Ūdens drošība ēkās

Informācija ievietota 15.09.2011.

Water safety in buildings, WHO, March 2011
 
Pieaugot globālai urbanizācijai, palielinās arī slikti projektētu un slikti pārvaldītu ēku ūdens sistēmu skaits. Pieaug slimību izcelsmes risks. Slimību riska samazināšana būtu jāuzskata par ļoti būtisku sabiedrības veselības prioritāti.
 
Daudzās valstīs un reģionos ūdens piegādes ēkās nav ūdens piegādātāju atbildība. To var ietekmēt vairāki faktori, t.sk. arī īpašuma un pieejamības tiesības. Bieži vien  publisko ūdens piegāžu ūdens drošības plāni neietver ēku ūdens sistēmas. Ēku īpašnieki vai pārvaldītāji ir atbildīgi par ūdens piegādes pārvaldību, bet informācija par dzeramā ūdens vadlīniju pielietošanu ir ļoti ierobežota.
 
Šis dokuments balstās uz Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) Dzeramā ūdens kvalitātes vadlīnijām (2008. g. 3.izdevuma gala variantu), kā arī ņem vērā citus PVO dokumentus: Par peldbaseiniem u.c. līdzīgām ūdens vidēm  (2006), Cauruļvadu sistēmu veselības aspekti (2006), Heterotropās plates skaits (2003), Legionella, legionellozes profilakse (2007), Patogēnās mikobaktērijas (2004) u.c.
 
Ļoti svarīgi ir ņemt vērā noteiktas jutīgās iedzīvotāju grupas – īpaši jutīgas pret ar ūdeni saistīto veselības kaitējumu un kas uzturas  īpašās noteikta tipa ēkās: veselības aprūpes iestādēs, kur iespējama oportūnistisko ūdens izcelsmes patogēnu augšana, kā Pseudomonas aeruginosa, ne tuberkulozes mikobaktērijas un legionellas, kas rada nozīmīgas bažas un arī būtiskas finansu izmaksas.
 
Slimību uzliesmojumiem, kas saistīti ar ēku ūdens sistēmām,  iemesli  būt  mikrobu un ķīmiskais piesārņojums, kas var rasties tieši ēku ūdens sistēmās šādu iemeslu dēļ:
 
 • tiešs piesārņojums saistībā ar defektiem ūdens sistēmās (t.i., putnu vai sīko dzīvnieku iekrišana ūdens tvertnēs) , emisijas no neatbilstošiem  materiāliem vai korozija (varš, svins, niķelis, kadmijs);
 • netiešs piesārņojums- šķērss savienojums starp dzeramā ūdens sistēmu un sistēmu ar piesārņotu ūdeni vai ķīmisko noliktavu;
 • vietējo - ūdenī esošo mikrobu augšana (t.i., Ps.aeruginosa, Legionellae, Mycobacteria non-tbc).
 
Šīs vadlīnijas attiecas uz ūdens piegādes pārvaldību ēkās, kur cilvēki dzer ūdeni, lieto to ēdienu gatavošanai, mazgāšanai, dušām, peldēšanai u.c. rekreācijas darbībām, vai arī uz gadījumiem, kad cilvēki tiek pakļauti aerosoliem, kurus rada ūdeni izmantojamās ierīces, piem., dzesēšanas troņi. Vadlīnijas attiecas uz dažādām ēkām – slimnīcām, skolām, bērnu iestādēm, veselības aprūpes iestādēm, viesnīcām, dzīvojamām mājām, sporta centriem, komerciālām ēkām un transporta termināļiem.
 
Veselības aprūpes iestādēs izmaksas par nozokomiālām infekcijām, t.sk. arī ar ūdeni saistītām, ir būtiskas un arvien pieaugošas (gan tiešās izmaksas, gan zaudēta reputācija). Ceļojumi un viesnīcas tiek atzītas par riska faktoru legionellozei. Eiropā apmēram 20% no atklātām legionellozēm saista ar ceļojumiem. Legionellozes gadījumi viesnīcās iegūst publicitāti, kam ir arī nozīmīga ekonomiskā ietekme, kas var ietekmēt klientu plūsmu.
 
