Pacienta iemaksas

 

 

 Svarīgi ievērot!
 • Kopējā pacienta iemaksu summa, ko maksā pacients, par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 euro. 
 • Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 569,15 euro
 • Ārstniecības iestādēs no pacienta var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31,00 euro par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.
 • Līdzmaksājumu neiekasē no pacienta iemaksām atbrīvotajām kategorijām.
 • Pacients par slimnīcā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var norēķināties 15 dienu laikā vai citā laikā, ka par to ir panākta rakstiska vienošanās ar ārstniecības iestādi.
 • Saņemot valsts apmaksātu ārstēšanu, neviens maksājums, izņemot pacienta iemaksu un līdzmaksājumu, nevar būt obligāts.
 • Veicot maksājumus, pieprasiet maksājumu apliecinošu dokumentu (kases čeku vai stingrās uzskaites kvīti)!

 

Iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas no pacientu iemaksām:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • I grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • infekcijas slimību gadījumos (skat. 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 6. pielikumu);
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
 • valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • patvēruma meklētāji.