Dzeramā ūdens īpašās normas

 


  • Ja dzeramais ūdens attiecīgajā ģeogrāfiskajā teritorijā neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, bet nerada draudus patērētāju veselībai un minēto neatbilstību nevar novērst 30 dienu laikā, kā arī citā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi, Veselības inspekcijas vadītājs var noteikt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (īpašas normas) uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem.

    Lai saņemtu atļauju īpašo normu piemērošanai, pārtikas uzņēmums, ūdens piegādātājs, pašvaldība vai cits iesniedzējs iesniedz pieteikumu Veselības inspekcijā.