Vadlīnijas drošam dzeramajam ūdenim ietver arī ūdens drošības plānus un ir pielietojamas visām dzeramā ūdens sistēmām, no lielām pilsētām līdz pat mazām, t.sk. arī ne cauruļvadu un mājsaimniecību piegādēm. Šī struktūra attiecas arī uz piegādi ēkās.
 
Ūdens drošības plāni
 
Ūdens drošības plānu (ŪDP) pieeja ir identificēt visus nozīmīgos sabiedrības veselības riskus un garantēt, ka efektīva kontrole un barjeras samazina šos riskus līdz pieļaujamiem līmeņiem, garantējot, ka darbības kontroles monitorings atļaus uzturēt šo līmeni.
 
Galvenie šķēršļi ūdens drošībai ēkās ir vairāki, t.sk. īpašuma tiesības, pieejamības tiesības, jo dzeramā ūdens sistēmas ēkās tiek projektētas, instalētas un kontrolētas neatkarīgi no publiskajām dzeramā ūdens piegādēm. Tas rada ēkām specifisku vidi ar specifiskiem kaitīgumiem un ārkārtas notikumiem. Cits sarežģījuma faktors ir:
 
 • ēku paredzētā lietošana (slimnīcas, medicīnas centri u.c.);
 • papildus ūdens piegāžu izmantošana, kā jumtu lietus ūdens, ūdens no privātām piegādēm, kā akas, urbumi, avoti;
 • papildus apstrādes punkts ieejai no publiskās sistēmas;
 • dzeramā ūdens sistēmas savienojums ar ūdens lietošanas ierīcēm – dzesēšanas torņi, iztvaikošanas kondensatori, boileri, veļas mašīnas, trauku mazgāšanas mašīnas, zobārsta krēsls, medicīnas ierīces u.c.;
 • ēkas lietotāju ievainojamības jeb riska pakāpe (slimnieki, veco ļaužu mītnes iemītnieki u.c.);
 • daudz īpašnieku, dalīts īpašums lielajās ēkās.
 
Ēkās ir kompleksa cauruļvadu sistēma ar vismaz divām atsevišķām sistēmām – dzeramajam ūdenim un notekūdeņiem. Dažās ēkās ir arī trešā sistēma – reciklētā ūdens izplatīšana tualetēm. Dzeramā ūdens sistēma sadalās divās sekcijās – aukstā un karstā ūdens sistēma, bet lielās ēkās vēl ir atsevišķa sistēma -  ugunsdzēšanai.
 
Faktori, kas ietekmē ūdens drošības plānu darbību
 
Atdalot īpašumu un uzraudzību, ir tendence saņemt mazāk uzmanības vai pat vispār neuzraudzīt. Pastāv vispārējs uzskats, ka ūdens sistēmas ēkās, kas pievienotas publiskajiem tīkliem, ir drošas, pilnībā ignorējot iespējamo piesārņojumu un oportūnistisko patogēnu augšanu. Tas attiecas uz ierīcēm (dzesēšanas torņi, boileri, veļas mazgāšanas mašīnas, peldbaseini, karstās vannas u.c.). Ūdens sistēmas bieži vien uzrauga vispārējais uzraudzības personāls ar samērā nelielām  zināšanām par dzeramo ūdeni. Regulējošās institūcijas bieži izstrādā  darbības sakarības un nodrošina pārskatu par publiskām piegādēm, bet tās ir vairāk stimulējošas ēku menedžeriem. Ir ierobežots publisko piegādātāju skaits pilsētās, bet ir tūkstošiem neatkarīgu ēku.
 
