētiskās plūsmas blīvuma iedarbība, kas atšķiras no dabīgā pamata (0,1% no rekomendācijas references līmeņa) ir jāsamazina, cik vien tas ir iespējams pie saprātīgām izmaksām. Jaunās situācijās šo prasību  ir jāņem vērā jau projektējot un būvējot
Citas valstis ir atšķirīgas pieejas.
Austrālijā EML vadlīnijas ierobežo līdzīgi Eiropas Savienības rekomendācijai, bet ir augstāki limiti īslaicīgai iedarbībai. Austrālijas Starojumu un kodoldrošības aģentūra gatavo standartu zemas frekvences laukiem līdz 3kHz. Projektā paredz  trīs reizes lielāku magnētiskās plūsmas blīvuma vērtību, savukārt lielāku uzmanību pievērš piesardzības pasākumiem – obligāti izmeklēt iespēju samazināt EML iedarbību.
Krievijā – vispārējie likumi aizsardzībai pret EML ir 1999.gadā. Sabiedrības aizsardzībai no 50Hz frekvences elektriskiem un magnētiskiem laukiem ir pieņemti 10% no Rekomendācijas references vērtības. Motivācijas pamatā  ir pasargāt sabiedrību arī no bioloģiskiem efektiem, kurus Rietumu valstis neuzskata par veselības risku.
Šveice – Noteikumi par nejonizējošo starojumu ir spēkā kopš 1999.gada. Iedarbības limiti ir identiski Eiropas rekomendācijas references līmeņiem. Stingrāki piesardzības limiti tiek noteikti magnētiskās plūsmas blīvumam - 1% no references līmeņa, kuru  pielieto jaunām instalācijām. Esošām instalācijām ir jāoptimizē, ja piesardzības limits ir pārsniegts.
ASV nav spēkā federālā likumdošana. Dažos štatos (Kolorādo, Konektikuta, Havaija, Merilenda, Ohaijo) tiek pieņemts, t.s. „prudent avoidance” saprātīgas izvairīšanās princips. Tas nozīmē, ka sabiedrībai cik vien iespējams saprātīgu izmaksu robežās jāsamazina 60Hz EML iedarbība. Citos štatos tiek noteikti fiksēti limiti pārvadu līnijām – 20% līdz 24% no Eiropas rekomendācijas references līmeņa (Florida, Minesota, Montana, Ņūdžersija, Ņujorka, Oregona).
 
Radiofrekvenču elektromagnētiskie lauki
 
Eiropas Savienība
Arī šajā gadījumā valstīm ir trīs atšķirīgas pieejas.
Pirmajā grupā dalībvalstis rekomendāciju ir ieviesušas ar saistošiem nacionāliem noteikumiem. Tās ir Kipra, Čehija, Igaunija, Somija, Francija, Ungārija, Īrija, Malta, Portugāle, Rumānija, Spānija. Spānijas reģionā Katalonijā ir stingrāki noteikumi. Vācijā un Slovākijā references līmeņi kļūst par „de facto” iedarbības limitiem.
 
Otrā valstu grupa – nacionālie limiti, kas balstās uz rekomendāciju vai ICNIRP nav saistoši – ir pielaidīgāki limiti vai vispār nav likumdošanas. Šajā grupā ir Austrija, Dānija, Latvija, Nīderlande, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. Apvienotā Karalistē telekomunikāciju kompānijas ir parakstījušas brīvprātīgu kodeksu, ka ievēros rekomendācijas nosacījumus.
 
Trešā dalībvalstu grupa – šeit ir stingrāki pamata ierobežojumi un/vai references līmeņi balstoties uz piesardzības principu vai arī sabiedrības spiedienu. Limitu izvēle reizēm balstās uz principu „cik vien zemu iespējams, nekaitējot pakalpojuma saņemšanai”. Vēl viena praktiska izvēle – zemāki limiti noteikti traucējumiem elektromagnētiskajai savietojamībai (Beļģija). Citās valstīs īpašo limitu mērķis ir neskaidrs vai patvaļīgs (Grieķija). Dažās valstīs šie stingrākie references līmeņi tiek pielietoti kā iedarbības limiti, kurus nedrīkst pārsniegt.
 
Īss kopsavilkums:
Beļģija: nacionāls lēmums par piesardzības limitiem raidītajiem starp 10MHz un 10GHz tika deklarēts nekonstitucionāli un noteikšana atstāta reģionu valdībām. Flāmu likumdošana limitu telekomunikāciju antenām (elektriskā lauka intensitātei) nosaka 7% no rekomendācijas references līmeņa uzturēšanās vietās - mājas, skolas, atpūtas mājas un bērnu dārzi. Iedarbības maksimums ir 50% no references līmeņa frekvencēm starp 20MHz un 10GHz. Briseles reģionā limiti kopējai iedarbībai uzturēšanās vietās - jaudas blīvums frekvencēm starp 100kHz un 300GHz ir 0,5% no Rekomendācijas references līmeņa (7% elektriskā lauka intensitātei). Valonijā tajā pašā frekvenču diapazonā nosaka fiksētu limitu elektrisko lauku intensitātei antenām dzīves vietās 7% no references līmeņa pie 900MHz.
Bulgārija: ir noteikti fiksēti limiti elektriskā lauka intensitātei un jaudas blīvumam. Procenti no Rekomendācijas references līmeņiem samazinās līdz ar frekvences samazinājumu. Tie ir 2% jaudas blīvumam pie 900MHz un mazāk par 2%  pie augstākām frekvencēm.
 
