Iesniegumu izskatīšanas kārtība

 

Ja Jums radušās šaubas par ārstniecības iestādes vai ārsta darba kvalitāti (piemēram, aizdomas par nepareizu vai nekvalitatīvi veiktu izmeklēšanu vai ārstēšanu) vai darbnespējas lapas pamatotību, jāvēršas Veselības inspekcijā.
 
Ja lietā nav nepieciešams veikt papildus pārbaudi, iesniedzējam 15 dienu laikā tiek sniegta rakstiska atbilde, kas ierakstītā sūtījumā tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto adresi. Ja tiek pieņemts lēmums uz iesnieguma pamata ierosināt administratīvo lietu, iesniegumi parasti tiek izskatīti 30 dienu laikā (sarežģītos gadījumos termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem).
 
Ārsts eksperts apkopo un detalizēti analizē pacienta medicīnisko dokumentāciju un iepazīstas ar ārstniecības personu paskaidrojumiem, kā arī uzaicina iesniedzēju vai 3.personu administratīvā lietā sniegt viedokli vai argumentus. Pēc informācijas un paskaidrojumu apkopošanas ārsts eksperts sniedz atzinumu par iesniegumā minēto problēmu. Lēmumu lietā pieņem Inspekcijas amatpersona pēc iepazīšanās ar visiem lietas materiāliem, konfliktsituācijā iesaistīto pušu paskaidrojumiem un ārstu ekspertu atzinumu un argumentiem.
 
  1. Inspekcijas darbinieki var pieņemt lēmumu par administratīvā naudas soda piemērošanu vainīgajai ārstniecības personai.  Par medicīnisko atzinumu sniegšanas, ekspertīzes (izņemot darbnespējas ekspertīzi) vai veselības aprūpes pārkāpumiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu ārstniecības personām vai ārstniecības iestādes vadītājam līdz trīssimt piecdesmit euro. Par šādiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek naudas sodu ārstniecības personām vai ārstniecības iestādes vadītājam līdz septiņsimt euro. Savukārt par pārkāpumiem darbnespējas ekspertīzē - uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.  Ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.
  2. Ja Veselības inspekcija saskata iespējamas noziedzīga nodarījuma pazīmes, lietas materiāli tiek pārsūtīti tiesībsargājošām institūcijām. 
  3. Inspekcija var arī lūgt Latvijas Ārsta biedrību izvērtēt ārsta sertifikāta atbilstību.
 
 
Veselības inspekcijas atzinums šādos gadījumos var būt pierādījums tiesā, ka veselības traucējumi ir radušies, ka tie varētu būt saistīti ar noteikto ārstēšanu, nozīmēto terapiju, ko veikusi kāda konkrēta persona, konkrētā ārstniecības iestādē.
 
 
Ārstniecības riska fonds

Vienlaikus pacienti no Ārstniecības riska fonda var pieprasīt atlīdzību par kaitējumu, kas pacientam nodarīts pēc 2013.gada 25.oktobra.

Pacientam ir tiesības uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par morālo kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas ārstniecības laikā.
 
Pacients par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī morālo kaitējumu atlīdzību no Ārstniecības riska fonda pieprasa ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no tā nodarīšanas dienas.
 
Kur jāvēršas pēc atlīdzības?
 
Atlīdzību no Ārstniecības riska fonda pacients var pieprasīt, vēršoties ar iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā.
 
Lai pacients pieprasītu atlīdzību no Ārstniecības riska fonda, viņam ar iesniegumu jāvēršas Nacionālā veselības dienestā, Cēsu ielā 31, k-3, 6. ieeja, 4. stāvs, LV-1012. (iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Pacients iesniegumā (iesnieguma veidlapas paraugs) pacients norāda veidlapā prasīto informāciju.
 
Kā notiek iesnieguma izvērtēšana?
 
  • Saņemot pacienta iesniegumu, Nacionālais veselības dienests pārbauda, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pacientam ir subjektīvās tiesības uz atlīdzības saņemšanu.
  • Nacionālais veselības dienests nosūta saņemtos dokumentus Veselības inspekcijai ekspertīzes veikšanai.
  • Veselības inspekcijas eksperti veic ekspertīzi un nosaka pacienta dzīvībai vai veselībai nodarītā kaitējuma esamību, kaitējuma sekas un apmēru.
  • Pēc izvērtēšanas Veselības inspekcija sniedz atzinumu Nacionālajam veselības dienestam. Nacionālais veselības dienests, pamatojoties uz Veselības inspekcijas atzinumu, pieņem lēmumu par atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt atlīdzību.