Ir daudz piemēru, kur defekti ēku ūdens apgādes sistēmās  ir radījuši slimību uzliesmojumus. Tie ietver –  kuņģa - zarnu saslimšanas saistītas ar dzeramā ūdens piesārņojumu ar Cryptosporidium un cyclospora; legionellozi saistītu ar aukstā un karstā ūdens sistēmu un dzesēšanas torņiem, methemoglobinēmiju no dzeramā ūdens piesārņojuma ar boilera šķidrumu. Bez tam defekti ēku ūdens apgādes sistēmās rada estētiskās problēmas – garšas, smaržas izmaiņas saistībā  ar ūdens sastāvēšanos jeb stagnēšanu un atpakaļ atgrūšanu sistēmā saistībā ar   elastīgu cauruļu izmantošanu, kas savieno ierīces (mazgāšanas mašīnas un ledus mašīnas). Ūdens dzidruma  un krāsas izmaiņas – korozija un bioplēve un nogulšņu uzpeldēšana no uzkrājēja tvertnēm un karstā ūdens tvertnēm.
 
Ēku ŪDP ir jābūt papildus pie jebkura esošā plāna, kuru izstrādā piegādātāji. Šādos gadījumos piegādātāji nodrošina palīdzību un informāciju ēkas īpašniekiem un pārvaldniekiem. Sabiedrības veselības un likumdošanas institūcijām būtu jānodrošina vadlīnijas ŪDP attīstībai un ieviešanai, kā arī jāveic uzraudzība, lai garantētu darbības efektivitāti.
 
Sistēmas dizains
 
Pamatprasība ir labs dizains un zināšanas par ūdens sistēmu raksturojumu. Ūdens sistēmas ēkā bieži vien projektē, neņemot vērā sabiedrības veselības riskus. Tā kā esošu sistēmu uzlabošana ir dārga, ir jāpieliek visas pūles, projektējot un būvējot jaunās sistēmas, lai atbalstītu ŪDP ieviešanu, savlaicīgi ietverot kaitējumu mazināšanu (ūdens stagnēšanu, garas sazarojuma caurules, aklos galus), un pieejamību monitoringam un uzraudzībai. Bieži vien trūkst esošo sistēmu raksturojums, nav precīzas, labi pārvaldītas ūdens sistēmas kartes. Lielām ēkām tas var radīt  grūtības, renovējot un veicot labošanas darbus. Dažādu tīklu cauruļvadi netiek pienācīgi marķēti, tas rada šķērso savienojumu iespējamību un veselības risku, radas problēmas un aizkavējas atbildes darbību izpilde.
 
Kaitīgumu identifikācija un riska novērtēšana
 
Ir jābūt visaptverošai izpratnei par ēkas ūdens vadu sistēmu, t.sk. potenciāliem kaitīgumiem, bīstamiem gadījumiem un riskiem. PVO vadlīnijas apraksta visus kaitīgumus, kas var rasties  ēkās no ārējās ūdens apgādes vai arī rasties ūdens vadu sistēmā ēkās:
 
 • zarnu patogēni (baktērijas, vīrusi, protozoja) no fekāliju piesārņojuma ar ūdens piegādi vai arī saistībā ar defektiem iekšējā cauruļvadu sistēmā.
 • vides organismi – legionellas, pseidomonas var augt un izplatīties pašā ūdens apgādes sistēmā un ūdeni izmantojamās ierīcēs (dzesēšanas torņi, karstās caurules, baseini). Mikrobu augšanu veicina lēna ūdens plūsma, stāvošs ūdens, siltā ūdens temperatūra. Slimnīcās plašā mērā kaitē vides baktērijas un sēnes kā Acinetobacter spp., Aeromonas spp., Burkholderia cepacia, Aspergillus nozokomiālās infekcijas.
 • ķīmiskās vielas – ārējās vides, rūpnieciskās, lauksaimniecības avoti. Var rasties arī apstrādes procesā, korozijas gadījumā (varš, svins, kadmijs, niķelis).
 