Grieķija: Elektroniskajām  komunikācijām nosaka pamata ierobežojumus 70% no Rekomendācijas ierobežojumiem un 60% antenām, kuras atrodas tuvāk kā 300m no skolu, bērnu dārzu, slimnīcu un veco ļaužu mītņu īpašumu robežām. Mobilo telefonu bāzes stacijas nav atļautas šo īpašumu robežās. References līmeņi, kas aprēķināti no šiem diviem pamata ierobežojumiem ir 84% un 77% no rekomendācijas references līmeņiem (70% un 60% jaudas blīvumam).
 
Itālija: saskaņā ar Itālijas likumu references līmeņi kļūst par „de facto” robežvērtībām, kuras nedrīkst pārsniegt.  Pretēji rekomendācijas limitiem tie tiek fiksēti starp 3MHz un 3GHz neatkarīgi no frekvences. Iedarbības limiti magnētiskā lauka intensitātei pie 900MHz ir 45% no rekomendācijas references līmeņa (22% jaudas blīvumam). Dzīvojamās mājas, skolās, spēļu laukumos un vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 4 stundām „uzmanības vērtība” magnētisko lauku blīvumam ir 14% no rekomendācijas references līmeņa pie 900MHz (2% jaudas blīvumam). „Kvalitātes mērķis” jaunām instalācijām ir identisks „uzmanības vērtībai”.
 
Lietuva: Ir fiksētas limita vērtības jaudas blīvumam frekvencēm starp 300MHz un 300GHz. Limits ir 2% no rekomendācijas references līmeņa pie 900MHz un mazāks par 2% pie augstākām frekvencēm.
 
Luksemburga: Piesardzības politiku pielieto mobiliem telefoniem ar likumu par izvietošanas klasifikāciju un tehniskajiem standartiem. Tie nosaka fiksētus iedarbības limitus elektrisko lauku intensitātei 3V/m uz antenu, kas ir 7% no rekomendācijas references līmeņa pie 900MHz. Limits kopējam antenu skaitam vienā vietā ir vienāds ar rekomendācijas references līmeni.
 
Polija: Vietās, kas pieejams sabiedrībai,  tiek noteikti zemāki no frekvences atkarīgi iedarbības limiti nekā Rekomendācijā. Pie 900MHz limits elektriskā lauka intensitātei ir 17% (2% jaudas blīvumam) no rekomendācijas references līmeņa.
 
Slovēnija: Pie frekvencēm > 10kHz iedarbības limiti elektriskai un magnētiskai lauka intensitātei ir  31% no rekomendācijas references līmeņa (10% jaudas blīvumam) tiek noteikti „jutīgās zonās” (mājas, skolas, slimnīcas u.c.). Pārējās vietās rekomendācijas references līmeņus pielieto kā „de facto” iedarbības limitus, kurus nedrīkst pārsniegt.
 
Spānija: Spānijas autonomais apgabals Katalonija ir noteicis iedarbības limitus elektriskā un magnētiskā lauka intensitātei 65% no rekomendācijas ( 44% jaudas blīvumam) references līmeņa, kā arī minimālos attālumus no antenām.
 
Citas valstis
Austrālijā starojuma aizsardzības standarti ir identiski Eiropas rekomendācijai.
Krievijā – vispārējos nosacījumus sabiedrības aizsardzībai noteica 1999.gada likums, bet limitus konkrētām frekvencēm higiēnas – epidemioloģiskās prasības. Iedarbības limiti frekvenču diapazonā 300MHz – 300GHz ir 2% no Eiropas rekomendācijas references līmeņiem. Mērķis ir aizsargāt sabiedrību no EML bioloģiskās iedarbības, kuru Rietumu valstis neuzskata par veselības risku.
 
Šveice – noteikumi par nejonizējošo starojumu ir spēkā kopš 2000. gada. Obligātie iedarbības limiti ir identiski Rekomendācijas references līmeņiem visās sabiedrībai pieejamās vietās. Stingrāku prasību nosaka elektrisko lauku intensitātei 10% no references līmeņa mobilo telefonu bāzes stacijām. No frekvences atkarīgu iedarbības limitu samazinājumu elektriskā lauka intensitātei no 11% līdz 3% no references līmeņa pielieto citiem raidītājiem un radariem
 
ASV  federālā likumdošana arī nosaka pamata ierobežojumus identiskus ar rekomendāciju. References līmeņi ir augstāki, jo izmanto atšķirīgu modeli aprēķiniem. Pie 900MHz atšķirība ir 18% elektriskā un magnētiskā lauka intensitātei (33% jaudas blīvumam). ASV pamata ierobežojumus pielieto tikai pārnēsājamām ierīcēm, kuras atrodas tuvu cilvēka ķermenim. References līmeņi tiek pielietoti kā „de facto” iedarbības limiti ne pārnēsājamām ierīcēm.
 
EML iedarbības limiti uz vispārējo sabiedrību apdzīvotās vietās Eiropas Savienības dalībvalstīs un atsevišķās valstīs ārpus Eiropas Savienības
Tabulu ar skaitļiem un paskaidrojumiem angļu valodā, skatīt šeit http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/docs/emf_comparision_policies_en.pdf
(tabulā ir atspoguļota situācija uz 2011.gada aprīli) – frekvencēm 50Hz (ļoti zemai frekvencei), 900MHz (GSM), 1800MHz (GSM), 2100MHz (UMTS).
Rādītāji 50Hz frekvencei – elektriskā lauka intensitāte (V/m); magnētiskās plūsmas blīvums (µT);
 
Rādītāji 900MHz, 1800MHz, 2100MHz - elektriskā lauka intensitāte (V/m), magnētiskās plūsmas blīvums (µT) enerģijas jaudas blīvums (W/m2).
 
Padomes rekomendāciju – Council recommendation of 12.July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0Hz to 300GHz). (1999/519/EC) skatīt šeit  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:199:0059:0070:EN:PDF