Bīstamie atgadījumi ēku ūdens apgādes sistēmā saistīti ar :
 
 • lēnu ūdens plūsma, stāvošu ūdeni;
 • neatbilstošu ūdens sildīšanas spēju un sliktu karstā ūdens sistēmas dizainu, t.sk. garas sazarojuma caurules, aklie gali;
 • sliktu ūdens temperatūras kontroli;
 • paaugstinātu aukstā ūdens temperatūru tuvumā esošās karstā ūdens sistēmas un sliktas izolācijas dēļ;
 • nepiemēroti materiāli cauruļvadiem – izdala ķīmiskas vielas un veicina mikrobu augšanu; materiāli veicinās koroziju un  nogulšņu uzkrāšanos;
 • vaļējas ūdens uzkrāšanas tvertnes pieļauj ārējo piesārņojumu;
 • šķērss savienojumi ar neatkarīgu ūdens sistēmu un neatbilstoša atpakaļ plūsmas profilakse no pievienotām ierīcēm un šķidruma krātuvēm;
 • slikta ūdens ierīču uzturēšana – slikta pārvaldība, remonts – neatbilstošu sistēmas karšu dēļ (shematiskās kartēs nav norādītas jaunākās modifikācijas), slikti marķēti cauruļvadi;
 • neatļauti labojumi un modifikācijas (t.i. instalē ūdens izplūdes vietā „Point-of use” ierīces, piem., ogļu filtrus).
 
Riska novērtēšana
 
Kaitējumu iespējamība un smagums saistībā ar iedarbību (tipu, pakāpi, biežumu). Ne visiem kaitējumiem ir augsts risks. Ir jāizšķir augsts un zems risks, samazinot tos, kas kaitē.
 
 
Potenciālie bioloģiskie, ķīmiskie kaitīgumi ēku ūdens piegādēs
 
 
Etioloģiskais aģents  Inkubācijas posms  Klīniskie simptomi Iedarbības avots Ar ūdeni saistīto slimību apstiprinājums 
Baktērijas        
Acineto-bacter Mainīgs, atkarībā no infekcijas tipa Nozokomiāla infekcija, ieskaitot urīnceļu inf., pneimoniju, bakterēmiju, sekundāru meningītu un brūču inf., Slimība izpaužas slimniekiem ar audzējiem, apdegumiem, novājinātu imūno sistēmu, īpaši jaundzimušajiem un veciem cilvēkiem Brīvi dzīvojošs organisms, kas aug izplatīšanas sistēmā. Lēna plūsma veicina bioplēvi un augšanu Kultūras no saslimšanas gadījumiem un/ vai izolētas no gadījumā iesaistītā ūdens 
Campylo-bacter 1-10 dienas, parasti 2-4 dienas Vēdera sāpes, caureja (ar vai bez asinīm vai fekāliju .leikocītiem), vemšana, drebuļi, drudzis. Infekcija pati likvidējas un atrisinās 3-7 dienās. 5-10% iestājas atkārtota saslimšana parasti neārstētos gadījumos. Citas klīniskās izpausmes ietver artrītu un meningītu (C.jejunum) Daži saista ar Guillain-Barre sindromu (perifēro nervu akūtu demielinizāciju.  Piesārņojums- fekāliju saistībā ar sliktu apstrādi vai izplatīšana sistēmu. Ieēdot vai iedzerot piesārņotu ūdeni  Kultūras no izkārnījumiem un no iesaistītā ūdens parauga 
 
E.Coli (enteroin-vasiva vai
enterotok-sigēna)
 

10-12 st. uzliesmojumi līdz pat 24-72 st.

 

Ūdeņaina caureja bez asinīm un gļotām, vēdera krampji un vemšana

 

Ieplūst fekāliju. piesārņojums  
E.coli izolē no fekālijām
E.coli 0157:H17 enterohe-morāģiskā
 

2-10 dienas, vidēji 3-4 d.

Caureja ar vai bez asinīm, vēdera krampji un vemšana, reizēm drudzis, 2-7% gad. Var iegūt iespējami fatālu hemolītiskās urēmijas sindromu. Vislielākais risks bēniem līdz 5 g.v. Iedarbojas ieēdot ar fekālijām piesārņotu ūdeni E.coli serotips fekālijās un ūdenī
Klebsiella u.c. Gram neg. bakt. (Serratia stentrophomonas, Maltophilia, Aeromonas, Burkholderiacepacia, Enterobacter) Dažāds, atkarībā no organisma un tipa Klebsiella spp.un citas Gr- baktērijas var radīt agresīvas infekcijas slimniekiem – iekļūst asinīs, urīnceļos, elpceļos, acīs, brūcēs. Retos gadījumos K.spp., K.pneumonia, K.oxytoca var radīt smagas inf., - destruktīvu pneimoniju, riska grupa – pacienti ar vāju imūno sistēmu, apdegumiem, plašām brūcēm, HIV infekciju Brīvi dzīvojoši organismi, kas aug izplatīšanas sistēmā. Lēna plūsma var veicināt bioplēvi un augšanu. Iedarbība tiešs kontakts vai aerosola ieelpošana Kultūras no gadījumiem un izolēšana no ūdens
Legionella spp 2-10 dienas (parasti 5-6 dienas)

Legionelloze (pneimonijas slimība), drudzis, neproduktīvs klepus, vēdera sāpes, slikta dūša, caureja, elpošanas traucējumi

Pontiac drudzis ir viegla pašlikvidējoša slimība ar augstu uzliesmojumu biežumu (piecas stundas līdz trīs dienas) un līdzīga gripas simptomiem: drudzis, galvas sāpes, slikta dūša, vemšana, muskuļu sāpes un klepus

Brīvi dzīvojoši organismi, kas aug ūdenī starp 25 un 500C. augšanu veicina lēna plūsma un bioplēves attīstība. Avoti ietver: dzesēšanas torņus, iztvaikošanas kondensatorus māju karstā ūdens sistēmas, sekcijas, kas darbojas pie 250C un 500C, gaisa mitrinātāji, karstās
caurules un SPA,
Zobu ūdens līnijas pie temp. virs 250C, ledus mašīnas, citi ūdens avoti, t.sk. stāvošs ūdens uguns dzēšanas sistēmās, kas satur ūdeni ar temp. starp 25 un 500C.
Iedarbība -  ieelpojot aerosolu vai aspirējot
 
Urīna antigēna, sēruma antivielu identificēšana vai legionellas identificēšana
Legionella izolēšana no iesaistītā ūdens konkrētā gadījumā
Ne tuberkulozes vai atipiskās Mycobacterium spp. (M.gordonae, M.kansasii,M.marinum, M.xenopi, M. Scrofulaceum, M.avium, M.chelonae, M.intracellulare, M.fortuitum) 1 nedēļa līdz 2 mēnešiem Atipiskās mikobaktēru sugas var radīt slimības, kurās ir iesaistīts skelets, limfmezgli, āda un mīkstie audi, kā arī elpošanas, kuņģa – zarnu un urogenitālā sistēma. Izpausmes ietver plaušu slimības, Buruli čūlu, osteomielītu un septiskus atrītus. Augsts blīvums cauruļu un krānu bioplēvēs. Var izdzīvot, augt un vairoties krāna ūdenī.
 
Avoti ietver izplatīšanas sistēmas, karstā – un aukstā ūdens krānus, ledus mašīnas, apsildāmus smidzinātājus, karstās caurules, kāju vannas un dušas galviņas.

 

Daudzveidīgi pārnešanas ceļi, t.sk. ieēdot, ieelpojot un tieša saskare

Kultūras no gadījumiem un izolēšana no iesaistītā ūdens
 
Salmonella
6-72 stundas (parasti 12-36 st.)
 
Caureja, kas ilgst 3-5 dienas, drudzis, vēdera sāpes. Parasti slimība pati likvidējās. Citas izpausmes ietver reaktīvu artrītu, endokardītu, meningītu, perikardītu, piodermatītu vai pielonefrītu
 
 
Fekāliju piesārņojums apstrādes vai ūdens piegādes izplatīšanas sistēmā
 
Kultūras no gadījumiem un izolēšana no iesaistītā ūdens
Salmonella typhi 3 līdz vairāk kā 60 dienas (parasti 8-14 dienas) Mānīgs iesākums - drudzis, galvas sāpes, vājums, aizcietējumi vai caureja, anoreksija Fekālijām piesārņota ūdens ieēšana Kultūras no gadījumiem un izolēšana no iesaistītā ūdens
Pseudomonas aeruginosa Robežās no 8 stundām līdz 5 dienām, atkarībā no infekcijas tipa
Ps.aeruginosa var radīt vairākas infekcijas, bet reti izraisa nopietnas saslimšanas veseliem cilvēkiem bez zināmas predispozīcijas. Kolonizē pārsvarā bojātās vietas kā apdegumus un ķirurģiskas brūces, elpceļus cilvēkiem ar hroniskām slimībām, fiziski bojātas acis. No šim vietām var nokļūt organismā radot destruktīvas vainas, septicēmiju un meningītu. Var radīt smagas progresējošās plaušu infekcijas. Ar ūdeni saistīti follikulīti un auss infekcijas ir saistītas ar siltumu, mitru vidi (peldbaseini, karstās caurules)
Slimības predisponējošie faktori ir ļaundabīgie audzēji, apdegumi, pēc lielām operācijām, novājināt imūnsistēma un grupas kā gados veci vai jaunpiedzimušie kā īpašas riska grupas.
Vides organisms, veicina augšanu bioplēves attīstība (lēna plūsma vai stāvošs ūdens)
Parasti saistīts ar sliktu uzturētām un dezinficētām karstām caurulēm, burbuļvannām, peldbaseiniem vai saunām.
Vairāki pārnešanas ceļi, t.sk. ieēšana, ieelpošana vai kontakts
P.aeruginosa izolēšana no gadījuma un iesaistītā ūdens vai klātbūtnes demonstrēšana ar specifiskiem imunodiagnostiskiem testiem (t.i. tiešs fluorescents antigēns) vai ar PCR
 Shigella 12 stundas līdz 1 nedēļai (parasti 1-3 dienas)  
Vēdera krampji, drudzis un ūdeņaina caureja slimības sākumā. Visas sugas rada slimību, bet S.sonnei parasti relatīvi vieglāku. S.dysenteriae klīniskās izpausmes var radīt čūlas, asiņainu caureju, fekālijās daudz neitrofīlu. Shiga toksīni dod šādu iedarbību
Fekāliju piesārņojums apstrādes kļūdu dēļ vai piegādes izplatīšanas sistēmā Iedarbojas, ieēdot piesārņotu ūdeni Kultūras no gadījumiem un izolēšana no iesaistītā ūdens
Vibrio cholerae
01 vai 0139
Dažas stundas līdz 5 dienām (parasti 2-3 dienas) Sākotnējie holēras simptomi – pieaug zarnu peristaltika, ūdeņaini un mukozi „rīsa ūdens” izkārnījumi, pacients zaudē vairāk kā 10 -15l ūdens dienā. Ne toksiskie V.cholerae štammi var izraisīt pašlikvidējošu gastroenterītu, brūču infekcijas un bakteriēmiju
Fekālais piesārņojums pie apstrādes vai izplatīšanas sistēmā
Iedarbība ieēdot fekāli piesārņotu ūdeni
Izolē toksisko V.cholerae 01 vai V.cholerae 0139 no iesaistītā ūdens un no izkārnījumiem vai atvemtām masām vai arī nozīmīgu (četrkārtīgu antivielu kāpumu)
Vīrusi        
Adenovīrusi 1-12 dienas atkarībā no slimības Adenovīrusi rada plaša apjoma infekcijas t.sk. gastroenterītu, akūtu respiratoru saslimšanu, pneimoniju, faringokonjunktivo drudzi, cervicitu, uretrītu, hemorāģisko cistītu, epidēmisko keratokonjunktivītu (kuģu būvētāju aci), peldbaseinu konjunktivītu. Dažādi serotipi ir saistīti ar specifiskām slimībām, piem., 40 un 41 tips ir galvenais zarnu slimību cēlonis
Fekālais piesārņojums apstrādes procesā vai izplatīšanas sistēmā
Vairāki iedarbības ceļi t.sk. ieēdot, ieelpojot vai saskarē ar piesārņotu ūdeni
Identificēt vīrusu izkārnījumos izmantojot kultūru metodes, identificēt, izmantojot PCR, ELISA vai lateksa aglutināciju
Identificēt ūdenī, izmantojot PCR vai uz kultūru bāzētu tehniku
Calicivirus Norovirus un sapovirus 10-96 stundas (parasti 24-48 stundas) Slikta dūša, vemšana, vēdera sāpes, parasti 40% ir caureja, dažiem drudzis, drebuļi, galvas sāpes, muskuļu sāpes. Tā kā daži gadījumi ir tikai ar vemšanu bez caurejas – tos sauc par „ziemas vemšanas slimību”   
Piesārņojums ar fekālijām izplatīšanas sistēmā
Ieēd fekāli piesārņotu ūdeni

Identificē vīrusu izkārnījumos ar PCR, ELISA vai radioimūnā noteikšana.  Pozitīva vīrusa atklāšana (elektronmikros-kopā) vai seroloģiski Identificēšana ūdenī ar PCR

Enterovīrusi 12 stundas līdz 35 dienas atkarībā no slimības Slimību spektrs ir plašs un ir robežās no viegla drudža līdz miokardītam, meningoencefalītam, poliomielītam, herpangīnai, hand-foot-and-mouth slimībai un neonataliem orgānu bojājumiem. Vīrusa klātbūtne hroniskos stāvokļos kā polimiozīts, kardiomiopātija un hronisks noguruma sindroms ir aprakstīta
Fekālais piesārņojums
 
 
Fekāli piesārņota ūdens ieēšana
Identificēt vīrusu izkārnījumos ar kultūru metodi vai PCR
Identificēt ūdenī iamntojot kultūru metosi vai PCR
Hepatitis A virus 15-50 dienas (vidēji 28-30 dienas) Smagi bojā aknu šūnas. Vispār slimības smagums pieaug līdz ar vecumu. Aknas nespēj noņemt bilirubīnu no asinīm un rodas tipiskie simptomi – dzelte un tumšs urīns. Pēc relatīvi gara inkubācijas perioda slimība sākas pēkšņi- drudzis, vājums, slikta dūša, vēdera diskomforts un dzeltenums. Lai gan mirstība ir zem 1%, aknu šūnu atjaunošanās ir lēna līdz pat sešām nedēļām un ilgāk
Piesārņots ūdens
 
Fekāli piesārņota ūdens ieēšana
Pozitīvs anti-HAV igM tests vai aknu funkciju testi cilvēkiem, kas dzēra iesaistīto ūdeni. HAV RNA atklāšana asinīs un izkārnījumos
 
Identifikācija ūdenī, izmantojot PCR
 Rotavirus 24-72 stundas Akūta infekcija ar pēkšņu sākumu- smaga ūdeņaina caureja ar drudzi, vēdera sāpes un vemšana, atūdeņošanās un metaboliska acidoze, rezultāts var būt fatāls, ja neārstē  
Piesārņots ūdens
 
Fekāli piesārņota ūdens ieēšana
Vīrus identificēšana izkārnījumos ar PCR, ELISA vai latex aglutināciju. Pozitīva atklāšana ar ektronmikroskopiju vai seroloģiski. Identificēšana ūdenī ar PCR
Protozoja        
Cyclospora
cayetanensis
1-11dienas (vidēji 7 dienas) Ūdeņaina caureja, vēdera krampji, svara zudums, anoreksija, muskuļu sāpes, reizēm vemšana vai drudzis. Bieži iestājas slimība atkārtoti
Fekālais piesārņojums apstrādes procesā vai izplatīšanas sistēmā
Piesārņota ūdens ieēšana
C.cayetanensis fekālijās diviem vai vairākiem slimiem cilvēkiem
Cryptosporidium parvum  
1-12 dienas
(vidēji 7 dienas)
Vispār izraisa pašlikvidējošu caureju, reizēm slikta dūša, vemšana un drudzis, kas parasti atrisinās nedēļas laikā normāli veseliem cilvēkiem, bet var ilgt pat mēnesi un ilgāk  
Fekālais piesārņojums ūdenī apstrādes procesā vai izplatīšanas sistēmā
Piesārņota ūdens ieēšana
 Izolē C.parvum oocistas no iesaistītā ūdens un no fekālijām vai identificē zarnu šķīdumā vai tievo zarnu paraugos vai arī parāda C.parvum antigēnu fekālijās ar specifisko imunodiagnostisko testu (t.i., ELISA)
Entamoeba hystolitytica Dažas dienas līdz vairākiem mēnešiem vai vairāk (parasti 2-4 nedēļas) Apm. 10% inficēto cilvēku ar dizentēriju vai kolītu. Amēbu dizentērija ietver krampjveidīgas sāpes vēdera lejas daļā, nelielu drudzi, izkārnījumi ar asinīm un gļotām. Sporu invāzija rada čūlas - klasiskas pudeļveida čūlas. E.hystolytica var izplatīties citās ķermeņa daļās – aknās, plaušās, smadzenēs, reizēm ar letālu iznākumu.
Fekāliju piesārņojuma iekļūšana apstrādes procesā vai arī izplatīšanas sistēmā
Fekāli piesārņota ūdens ieēšana
E.hystolytica izolēšana no slimnieku fekālijām vai Sporu atklāšana audu biopsijā, kultūrā vai histopatoloģijā.
 Giardia lamblia No 3 līdz 25 dienām (vidēji 7-10 dienas) Simptomi ietver caureju un vēdera krampjveida sāpes, bet smagos gadījumos, uzsūkšanās traucējumi tievajās zarnās, galvenokārt maziem bērniem. Parasti pāriet, bet var kļūt hroniska dažiem , ilgt vairāk par gadu  
Fekāliju piesārņojuma iekļūšana apstrādes procesā vai arī izplatīšanas sistēmā
Fekāli piesārņota ūdens ieēšana
Izolē G.lamblia cistas no iesaistītā ūdens vai izolē no fekālijām vai atrod sporas duodenālā šķidrumā vai tievo zarnu biopsijā, vai arī G.lamblia antigēnu ar specifisko imunodiagnostisko testu (t.i., DFA)
Ķīmiskās vielas        
Smagie metāli (varš, svins, niķelis un kadmija niķelis) Akūts <1st. (5min. – 8 st.) Simptomi atkarībā no metāla. Sākumā akūtie simptomi ietver gastroenterītu (varš), bet plašākā apjomā neiroloģiskās ietekmes līdz nieru bojājumiem un vēzi Ieēd ūdeni, kas satur lielas smago metālu devas, saistība ar koroziju un stagnējošu ūdeni Metālu koncentrācija ūdenī pārsniedz vadlīniju vērtības
Nitrīti ( t.i., boilera apstrādes šķīdumā) 1-2 stundas Methemoglogulinēmija, slikta dūša, vemšana, cianoze, galvassāpes, reibonis, elpas trūkums, trīce, vājums, samaņas zudums Piesārņota ūdens ieēšana (atpakaļplūsma vai šķērsavienojums ar boileri) Nitrītu koncentrācija ūdenī pārsniedz vadlīniju vērtību
Organiskās ķīmiskās vielas (benzpirēns, stirols, vinilhlorīds) Hronisks, daudzus gadus Iespējamie simptomi ir vēzis Piesārņots ūdens no nepiemērotiem cauruļvadu materiāliem Koncentrācijas pārsniedz vadlīniju vērtības
Ūdens apstrādes ķīmija (hlors) Akūta (hlors) Garša un smarža Ar lielu daudzumu hlora saturoša ūdens ieēšana Koncentrācija pārsniedz vadlīniju vērtību